بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح‌ریزی مالیات شرکت‌هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می‌باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به‌عنوان معیارهای سنجش طرح‌ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال‌های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که طرح‌ریزی مالیات، بیشتر در شرکت‌های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به‌دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح‌ریزی مالیات افزون‌تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت‌ها بر طرح‌ریزی مالیات نیز یافته‌های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر طرح‌ریزی مالیات نشان می‌دهد که شرکت‌های با بازدهی بالاتر، طرح‌ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح‌ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح‌ریزی مالیات نیز شفاف نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Corporate Governance and Corporate Tax Planning

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Ali Asghar Anvari Rostami 2
  • Mohammad Al Sari 3
  • Yunes Salmani 4
1 tarbiat modares university
2 tarbiat modares university
3 tarbiat modares university
4 tarbiat modares university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of corporate governance in corporate tax planning.The features of the used corporate governance include the size of board of directors, the size of off duty board, the stability of the position of CEO and financial specialty of the board. Tax planning is measured by GAAP and cash ETR (Effective Tax Rate).In order to test the research hypotheses, financial information of 54 firms from 2009 to 2013 was used and multiple regression analysis was employed as the statistics method. The results show that corporate planning mostly exists in the firms with fewer board members. In addition, the more off duty board members in a firm and the more stable the position of the CEO, the more corporate tax planning. The findings of the research do not show a clear effect of the financial specialty of the board on tax planning. The findings, however, indicate that the firms with higher ROA have more tax planning but financiall everage has no effect on tax planning. The effect of firm size on tax planning is not clear either.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Tax planning
  • board of directors
  • Effective tax rate (ETR)