بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد نهادهای ‌مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت الزهرا

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده

ا
انواع متفاوت نهادهای مالی، نقش مهمی در واسطه‌گری مالی ایفا کرده و به حل مشکلات حاصل از کاستی‌های بازار کمک شایان توجهی می‌کنند. صندوق‏های مشترک سرمایه‌گذاری گونه‌ای از نهادهای مالی هستند که وجوه دریافتی از افراد را به مجموعه‏ای از اوراق بهادار تخصیص داده و هر فرد به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه‌گذاری سهم می‌برد. با توجه به اینکه این نوع صندوق‌ها ابزاری برای سرمایه‌گذاری افراد ریسک‌گریز و بدون تخصص هستند، بازدهی حاصل از نحوه عملکرد مدیران آن‏ها بسیار اهمیت می‏یابد. فارغ از تمام عوامل خارجی که بر این مقوله اثرگذار هستند، ویژگی‏های شخصیتی افراد نیز می‏تواند اثر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری و عملکرد مدیران نهادهای مالی داشته باشد. از جمله این ویژگی‏ها می‏توان به میزان ریسک‌گریزی مدیران اشاره نمود. در نتیجه این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه به صورت خاص صندوق‏های مشترک سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. برای محاسبه عملکرد صندوق‌ها، چهار شاخص: بازده، ریسک پرتفوی، نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بررسی شد و به منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، ابتدا از طریق تحلیل مولفه‌های اصلی، متغیرهای موثر و بااهمیت در عملکرد، از میان چهار شاخص تعیین و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات، مدل تخمین زده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد که میان ریسک‌گریزی مدیران و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Managers` Risk Aversion and Financial Institutions` Performance in Market (Case Study: Mutual Funds)

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghalibaf asl 1
  • Nazila Poordadash mehrabani 2
  • Leila Dehghan 2
1 alzahra university
2 alzahra university
چکیده [English]

Different types of financial institutions play an important role in financial intermediation and help to solve market deficiencies problems. Mutual funds are kinds of financial institutions that allocate investor's funds in different financial portfolios such as securities. In this mechanism profit or loss of investment divides between investors based on their portion of portfolios. Regarding to the importance of mutual funds for risk averse and non-professional persons, mutual funds manager's performance is very important. Regardless of all external factors that affect managers` performance, personal characteristics have significant effects on manager's decisions and performance. Therefore, this research investigates the relationship between Investment managers` risk aversion and the performance of  financial institutions (specially mutual funds).In order to calculate the fund's performance, 4 indicators including return, portfolio risk, trading activity ratio and portfolio diversity were evaluated. In order to data analysis, first determine the effective variables through four indicators by principal component analysis method and then estimate relative OLS model. The results of this research indicate that there is a reverse significant relationship between the managers` risk aversion and mutual fund performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Risk Aversion
  • Performance
  • Financial Institutions
  • Mutual Funds
منابع

-       آسایی، هیوا. (1384). «بررسی تاثیر میزان ریسک‌پذیری مدیران عامل بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

-       پورزمانی، زهرا. روحی، علی. صفری، امیر محمد.(1389). «بررسی تاثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در ایران». مجله پژوهش‌های مدیریت. شماره 86. پاییز. صص 90-86.

-       تهرانی، رضا.(1389). «مدیریت مالی». تهران: انتشارات نگاه دانش. چاپ هفتم. صص 342-340.

-       جباری، رامین. صالحی، جمشید. امیری، مقصود.(1391). «ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام». مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال نهم. شماره اول. بهار. صص 19-1.

-       خلیلی عراقی، مریم. قربانی، احمد.(1389). «بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی در ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

-       رستمی، علی. نیک نیا، نرگس. (1392). «تاثیر متنوع‌سازی پرتفوی بر ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، شماره ششم. صص 88-83.

-       سرایی نوبخت، سمیرا.(1389). «بررسی اثر تجربه بر ریسک‌پذیری، فرااعتمادی و رفتار توده‌وار مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

-       سکاران، اوما.(1390). «روش‌های تحقیق در مدیریت». مترجمین: دکتر محمد صابطی. دکتر محمود شیرازی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ هشتم. صص 310-309.

-       شهرآبادی، ابوالفضل. یوسفی، راحله.(1386).«مقدمه‌ای برمالی رفتاری». تهران: ماهنامه بورس. شماره 69. ص 4.

-       عباسی، ابراهیم، آدوسی، علی. (1388). «بازارهای ونهادهای مالی». تهران: انتشارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران. صص 11-8.

-       عزیزی، شهریار. شریف‌فر، امیر. (1393). «عوامل تعیین‌کننده انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته». فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تامین‌مالی. صص 39-36.

-       مجلس شورای اسلامی. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، مصوب آذر ماه 1384.

-       مجلس شورای اسلامی. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب 1388.

-       گروه نویسندگان (1389). «نهادهای مالی راهنمای قانون اوراق بهادار». شرکت اطلاع‌رسانی وخدمات بورس. صص 310-300. تهران.

-               مستحسن، هومن. باقری، کامران.(خرداد ماه 1382). «بررسی تحلیلی صندوق‌های مالی توسعه تکنولوژی در ایران از دیدگاه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر». کنفرانس مدیریت تکنولوژی. 98-F-MOT-114. صص 233-228.

-       Antunes, Ricardo. Gonzalez, Vicente. (2015). “A Production Model for Construction: A Theoretical Framework”. Buildings 5 (1) doi:10.3390/buildings5010209. Retrieved 17 March 2015.PP :209–228.

-       Benchimol, Jonathan. (2012). “Risk aversion in the Euro area”. Retrieved from http://gdresymposium.eu/papers/BenchimolJonathan.pdf. PP: 1-3.

-       Bodie, ZVI. Kane, Alex. Marcus, Alanj.(2009). " Investments ". MC Grow. Hill International Edition. PP: 157–161.

-       Chen, Joseph. Hong, Harrison. Hong, Ming. D. Kubik, Jeffrey.(2000)."Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role Of Liquidity And Organization". Vol 94. No5. PP: 1276-1280.

-       Cuiso, Luigi. Sapienza, Paola. Zingales, Luigi.(2015). "Time Varying Risk Aversion".”.Retrieved from

-       Dohmen, Thomas. Falk, Armin. Huffman, David.Sunde, Vwe.(2009). "Are Risk Aversion And Impatienee Related to Cognitive Ability". Cesifo Working Paper. PP: 1238-1240.

-       Flavin, Tomas.(2006). "How Risk Averse Are Fund Manager? Evidence From Irish Mutual Funds". Retrieved from http://repec.maynoothuniversity.ie/mayecw-files/N1630206.pdf. PP:1-4.

-       Grinblatt, M. Titman, S. Wermers, R.(2004). "Momentum Investment Strategies, Portfolio Performanced And Herding: A study Of Mutual Fund Behavior". American Economic Review 85.PP 1088-1105.                        

-       Hanna, D. Sherman. Lindamood, Suzanne.(2004). "An Improved Measure of Risk. Aversion", Financial Counselting And Planning. Volume 15(2). PP:27-28.                                                                                       

-       Hibbert, Ann Marie. Lawrence, Edward. Prakash, Arun. (2013). “Does knowledge of finance mitigate the gender difference in financial risk-aversion?”. journal homepage: www.elsevier.com/locate/gfj. PP: 4-6

-     L.Bajtelsmit, Vickie. Bernasek, Alexandra. (1996). "Why Do Woman Invest Differently Than Man?". Association For Financial Counselting And Planning Education. Volume 7. Retrieved from http://u.osu.edu/hanna.1/files/2013/01/bajtel.pdf . PP:1-3.

-       Liu, Scott. Xu, Rony.(2010). "The Effects Of Risk Aversion On Optimization ". Research In Sights. MSC Ibarra. Retrieved from http://www.mscibarra.com/research/articles/2010/The%20Effects%20of%20Risk%20Aversion%20on%20Optimization%20(Feb%202010).pdf. PP:4-6                                

-       Nickles William G., McHugh James M., McHugh Susan M.,(1999). “Undrestanding Business”, Irwin/cGrow-Hill, 5th ed.PP :200-210.

-       Rohrmann, Bernd.(2005). "Risk Attitude Scales: Concepts Questionnaires, Utilizations".Retrieved from http://www.rohrmannresearch.net/pdfs/rohrmann-racreport.pdf. PP 2-14

-       Sanjaya, Muhammad Ryan. (2013). “On the Source of Risk Aversion in Indonesia Using Micro Data 2007”. Retrieved from http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2013-33. PP: 2-5.