دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، تابستان 1395، صفحه 1-160 (پیاپی 13) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاری

صفحه 1-23

امید پور حیدری؛ محمد حسین ودیعی نوقابی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه؛ مرتضی دهقانی؛ فاطمه دهقان