دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار 1398، صفحه 1-250 
3. تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت

صفحه 71-94

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار؛ معصومه صابرماهانی