رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع

چکیده

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم­های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل‌ترین و چالش برانگیز‌ترین تصمیم‌های شرکت‌هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی­ها و تورم سالیانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده­های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه­مدت به کل دارایی­ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی­ها، نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می­گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می­گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی­ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها و نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Capital Structure and Return on Assets, with an Emphasis on Inflation Caused by Government Decision Makings

نویسندگان [English]

  • Mahdi Salehi 1
  • Somayeh Yosefi 2
1 ferdowsi universitu
2 imam reza university
چکیده [English]

Decision making about capital structure, i.e. financing of the organizations, like other decision makings of managers, affects the value of the organizations. Therefore, it is one of the most complicated and challenging decision makings of the organizations. In this case study, financial data of 89 listed companies in Tehran Stock Exchange from 2010 - 2015 are analyzed and the relationship between capital structure with annual inflation rate and return on assets rate are studied. The results show that there is a meaningful negative relationship between the rate of return on assets and capital structure (ratio of short term debt to total assets, ratio of long term debt to total assets, ratio of total debt to total assets as independent variables). There is, however, no significant relationship between the capital structure (ratio of short term debt to total assets, ratio long term debt to total assets, ratio of total debt to total assets) and annual inflation rate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Rate of Return
  • Inflation
-      اربابیان، ع. ا. و گرایلی، م. ص ) 1388 (بررسی تاثیر ساختار سرمایه برسودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشماندازمدیریت، 9 (33)، صص. 159 – 175.

-      آقایی،م.احمدیان ،و.(1393).عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (22). صص. 175-212.

-      اعتمادی، ح . منتظری،چ.(1392). بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر رقابت بازار تولید. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 30(20)، صص. 1-26.

-      ایزدینیا، ن. ورسائیان، ا.) 1388 (ساختار سرمایه و مالیات بر در آمد شرکتها در ایران. فصلنامه تخصصی مالیات، 4، صص. 31 – 43.

-      پورحیدری، الف. ( 1374 ). بررسی عوامل تعیین کنندة ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.

-      پورزمانی، ز؛ جهانشاد، آ؛ نعمتی، ع. و فرهودیزارع، پ) 1388 .(بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکتها. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 2 (8) ، صص. 25-46.

-      خواجوی، ش .داداش و رضایی ،ع.(1393). رابطه ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6(23). صص. 55-74.

-      دهقان زاده، ح .زراعت گری، ر. (1392). بررسی رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری، صص. 11-67-82.

-      رحیمیان، ن. ا؛ رضایی، ف. و ماستری فراهانی، ح. (1390)، بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3 (10) ، صص. 117 – 163.

-      رضایی، ف. و پیری، ع.(1390). تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکتها. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3(11)، صص. 155-174.

-      سجادی، س؛ محمدی، ک. و عباسی، ش. (1390)، بررسی تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکتهای بورسی، فصلنامهعلمیپژوهشیحسابداریمالی، 3 (9) ، صص. 19-38.

-      سینایی، ح. (1386). بررسی تأثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگو نگی شکل گیری ساختار سرمایه-84 : (48) شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14.

-      سرمد، ز؛ بازرگان، ع. وحجازی، ا) 1383 (. روشهای پژوهش در علوم رفتاری تهران، نشرآگه.

-      صادقی شاهدانی، م؛ چاوشی، ک.  و محسنی، ح.) 1391 (بررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه، در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های مدلسازی اقتصادی، 9، صص. 21-50.

-    عظیمی آرانی. ح، (1385). مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی، چاپ هفتم،
 صص: 25-42.

-      فرجی. ی، (1382). پول، ارز و بانکداری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ پنجم، ، ص: 78-132.

-      نمازی، م. و شیرزاده، ج (1384 (بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت). بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 42، صص. 75-95.

-      ولیپور، ه؛ الماسی، م. وکایدی، س (1390) ساختارسرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه و روند تغییرات آنها. پژوهشنامهحسابداریمالیوحسابرسی،3 (12)، صص. 185 – 215.

-      Alves. P., Barbosa Couto. E. and Francisco. P. (2015) Board of directors’ composition and capital structure, Research in International Business and Finance, Volume 35, N.3. pp.1-32.

-      Abor, J. (2007). Capital structure and financing of Smes: empirical evidence from Ghana and South Africa. Unpublished Ph.D, University of Stellenbosch.

-      Antoniou, A., Guney, Y. and Paudyal, K. (2002). Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries, working paper, University of Durham, Durham, Vol. 34, No. 4, pp. 199-228.

-      Bokpin, G. A. , (2009), Macroeconomic Development and Capital Structure Decisions of Firms, Studies in Economics and Finance, Vol. 26, No. 2, pp. 129-142

-      Chung. P., Seung, H., and Smith. R. (2013), How important is capital structure policy to firm survival? Journal of Corporate Finance, Volume 22, No. 4, pp. 83-103

-      Chun. Ch, Chen. X and Liao. G. (2014), What are the reliably important determinants of capital structure in china? Pacific-Basin Finance Journal, Volume 30, No.3. pp.87-113.

-      Christian. R. and Salzmann. A. (2014), Overconfidence and optimism: The effect of national culture on capital structure. Research in International Business and Finance, Volume 31, No.2, pp.132-151.

-      Dimitris. M. and Maria. P. (2010), Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance, Journal of Banking & Finance, Vol. 17, No. 4, pp. 621-632.

-      Drobetz. A., Baker, M. and Wurgler, J. (2007). How Persistent is the Impact of Market Timing on Capital Structures? Review of Financial Studies, Vol.40, No. 1,  pp. 1- 33.

-      Ebaid, I. E. -S. (2009). The impact of capital-structure choice on firm performance: empirical evidence from gypt. Journal of Risk Finance, Vol.10, No.5, pp.477-487

-      Fosu, S. (2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol.53, No. 2, pp.140-151.

-      Feld. P., Heckemeyer. J. and Overesch. M. (2013). Capital structure choice and company taxation: A meta-study, Journal of Banking & Finance, Volume 37, No.8 , pp. 2850-2866.

-      Fama, E. F. and French. K. R. (2002). Testing Trade‐Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt. The Review of Financial Studies, Vol.15, No.1, pp.1-33.

-      Fama, E. F., and French. K. R. (1992). the cross-section of expected stock returns. The Journal of Finance, Vol.47, No.2, pp.427-465.

-      Kai Chang, Y., Lun Chen.Y., Chou. K., and Hsin Huang. T. (2015). Corporate governance, product market competition and dynamic capital structure, International Review of Economics & Finance, Volume 3, No.2, pp. 44-55.

-      Kohher, M. and Rahul, S. (2007). Strategic Assets, Capital Structure, and Firm Performance, Journal of Financial And Strategic Decisions, Vol. 50, No. 3, pp. 23-36.

-      Modigliani, F. and Miller. M. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. The American Economic Review, Vol.53, No. 3, pp.433-443.

-      Merika. A., Theodoropoulou. S., Triantafyllou. A., and Laios. A. (2015). the relationship between business cycles and capital structure choice: The case of the international shipping industry. The Journal of Economic Asymmetries, Volume 12, Issue 2, pp. 92-99.

-      Muzir, E. (2011). Triangle Relationship among Firm Size, Capital Structure Choice and Financial performance. Journal of Management Research, Vol.11, No.2, pp.87-98.

-      Song Shin, H. and Adrian, T. (2009). Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, Working Paper, http://papers.ssrn.com.

-            Sarkar. S. (2014), Product–market flexibility and capital structure, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 54, Issue 1, pp. 111-122.

-      Weston, S. and Copeland, J. (2007). Agency, information, and capital structure and corporate investment in George constantinides. Handbook of the Economics of Finance forthcoming. Vol.18, No.3. pp.154-173.