دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1392 
7. اثر ساختار سرمایه بر بازده غیرعادی آتی سهام با در نظرگرفتن سطح تمرکز در صنعت

صفحه 131-146

احمد خدامی پور؛ رحمت‌اله هوشمند زعفرانیه؛ وحید محمدرضا خانی