کلیدواژه‌ها = ارزش جریان های نقد آزاد
فرصت های رشد، پایداری سود و ارزش گذاری جریان های نقد آزاد

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 45-74

10.22051/jfm.2017.14796.1334

سید مجتبی حسینی؛ عبدالکریم مقدم؛ زهره رئیسی؛ غلام رضا احمدی