موضوعات = شبکه‌های عصبی؛ یادگیری ماشینی و موضوعات مرتبط؛ سایر مدل‌های داده‌کاوی
ارایه مدل پیش‌بینی تجزیه سیگنال‌های بازار سرمایه با استفاده از رویکرد (CEEMD- DL(LSTM))

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 211-226

10.22051/jfm.2024.41203.2716

سکینه صیادی نژاد؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ محمد رضا رستمی؛ احمد یعقوب نژاد