کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در سهام تهاجمی و تدافعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف اصلی سرمایه ­گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش­بینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. هدف پژوهش حاضر استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ برای پیش­بینی بازده سهام در سهام تهاجمی و تدافعی است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا 1395 و نمونه شامل 105 شرکت می‌باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب‌شده است. هم­­چنین در این پژوهش از ضریب بتا برای شناسایی سهام تهاجمی و تدافعی استفاده‌شده است. پس از تشکیل پرتفوی و محاسبه عامل­ها، از روش رگرسیون مقطعی برای تجزیه­وتحلیل داده­ها استفاده‌شده است. پس از بررسی فروض کلاسیک و آزمون هم خطی مدل نهایی برای هریک از سهام تهاجمی و تدافعی تخمین زده‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که عامل ارزش و عامل اندازه به‌عنوان متغیر زائد شناخته شدند. عامل سودآوری بر بازدهی اضافی سهام تدافعی تأثیر منفی و ­معناداری دارد و بر بازدهی اضافی سهام تهاجمی تأثیر معناداری ندارد. عامل سرمایه‌گذاری در سهام تهاجمی تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی در سهام تدافعی تأثیر معناداری ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficient Fama and French Five-Factor model in the Offensive and Defensive Shares

نویسندگان [English]

  • Ramin Bashir Khodaparasti 1
  • Mina Saba 2
  • Hossein Boromandzadeh 1
1 Department of management, faculty of economics and management, university of Urmia, Urmia Iran
2 business management,faculty of economics and management,urmia university,urmia,Iran
چکیده [English]

The main goal of investors is to maximize wealth. Wealth depends on two factors: risk and returns. For this reason, it is vital for shareholders to predict these two factors. The purpose of the present research is to use the five-factor model of Fama & French to predict stock return in offensive and defensive share. For this reason, 105 companies were selected through the systematic disposal method for the period of seven years, from 2008-2016.  Also, in this research the beta coefficient has been used to identify offensive and defensive shares. After the formation of portfolio and factors calculation, the cross-sectional regression was used to analyze the data. ­­After analyzing classical hypotheses and co-Linearity test, the final model for each of the offensive and defensive shares were estimated. The results of the research show that value factor and size as a redundant variables but the profitability factor have. The profitability factor has a negative effect on the additional return of defensive shares and do not have effect on the additional returns of the shares offensive. The investment factor has a positive effect on the additional returns of the shares offensive and do not have effect on the additional returns of the defensive shares

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return
  • Defensive shares
  • Offensive shares
  • Five-factor asset pricing model

منابع

-      الیاسی، هادی. (1395). « بررسی مقایسه­ای عملکرد مدل­های قیمت­گذاری دارایی پنج عاملی و سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران ». پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری،دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.

-      بابالویان، شهرام و مظفریان، مهردخت. (1395). « مقایسه قدرت پیش‌بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل‌های چهار عاملی کارهارت و q-عاملی HXZ در تبیین بازده سهام ». فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره سی­ام، صص. 17-32.

-            بدری، احمد و رجبی، عظیم. (1392). « بررسی اثر عامل نوسان پذیری بر قدرت توضیح­دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران ». راهبرد مدیریت مالی، سال اول، شماره سوم، صص. 89-110.

-      پور زمانی، زهرا و بشیری، علی. (1392). « آزمون مدل کارهارت برای پیش‌بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی ». مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 4، شماره 16، صص. 93-107.

-      پی. جونز، چارلز. (1391). مدیریت سرمایه‌گذاری، تهرانی، رضا و مؤمنی، منصور، ویرایش اول، تهران، انتشارات نگاه دانش.

-      حزبی، هاشم و صالحی، اله­کرم. (1395). « مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام ». مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 28،صص. 137-152.

-      خانی، عبدالله و ابراهیم­زاده، آسو. (1390). « آزمون مدل شرطی چندعاملی CAPM در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 16، صص.31-55.

-      صالحی، اله­کرم، حزبی، هاشم و صالحی، برزو . (1393) . « مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه­گیری بازده موردانتظار سهام ». فصلنامه پژوهش حسابداری، دوره 4، شماره 15، صص.109-120.

-      محسنی دمنه، قاسم. (1386). « چگونه تئوری قیمت­گذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟ » . پژوهشنامه اقتصادی، دوره هفتم، شماره چهارم (پیاپی 27)، صص. 219-245.

-      Aharoni, G. Grundy, B. & Zeng, Q. (2013). » Stock returns and the Miller Modigliani valuation formula: Revisiting the Fama French analysis «. Journal of Financial Economics, vol. 110, no. 2, pp. 347-357.

-      Babaluyan,Sh and Mozafari, M . (2015). » Comparison of Predictive Power of the Five-Factor Fama-French Model with Four-Factor Carhart Model and the HXZ-q-factor in Explain Stock Returns « . Quarterly Journal of financial knowledge ، Exchange analysis ،Vol. 9، No. 30، pp. 17-32. [In Persian]

-      Badri, Ahmad and Rajabi, Azim. (2014). » The effect of volatility factor on the explanatory power of the Fama and French Factor model in Tehran Stock Exchange « Financial Management Strategy, Vol. 1, No. 3, pp. 89-110.

-      Banz, R.W. (1981). »  The relationship between return and market value of common stocks «. Journal of Financial Economics, vol. 9, no. 1, pp. 3-18.

-      Basu, S. (1983). » The relationship between earnings' yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence «,  Journal of Financial Economics, vol. 12, no. 1, pp. 129-156.

-            Bhandari, L.C. (1988). » Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence «. The Journal of Finance, vol. 43, no. 2, pp. 507-528.

-            Cakici, N. (2015). » The Five-factor Fame-French Model: International Evidence «, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? Abstract _id=2601662.

-      Carhart, M. (1977). “On persistence in mutual fund performance «. Journal of Finance. vol 52, pp. 57-82.

-      DeBondt, W.F.M. and Thaler, R. (1985). » Does the Stock Market Overreact? « The Journal of Finance, vol. 40, no. 3, pp. 793-805.

-            Eliasy, H. (2016). » Reviewing the Performance Comparison of  Five and Three Factors Fama-French in Tehran Stock Exchange « . Master's degree in Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University. [In Persian]

-      Fama, E and French, k. (2015). »  A Five-factor Asset Pricing Model «, Journal of Financial Economics, vol. 116, pp. 1-22.

-      Fama, E anh French, K. (2016). » International tests of a five-factor asset pricing model «. Journal of Financial Economics, vol. 123, no. 3, pp. 441-463.

-      Fama, E., French, k. (1993). » Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds« , Journal of Financial Economics, Vol. 33, No. 1, pp.  472-465.

-      Franke, S. M. (2015). » New asset pricing factors and expected bond returns « . http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2569565, pp. 1-74.

-      Hezbi, H and Salehi, A.K. (2016). » Comparison of the explanatory power of the four-factor caractor model and the Fama-French five-factor model in predicting expected stock returns « . Journal of Financial Engineering and Management of Securities, No. 28, pp. 137-152. [In Persian]

-      Khani, A and Ebrahimzadeh, A. (2012). » Testing of CAPM multi-factor conditional model in Tehran Stock Exchange «. Quarterly Journal of the Stock Exchange, Vol. 4, No. 16, pp. 31-55. [In Persian]

-      Lintner, J.) 1965(.»  The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets «The review of economics and statistics, vol. 47, no. 1, pp. 13-37.

-            Markowitz, H. (1952) » Portfolio Selection «. The Journal of Finance, vol. 7, no. 1, pp. 77-91.

-      Maxim, Caudia A. (2015). » The evaluation of CAPM, Fama-French and APT models on the Romanian capital market « . Applied Financial Research (DASI).

-      Mohseni Damnah, QH. (2007). » How to test the theory of pricing based on arbitrage?  «. Economic Research, Vol. 7, No. 4 (27), pp. 219-245. [In Persian]

-      Mossin, J. (1966). »  Equilibrium in a Capital Asset Market « . Econometric, vol. 34, no. 4, pp. 768-783.

-      Novy-Marx, R. (2013). » The other side of value: The gross profitability premium «  Journal of Financial Economics, Vol. 108, pp. 1–28.

-      P.Jones, Charles. (2012). Investment Management. Tehrani, R and Momeni, M، First edition, Tehran, Publishing Knowledge Look. [In Persian]

-      Pourzamani, Zahra and bashiri, Ali. (2013). » Test Car heart model to predict expected returns by growth and value shares«   Journal of Financial engineering and Exchange management .Vol. 4، No. 59، pp. 16-107. [In Persian]

-      Racicot, F. and Theoret, R. (2015). » The q-factor Model and the Redundancy of the Value Factor : An Application to Hedge Fund «.

-      Salehi, A.K, Hezbi, H and Salahi, B. (2014). » Five-factor Fama-French model : a new model for the measurement of expected stock returns « . Journal of accounting research، Vol. 4، No. 15، pp. 109-120. [In Persian]

-      Sharpe, W. F. (1964). » Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk «  Journal of Finance, Vol. 19, pp. 425-442.

-      Sundqvist Toni. (2017). » Tests of a Fama-French Five-Factor Asset Pricing Model in the Nordic Stock Markets   «  Department of Finance.