ارزیابی اقتصادی‌ پروژه ها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی صفر و یک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران شمال، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین روش‌های ارزیابی طرح‌های اقتصادی و مقایسه بین آنها، روش ارزش فعلی است. این روش یکی از مهمترین و در ضمن ساده‌ترین تکنیک‌های اقتصاد مهندسی است با این وجود محاسبه ارزش فعلی به روش‌ سنتی برای مقایسه پروژه‌ها به تنهایی کافی نیست چرا که عامل مهمی به نام عدم قطعیت پارامترها را در نظر نمی‌گیرد. علاوه بر مقایسه اقتصادی، عوامل دیگری مانند محدودیت زمان در گزینش یک پروژه باید مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله ارائه رویکردی برای انتخاب پروژه‌ها به کمک روش ارزش فعلی با رفع کمبودهای ذکر شده می‌باشد. جهت لحاظ کردن عدم قطعیت در مسأله منطق فازی مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی صفر و یک با لحاظ کردن سایر اهداف پروژه، اقتصادی‌ترین پروژه انتخاب شده است. این مدل با در نظرگرفتن اهداف مختلف کمی و کیفی و عدم قطعیت پارامترها قادر است بهترین پروژه‌ها در شرایط دنیای واقعی را انتخاب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Evaluation of Projects under Uncertainty Using Fuzzy Logic, Analytical Hierarchy Process and Binary Integer Programming

نویسندگان [English]

  • Meysam Jafari Eskandari 1
  • Mehrdad Saboonian 2
  • Mohsen Dory 3
1 PNU
2 PNU
3 PNU
چکیده [English]

One of the most important economic project evaluation methods and the comparison between them is current values. This method is one of the most important and the simplest techniques in engineering economy. The calculation of the present value of the traditional methods to compare projects is not enough because it does not consider a major uncertainty factor. In this paper, we present an approach for the selection of projects by using current value. In order to include the uncertainties in the problem, fuzzy logic is used. Then, using analytic hierarchy process and binary integer programming with respect to the other objectives of the project, the most economical project was chosen. This model considers qualitative and quantitative objective and uncertainty to select the best projects in real-world situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Evaluation of the Project
  • Uncertainty
  • Fuzzy Logic
  • Analytical Hierarchy Process
  • Binary Integer Programming
-       قالیباف اصل، حسن.کردی، ملیحه و اژدری، فاطمه(1392). "فرا اعتمادی مدیران سرمایه‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک"، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 1، شماره 1

-      AL-Harbi, K.B. (2001). "Application of the AHP in project management" International Journal of Project Management, 19-27

-      Brewer, PC., Gatian, A.W., & Reeve, J.M. (1993). "Managing uncertainty" Management Accounting, 39–45

-      Bartošová, V., Majerčák, P., & Hrašková, D. (2015). "Taking Risk into Account in the Evaluation of Economic Efficiency of Investment Projects: Traditional Method" Procedia Economics and Finance, 24, 68-75.

-      Carlsson, C., Fuller, R., Heikkila, M., & Majlender, P.(2007). "A fuzzy approach to R&D project portfolio selection" International Journal of Approximate Reasoning, 93-105

-      Chiadamrong, N.(1999). "An integrated fuzzy multi-criteria decision making method for manufacturing strategies selection" Computers & Industrial Engineering, 433–436

-      Cleland, D., Ireland L. (2002) "Project management: strategic design and implementation" New York: McGraw Hill

-      Chen, C.T., & Cheng, H. L.(2009). "A comprehensive model for selecting information system project under fuzzy environment" International Journal of Project Management, 27, 389–399

-      C.Liang-Q.Li.(2008)."Enterprise information system project selection with regard to BOCR" International Journal of Project Management

-      Fitzpatrick, E.L., & Askin, R. G. (2005). "Forming effective worker teams with multifunctional skill requirements" Computers & Industrial Engineering, 48(3),593–608

-      Huang, X.(2007). "Optimal project selection with random fuzzy Parameters" International Journal Production Economics, 106, 513-522

-      Kim, K., Park, K., & Seo, S. (1997). "A matrix approach for telecommunications technology selection" Computers & Industrial Engineering, 33(3–4), 833–836

-      Liberatore, MJ. (1987). "An extension of the analytic hierarchy process for industrial R&D project selection and resource allocation" IEEE Transactions on Engineering Management, 34(1), 12–18

-      Mahmoodzadeh, S., Shahrabi, J., Pariazar, M., & Zaeri M.S.(2007)." Project selection by using fuzzy AHP and TOPSIS technique" International Journal of Human and social sciences, 59-66

-      Nawalkha s.k., Soto G.M., & Beliaeva N.A.(2005). "Interest rate risk modeling: The fixed income valuation course" New York: John Willey and sons

-      Pillai, A.S., Joshi, A., Rao, K.S,.(2002). "Performance measurement of R&D projects in a multi projects concurrent engineering environment" International Journal of project management, 165-177

-      Park, Y.H., Park, E.H., & Ntuen, C.A.(1990). "Investment decisions: An integrated economic and strategic approach" Computers & Industrial Engineering, 19(1–4), 534–538

-      Shakhsi-Niaei, M., Torabi, S., & Iranmanesh, S.(2011). "A comprehensive framework for project selection problem under uncertainty and real-world constraints" Computers & Industrial Engineering, 61, 226-237