کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران مالی جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، تهران، ایران

چکیده

بحران مالی جهانی که در سپتامبر سال 2008 آغاز شد به شدت اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش نمود، سودآوری شرکتی و عملکرد بازارهای سرمایه بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان را نابود کرد. با توجه تحقیقات انجام شده این بحران با تاخیر بر بازار سرمایه ایران نیز اثر گذار بوده است. در شرایط بحران، مدیران شرکت‌ها از افزایش اثر گزارشگری مالی بر تصمیم استفاده کنندگان مطلع هستند. این تاثیر سبب طرح این سوال می‌شود که آیا در شرایط بحران، مدیران باهدف جلب اعتماد سرمایه گذاران کیفیت گزارشگری را بهبود می‌دهند یا به دلیل جلوگیری از واکنش منفی بازار و افت پاداش، تمایل به بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت دارند. برای پاسخ به این سوال و با توجه به فرضیات مطرح درباره انگیزه مدیریت برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در دوران بحران، دو فرضیه اصلی برای تحقیق مطرح شد. با نمونه ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سال‌های 1387 تا 1394 این فرضیات آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان دادکه کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوران بحران مالی جهانی، بالاتر از دوران غیر بحران بوده و شرکت‌هایی با نیازهای تامین مالی بالاتر نیز در طول این دوره کیفیت گزارشگری بالاتری داشته اند. نوآوری این پژوهش بررسی اثر شرایط بد اقتصادی بر استراتژی گزارشگری شرکت‌ها و پیش بینی رفتار گزارشگری در دوره‌های خاصی مانند بحران مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality of Tehran Stock Exchange Listed Companies during Global Financial Crisis

نویسنده [English]

  • Parisa Sadat Behbahani nia
alzahra university
چکیده [English]

The global financial crisis, which began in September 2008, severely shook investors` confidence, affected corporate earnings and stock market performance, and caused the failure of many firms around the world. According to the research, this crisis has affected Iran`s capital market as well however with delay. In the crisis situation, managers are aware of the effect of financial reporting on users` decisions. This effect raises a question whether crisis conditions cause strong motivation for managers to promote reporting quality in order to gain investors` confidence or managers try to manipulate their earnings and performance to prevent negative market reactions and decreasing rewards. In this regard, and according to assumptions about management motivation for promoting financial reporting quality during the crisis, two main hypotheses were proposed which have been tested for sample of listed companies in Tehran stock exchange during years of 1387 to 1394. Findings show that financial reporting quality of Tehran stock exchange listed companies in global financial crisis was higher than the usual condition and firms with higher needs of finance had higher financial reporting quality. Innovative contribution of present research is the investigating of the effect of unfavorable economic condition on firms reporting strategy and anticipating reporting behavior during specific situations such as financial crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reporting Strategy
  • Global Financial Crisis
  • Earing Quality
- بختیارزاده، محمد جواد. (1388). بررسی علل و ریشه های بحران اقتصادی 2008 آمریکا و ارائه راهکارها. بررسی­های بازرگانی، 38، صص. 58-50.

- بورس اوراق بهادار تهران. (1387). بحران مالی جهانی و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران. گزارش پژوهشی معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار.

- کامیابی، یحیی. ملکیان، اسفندیار و نبویان، سیدمرتضی. (1392). بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر نسبت های نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد.

- مشایخ، شهناز. بشیری منش، نازنین، شاهرخی، سیده سمانه. (1392). مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری واحدهای تجاری. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.40، صص.77-99.

- مجتهدزاده، ویدا. بابایی، زهرا. (1391). اثر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود و هزینه سرمایه. فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری مالی.6 ، صص. 9-28.

- یزدان پرست، عبدالرحیم. احدی سرکانی، سیدیوسف. (1392). بررسی ارتباط بحران مالی در بازارهای سرمایه عمده جهان با شاخص های سهام بورس اوراق بهادار تهران، قبل، طی و پس از بحران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 3 (19)، صص. 12-1.

- Agarwal, S. Chomsisengphet, S. Liu, C. & Rhee, S. G.) 2007(. “Earnings management behaviors under different economic environ- ments: evidence from Japanese banks”. International Review of  Economics and Financ. 16 (3), pp.429–443.

- Arthur, N., Qingliang. T, & Zhiwei, L. (2015). “Corporate accruals quality during the 2008-1010 Global  Financial Crisis”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25, pp.1-15.

- Ayers, B. C., Jiang, J. X., & Yeung, P. E. )2006(. “Discretionary accruals and earnings management: an analysis of pseudo earnings targets”. Accounting Review. 81 (3), pp.617–652.

- Bakhtyarzadeh, M. J. (2009). Causes and Roots of U.S. Economic Crisis and Providing Solutions. Business Surveys, 38, pp.50-58. [In Persian]

- Chen, H., & Zhang, M. (2012). “Audit Reaction on Financial Crisis”. AABRI  Paper SA12116, Academic and Business Research Institute, Conference San Antonio.

- Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The accounting review, 77(s-1), pp.35-59.

- Dehghankar, S., & Mohammadzadeh, A. (2016). “Investigating the status of capital market liquidity in financial crisis”. Journal of Financial Management Strategy, 4 (2), pp.83-102. [In Persian]

- Doyle, J. T., Ge, W., & McVay, S. (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. The Accounting Review, 82(5), pp.1141-1170.

- Garrett, J., Hoitash, R., & Prawitt, D. F. (2014). Trust and financial reporting quality. Journal of Accounting Research, 52(5), pp.1087-1125.

- Kamyabi, Y., Malekian, E., & Nabavian, M. (2013). Effect of Global Financial Crisis on Liquidity ratios of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. 11th Conference of National Accounting, Mashhad, Iran. [In Persian]

- Latridis, G., & Kadorinis, G. )2009(. “Earnings management and firm financial motives: a financial investigation of UK listed firms”. International Review of Financial Analysis. 18 (4), pp.164–173.

- Li, Q., Wang, H., & Rong, X. )2013(. “Firm earnings persistence over the business cycle: evidence from listed companies in China”. China Accounting and Finance Review. 15 (4), pp. 166–203

- Lin, L., Morris, R., Kang, H., & Tang, Q. (2013). “Information asymmetry of fair value accounting during the global financial crisis”. Journal of Contemporary Accounting and Economics. 9, pp.221-236.

- Lin, Z., Jiang, Y., Tang, Q., & He, X. (2014). “Does high quality reporting mitigate the negative impact of Global Financial Crises on firm performance? Evidence from United Kingdom”. Australasian Accounting, Business and Finance Journal. 8(5), pp.19-46.

-McNichols, M. F. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: multiples. Journal of Accounting Research, 40(1), 135-72.

- Miin, L., Georgakopoulos, G., Kalantonis, P., & Eriotis, N. (2015). “The Value Relevance of Accounting Information in Times of Crisis: An Empirical Study”. International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA) 1(2), pp.67-82.

- Mojtahedzadeh, V., & Babaie, Z. (2012). The Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital. Journal of Empirical Research of Financial Accounting, 6, pp.9-28. [In Persian]

- Persakis, A., & Iatdidis, G. E. (2015). “Earnings quality under financial crisis: A global empirical investigation”. Journal of Multinational Financial Management, 30, pp.1-35.

- Pinnuk, M. (2012).  “A review of the role of financial reporting in the global financial crisis”. Australian Accounting Review. 60, pp.1-14.

- Riel, S., & Tano, C. (2014). “The Impact of the Global Financial Crisis on Audit; a Study of Publicly Listed Swedish Firms”. Master thesis, Business and Economics. Ghosh, A., & Moon, D. (2010). “Corporate Debt Financing and Earning Quality”. Journal of Business, Finance & Accounting, 37, pp.538- 559.

- Strobl, G. (2013). “Earnings manipulation and the cost of capital”. Journal of Accounting Research. 51 (2), pp.449–473.

- Tehran Stock Exchange. (2008). Global Financial Crisis and its Effect on Iran Capital Market. Research Report, Department of Economic and Market Development Studies. . [In Persian]

- Yazdanparast, A., & Ahadisarkani, Y. (2013). Relationship of Financial Crisis in Main Capital Markets with Stock indices of Tehran Stock Exchange; Before, During and After the Crisis. Financial Knowledge of Securities Analysis, 3 (19), pp.1-12. [In Persian]