دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1398، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

1. انتخاب پرتفولیوی سهام با روش ELECTRE-TRI: بررسی توان‌مندی‌ها، مقایسه رویکردها و تحلیل حساسیت

صفحه 1-32

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ میرسیدمحمدمحسن امامت