راهبرد مدیریت مالی (JFM) - بانک ها و نمایه نامه ها