ارائه مدل و تحلیل کمی خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 مربی، عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد واحد کهگیلویه و بویر احمد

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین مدلی برای شناسایی ابعاد عملکردی در بانکداری سبز می­باشد. ابعاد اصلی مدل پژوهش از بررسی ادبیات نظری در حوزه خدمات پولی و مالی بانک­ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز گرفته شده‌‌ است که بوسیله تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه‌ای است که توسط پژوهشگر ساخته می‌شود. جامعه آماری پژوهش 150 نفر از مدیران شعب، معاونان بانک­ها، اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد می­باشد. از این رو روش کوکران در سطح خطای 5% و سطح اطمینان 95%  به منظور محاسبه تعداد نمونه استفاده شد که 109 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و 100 پرسشنامه برگردانده شد.
همچنین به منظور دستیابی به هدف پژوهش از فنون تصمیم­گیری چندشاخصه در محیط فازی، برای بدست آوردن وزن و اولویت هر یک از عوامل مطرح شده در مدل پژوهش استفاده شد. عوامل اصلی این مدل عبارتند از: بانکداری خرد، بانکداری شرکتی و سرمایه­گذاری، مدیریت دارایی و بیمه های سبز. نتایج حاصل از اولویت­بندی بر اساس روش فوق نشان می­دهد که بانکداری خرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model and Quantitative Analysis of Monetary and Fiscal Services of Banks Based on Functional Aspects in Green Banking

نویسندگان [English]

  • Hamid Shahband Zade 1
  • Mohamad Hosein Kabgani 2
  • Naeeme Shojaedin 3
1 Khalij fars university
2 Khalij fars university
3 Islamic Azad university
چکیده [English]

The present study aimed to identify aspects of the functional model in green banking. The main aspects of the research model were adopted from the literature in the field of monetary and financial services of banks based on the functional aspects in green banking that were confirmed by confirmatory factor analysis. A researcher-made questionnaire was used to collect the data. The study population consisted of 150 branch managers, bank deputy chairmen, university professors, Ph.D. and M.A. students. Thus, the method of Cochrane in the error of 5% and 95% was used to calculate the sample size. 109 questionnaires were distributed among them 100 ones were returned. In order to achieve the goal of research, fuzzy multiple attribute decision making techniques were used to gain weight and priority for each of the factors considered in the research model. The main elements of this model are: retail banking, corporate and investment banking, asset management and green insurance. The results of the prioritization based on the above mentioned method show that retail banking is of very high importance. Therefore, the bank managers are suggested to make the most of the benefits of this crucial factor by determining appropriate strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Monetary and Financial Services
  • Green Banking
  • Decision Making
  • Fuzzy
-      اصغر پور، محمد جواد (1388). "تصمیمگیریچندمعباره". تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-      اصغر پور، محمد جواد (1388). "تصمیمگیری و تحقیق عملیات در مدیریت". تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-      بابایی، النا و الفتی، سمن. (1381). "بررسی مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران". پژوهشنامهاقتصادی،شماره 5، 169-184.

-      حسن زاده، علی و زاهدی، نرگس. (1392). "بانکداریسبز". تهران: پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

-      رئیسی، مهدی و خانی زاده امیری، مجتبی و صومعه، محمد. (1394). "تجربه بانکداری اسلامی در تأمین مالی خرد اسلامی، بانکداری سبز با تاکید بر نقش مشاغل خانگی". تهران: بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی.

-      زنجیرچی، سید محمود. (1391). "فرایندتحلیلسلسلهمراتبیفازی". تهران: انتشارات صانعی شهمیرزادی.

-      طیبی، سید کمیل و آذربایجانی، کریم و خانی زاده امیری، مجتبی و جانقربان، ا. (1390). "اثر آموزش و سلامت بر رشد و توسعه پایدار". اولینهمایشگذاراقتصادیوتوسعهپایدار. دانشگاهاصفهان.

-      مومنی، منصور.(1389). "مباحث نوین تحقیق در عملیات". تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-      Abdou, H. Pointon, J. & El-Masry, A. (2008). “Neural nets versus conventional techniques in credit scoring in Egyptain banking”. Expert Systems with Applications 35, pp.1275-1292.

-      Banhalmi-Zakar, Z., & Vammen Larsen, S. (2015). “How strategic environmental assessment can inform lenders about potential environmental assessment can inform lenders about potential environmental risks”. Impact Assessment and Project Appraisal 33, pp.68-72.

-      Calderon, F., & Chong, L. C. (2014). “Dilemma of sustainable lending”. Journal of Sustainable finance & Investment 4, pp.192-209.

-      Campbell, D., & Slack, R. (2011). “Environmental disclosure and environmental risk: Sceptical attitudes of UK sell-side bank analysts”. The British Accounting Review 43, pp.54-64.

 

 

-      Dittmer, K. (2015). “100 percent reserve banking: A critical review of green perspectives”. Ecological Economics 109, pp. 9-16.

-      Harold Ngalawa, Fulbert Tchana Tchana, Nicola Viegi (2016). “Banking instability and deposit insurance: the role of moral hazard”. Journal of Applied Economics, Volume 19, Issue 2, November 2016, pp.323-350.

-      Mahalik, D., & Patel, G. (2012). “Information Technology Implementation Prioritization in Supply Chain”. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management 3:10.4018/jisscm.20101001, pp.83-96.

-      Mengze, H. & Wei, L. (2015), “A Comparative Study on Environment Credit Risk Management of Commercial Banks in the Asia-Pacific Region”. Business Strategy and the Environment 24: 10, 1002, /bse.v24, 3, pp.174-159.

-      Thompson, P. (1998). “Assessing the environmental risk exposure of UK banks”, International Journal of Bank Marketing, Vol.16, No.3, pp.129-139

-      Thompson, P., & J Cowton, C. (2004). “Bringing the environment into bank lending: implications for environmenta reporting”. The British Accounting Review 36, pp. 197-218.