کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: ارتباطات سیاسی
تعداد مقالات: 1
بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-132

10.22051/jfm.2020.26722.2116

نرگس محرابی هشتچین؛ سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب