شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین

صفحه 10-30

10.22051/jfm.2020.22949.1838

محمد مشاری؛ حسین دیده خانی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ ابراهیم عباسی


4. چهارچوب مفهومی تامین مالی کارآفرینی در ایران

10.22051/jfm.2019.23096.1958

مسعود غلامپور؛ سعید شیرکوند؛ عزت اله عباسیان؛ وحید محمودی