کلیدواژه‌ها = انعطاف پذیری مالی
تاثیرتضاد مالکانه بر رابطه بین انعطاف پذیری مالی با شدت سرمایه گذاری و تقسیم سود

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 133-154

10.22051/jfm.2020.26310.2095

سید علی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم؛ ساناز قاسمی