کلیدواژه‌ها = هزینه سرمایه
بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-159

10.22051/jfm.2015.2109

محمدجواد زارع بهنمیری؛ علی فاطری؛ مصطفی ملکیان کله بستی