نویسنده = ایمان داداشی
توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی احیای مالی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 169-184

10.22051/jfm.2023.35495.2532

;کاظم هارونکلایی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ قدرت اله برزگر؛ ایمان داداشی


سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و تصمیمات مالی مدیران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 199-214

10.22051/jfm.2019.24569.1972

عباس قدرتی زوارم؛ کاوه آذین فر؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی


مدل‌بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 223-201

10.22051/jfm.2019.24896.1999

محمد نوروزی؛ کاوه آذین فر؛ ابراهیم عباسی؛ ایمان داداشی