کلیدواژه‌ها = عملکرد
ارائه مدل و تحلیل کمی خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 49-67

10.22051/jfm.2016.2572

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی؛ سیده نعیمه شجاع الدین