موضوعات = ارزیابی عملکرد مبتنی بر ریسک؛ تخصیص دارایی مبتنی بر ریسک؛ قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک
بررسی اثر شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس ریسک و واکنش کمتر از حد

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 25-50

10.22051/jfm.2023.43538.2814

حسنعلی سینایی؛ رحیم قاسمیه؛ مهتاب اصلاحی؛ سیده یگانه حسینی