رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته است. این پژوهش از نوع مطالعه ‌کتابخانه‌ای ‌و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ‌پژوهش نیز از نرم‌افزارهای Spss20،Eviews7 و 16Minitab استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری میان شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها، همچنین میان عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها وجود دارد. ولی میان فرصت رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Various Measures of the Company's Growth and the Ratio of Changes in Retained Earnings of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Ataeizadeh 1
  • Roya Darabi 2
1 islamic azad university of ardabil
2 islamic azad university of tehran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship between various measures of the company's growth and the ratio of changes of retained earnings. This study is a library-analytic one and is based on panel data analysis. In this study financial information of all 101 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2008 to 2013 were reviewed. To analyze the data, Spss20, Eviews7 and Minitab16softwares have been used. The findings of the study showed a significant positive relationship between corporate profitability and relative changes in retained earnings, and also a relationship between the size of the company and the ratio of changes in retained earnings of the companies. There is, however, a significant negative relationship between the company's growth opportunity and the ratio of retained earnings change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Growth Opportunities
  • Profitability Index
  • Company size
  • Ratio of Changes in Retained Earnings

-      اصلانی، عظیم. (1390).مدیریت مالی، جلددوم، چاپ اول، اردبیل، نگینسبلان.

-      زینالی مهدی، جلال محمدشیلان. (1390). «بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت دارو) ».مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 9، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صص 43-60.

-      صمدی، سعید، سیروس سهیلی، وحید کبیری‌پور. (1392). «تحلیل تأثیر فرصت‌های رشد بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره پنجم، شماره اول، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، صص 141-168.

-      کردستانی غلامرضا، مظاهر نجفی عمران. (1387).«بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه : آزمون تجربی نظریه موازنه ایسنا در مقابل نظریه سلسله مراتبی»،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 25، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صص 73-90.

-      کیمیاگری، علی محمد، سودابه عینعلی. (1391). «ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) »، نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، دوره 10، شماره25، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صص 91-108.

-      مشایخ، شهناز، سیده سمانه شاهرخی. (1387)، «عوامل موثر بر ساختار سرمایه»، مجله حسابدار، سال بیست و یکم، شماره 176، انجمن حسابداران خبره ایران،صص 13-19.

-      نمازی، محمد، جلال شیرزاد. (1384).«بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر (نوع صنعت)»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 12،شماره 42، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صص 75-95.

-      یحیی‌زاده‌فر، محمود، شهاب‎الدین شمس، مجتبی پاکدین امیری. (1390). «بررسی تأثیر فرصت‌های رشد در ارزش‎گذاری جریان نقدی آزاد»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره بیستم، شماره اول، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صص 113-132.

-      مجتهد زاده، ویدا، فاطمه احمدی.(1388). «کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای»، پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول، پیاپی 3/57، صص 170-147.

-      طالبی، رضا. (1389). ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

-      سلیمانی، ابوالفضل. (1390). بررسی رابطه اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ‌ایران، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

-       Baker, M., Wurgler, J., 2002.Market timing and capital structure. Journal of Finance, Volume, LVII, NO, 1, 57, 1–32.

-       Brad Shaw, Mark T, Richardson, Sc, TT, A, Slian, G, Richard, 2006, The Relation Between Corporate financing Activities, Analysts, Forecasts and Stock Return, Jurnal of Accounting and Economics, Volume 42, Issues 1–2, 53–85

-       Chang, X., Dasgupta, S., 2009. Target behavior and financing: how conclusive is the evidence? Journal of Finance, Volume 64, Issue 4, 1767–1796.

-       Chen J. Roger, S. 2005, the Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies, Economic Change and Restructuring, Volume. 45, No. 5, 11- 35.

-       Cooney, J., Kalay, A., 1993. Positive information from equity issue announcements.Journal of Financial Economics Volume 33, Issue 2, 149–172.

-       Graham, J., 2000. How big are the tax benefits of debt? , Journal of Finance, Volume 55, Issue 5, 1901–1941.

-       Hou k., Robinson D T., 2006, Industry Concentration and Average Stock Returns. Journal of Finance, Volume 61, Issue 4, 1927-1956.

-       Kayhan, A., Titman, S., 2007.Firms’ histories and their capital structures. Journal ofFinancial Economics, Volume 83, Issue 1, 1–32.

-       Liu, X., 2009.Historical market-to-book in a partial adjustment model of leverage.Journal of Corporate Finance, Volume. 15, issue 5, 602–612.

-       Myers, S. C., and Majluf, N. S., 1984, Corporate Financing and Investment Decisions When firms have information that investors Do Not Have, Jurnal of Financial Economics, Volume 13, Issue 2,187-221.

-       Nissim, D., and Penman, S., 2003, Financial Statement Analysis of Leverage and How It Inform About Profitability and Price-to-Book Ratios, Review of Accounting Studies, Volume. 8, Issue 4, 531–560.

-       Pastor, L., Veronesi, P., 2003. Stock valuation and learning about profitability. Journal of Finance, Volume. 58, No. 5, 1749–1790.

-       Stein, J., 1996. Rational capital budgeting in an irrational world. Journal of Business, Volume. 69, No. 4, 429–455.

-       Wu, X., Wang, Z., 2005.Equity financing in a Myers–Majluf framework with privatebenefits of control. Journal of Corporate Finance, Volume 11, Issue 5, 915–945.

-       Wu, X., Wang, Z., Yao, J., 2005.Understanding the positive announcement effects ofprivate equity placements: new insights from Hong Kong data. Review of Finance, Volume. 9, No.3, 385–414.

-       Wu, X., Xu, L., 2005.The value information of financing decisions and corporategovernance during and after the Japanese deregulation. Journal of Business, Volume. 78, issue 1.243–280.

-               Xueping Wu, Chau Kin Au Yeung، 2012. Firm growth type and capital structure persistence. Journal of Banking & Finance, Volume.36, No. 12, 3427–3443.

-       Graham, John R. and Harvey, Campbell R., 2001, the Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, Journal of Financial Economics, Volume. 60, issue 2-3,187-243.

-       Kim, W. & Sorensen, E.1986; Evidence on the impact of the agency costs of debt on corporate debt policy, Journal of Finance and Quantitative Analysis, Volume. 21, No. 2. 131–44.