کلیدواژه‌ها = بازار سرمایه
بررسی ابزارهای مناسب تأمین مالی پروژه‌های صنعت گردشگری ایران دربستر بازار سرمایه

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 183-202

10.22051/jfm.2023.41591.2731

معصومه نادری؛ حسن قالیباف اصل؛ غلامحیدر ابراهیمبای سلامی


ارتباط رژیم های ارزی و بازار سرمایه در ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-24

10.22051/jfm.2023.39842.2668

مهدی داوری؛ محمد حسن نژاد؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


شاخص های مؤثر بر ارزیابی اوراق بدهی اسلامی در بازار سرمایه ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 139-154

10.22051/jfm.2020.25237.2021

حسن قالیباف اصل؛ امیر عباس صاحبقرانی؛ سیده محبوبه جعفری