نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آربیتراژ طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 107-123]

ا

 • اتکای بر بدهی بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 57-75]
 • اثر ارزش تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر اثر اندازه و اثر ارزش [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]
 • اثر اندازه تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر اثر اندازه و اثر ارزش [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]
 • ارزش در معرض ریسک (VaR) اندازه‌گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه‌ای در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 149-168]
 • ارزش شرکت اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • اسپرد طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 107-123]
 • استراتژی معاملات جفتی طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 107-123]
 • استقلال هیأت‌ مدیره بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-26]
 • افشای معیارهای ارزیابی عملکرد تأثیر سطح کیفیت افشای اختیاری معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی بر پیش‌بینی سود [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 105-128]
 • افشای معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد تأثیر سطح کیفیت افشای اختیاری معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی بر پیش‌بینی سود [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 105-128]
 • اقلام تعهدی اختیاری رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 113-140]
 • اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 113-140]
 • اقلام تعهدی اختیاری سرمایه درگردش درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 25-47]
 • الگوریتم ژنتیک کاربرد روش انتخاب ویژگی هارک (HARC) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-106]
 • انتخاب ویژگی کاربرد روش انتخاب ویژگی هارک (HARC) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-106]
 • انحراف حاشیه سود مطالعه تاثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 89-106]
 • انحراف گردش دارایی مطالعه تاثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 89-106]
 • اندازه شرکت رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-50]
 • اهرم مالی بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 89-111]

ب

 • بازار خنثی طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 107-123]
 • بدهی محور بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 51-70]
 • بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه‌ای در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 149-168]
 • بورس اوراق بهادار استامبول مقایسه تحلیلی نسبت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 129-148]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر شاخص ریسک کشوری بر بازده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 49-78]
 • بورس اوراق بهادار تهران مقایسه تحلیلی نسبت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 129-148]

پ

 • پاداش هیات مدیره ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام با تاکید بر نقش میانجی پاداش هیات مدیره [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 51-71]
 • پیش‌بینی بازده آتی پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی تحت رویکرد درخت تصمیم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 125-146]
 • پیش بینی درماندگی مالی کاربرد روش انتخاب ویژگی هارک (HARC) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-106]

ت

 • تامین مالی بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 51-70]
 • تامین مالی خارج از ترازنامه بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-34]
 • تبیین بازده جاری پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی تحت رویکرد درخت تصمیم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 125-146]
 • تنوع پذیری سهام بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 89-111]

ج

 • جریان نقد غیر عادی درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 25-47]
 • جریان‌های نقد آزاد بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 89-111]

چ

 • چرخه عمر شرکت بررسی ارتباط میان پرداخت سود نقدی و سرمایه‌گذاری با تأثیر تعدیلگر چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 35-56]
 • چسبندگی هزینه‌ها بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-34]
 • چسبندگی هزینه‌ها مسأله نمایندگی، سازوکار‌های حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 79-103]

ح

 • حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 57-75]
 • حاکمیت شرکتی تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش‌گری مالی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 27-49]
 • حاکمیت‌ شرکتی بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]

د

 • درخت تصمیم پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی تحت رویکرد درخت تصمیم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 125-146]
 • درماندگی مالی درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 25-47]

ر

 • ریسک اندازه‌گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه‌ای در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 149-168]
 • ریسک آشفتگی مالی تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر اثر اندازه و اثر ارزش [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]
 • ریسک‌گریزی بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد نهادهای ‌مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-23]
 • روش آلبرت و ریچاردسون تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش‌گری مالی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 27-49]
 • روش تاکر و زاروین تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش‌گری مالی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 27-49]

س

 • سازوکار‌های حاکمیت شرکتی و بورس اوراق بهادار تهران مسأله نمایندگی، سازوکار‌های حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 79-103]
 • سیاست پرداخت سود سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • سیاست تقسیم سود بررسی ارتباط میان پرداخت سود نقدی و سرمایه‌گذاری با تأثیر تعدیلگر چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 35-56]
 • سرمایه‌گذاری بررسی ارتباط میان پرداخت سود نقدی و سرمایه‌گذاری با تأثیر تعدیلگر چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 35-56]
 • سهامداران نهادی بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 57-75]
 • سهام محور بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 51-70]
 • سود تقسیمی بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]
 • سود نقدی تقسیمی بررسی ارتباط میان پرداخت سود نقدی و سرمایه‌گذاری با تأثیر تعدیلگر چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 35-56]

ش

 • شاخص ریسک کشوری بررسی تاثیر شاخص ریسک کشوری بر بازده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 49-78]
 • شاخص سودآوری رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-50]
 • شدت تبلیغات اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • شرکت‌های ساخت خودرو و قطعات بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 51-70]

ص

 • صحت پیش‌بینی سود تأثیر سطح کیفیت افشای اختیاری معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی بر پیش‌بینی سود [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 105-128]
 • صرف سود نقدی سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذار بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد نهادهای ‌مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-23]

ط

 • طرح‌ریزی مالیات بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-26]
 • عملکرد بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد نهادهای ‌مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-23]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 89-111]
 • عملکرد مالی اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]

ف

 • فرصت رشد شرکت‌ها رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-50]

ق

 • قیمت گذاری نادرست سهام ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام با تاکید بر نقش میانجی پاداش هیات مدیره [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 51-71]

ک

 • کیفیت افشاء اطلاعات مالی بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-26]
 • کیفیت گزارش‌گری مالی تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش‌گری مالی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 27-49]
 • کمبود جریان وجه نقد بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]
 • کئترینگ سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]

م

 • مارکوف- سوئیچینگ بررسی تاثیر شاخص ریسک کشوری بر بازده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 49-78]
 • مالی رفتاری بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد نهادهای ‌مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-23]
 • مالی شرکتی رفتاری سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • متوسط اهرم مالی مطالعه تاثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 89-106]
 • محافظه کاری غیرمشروط بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-88]
 • محافظه کاری مشروط بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-88]
 • محدودیت در تامین مالی بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-88]
 • محدودیت در تامین مالی مطالعه تاثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 89-106]
 • محدودیت‌های مالی بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-34]
 • مخارج سرمایه ای بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]
 • مدیریت سود درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 25-47]
 • مدیریت سود اقلام تعهدی بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 141-159]
 • مدیریت سود فعالیت‌های واقعی بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 141-159]
 • مدل GARCH اندازه‌گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه‌ای در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 149-168]
 • مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993) تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر اثر اندازه و اثر ارزش [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]
 • مراحل چرخه عمر بررسی ارتباط میان پرداخت سود نقدی و سرمایه‌گذاری با تأثیر تعدیلگر چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 35-56]
 • مسأله نمایندگی مسأله نمایندگی، سازوکار‌های حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 79-103]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • مقایسه تحلیلی مقایسه تحلیلی نسبت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 129-148]

ن

 • نرخ موثر مالیات بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]
 • نسبت تغییرات سود انباشته رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-50]
 • نسبت های مالی کاربرد روش انتخاب ویژگی هارک (HARC) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-106]
 • نسبت‌های مالی مقایسه تحلیلی نسبت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 129-148]
 • نسبت‌های مالی پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی تحت رویکرد درخت تصمیم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 125-146]
 • نهادهای مالی بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد نهادهای ‌مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-23]
 • نوسانات اقتصادی بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 51-70]
 • نوسان جریان وجه نقد بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 107-126]

و

 • وجه نقد بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 57-75]
 • ورشکستگی رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 113-140]

ه

 • هیات مدیره بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]
 • هزینه سرمایه بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 141-159]
 • هزینه‌های تولید غیر عادی درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 25-47]
 • هزینه های نمایندگی ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام با تاکید بر نقش میانجی پاداش هیات مدیره [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 51-71]
 • هموارسازی سود تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش‌گری مالی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 27-49]