فصلنامه علمی"راهبرد مدیریت مالی" 

نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است. 

 لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

این نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده می‌کند.

نویسندگان براساس ضوابط و شرایط ارسال مقاله :

در زمان ارسال مقالۀ اولیه و مقالۀ بازنگری شده، گزارش مشابهت یابی را ارسال نمایند.

در زمان ارسال مقالۀ اولیه، فایل‌های نرم‌افزاری از قبیل متلب، ای ویوز و اکسل را ارسال نمایند.

در زمان ارسال مقالۀ بازنگری شده، چکیده گستردۀ  انگلیسی مقاله را ارسال نمایند.(راهنمای تهیۀ چکیده گستردۀ  انگلیسی)

پس از پذیرش مقاله، هیچگونه تغییری در اطلاعات شناسنامه ای مقاله داده نخواهدشد. 

 هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال که در مرحله ارسال برای داوری مقاله اخذ می‌شود.

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود. 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر نیاز به تامین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

10.22051/jfm.2020.26819.2126

سامان رحمانی نوروزآباد؛ علی اصغر انواری رستمی؛ کرم خلیلی؛ اسفندیار محمدی


3. نقش کیفیت سود در برآورد ریسک اعتباری

10.22051/jfm.2019.23338.1869

رضا دانشور بنداری؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی


4. تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات

10.22051/jfm.2019.20543.1680

رویا منعم؛ حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2345-3214
شاپا الکترونیکی
2538-1962

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان