بررسی مقایسه‌ای ساختار نقدینگی، تأمین مالی بلندمدت و تقسیم سود در شرکت‎های خانوادگی و غیرخانوادگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

گسترش شرکت‌ها با مالکیت خانوادگی در اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر، موجب ضرورت انجام پژوهش‌های متعدد در این خصوص شده است؛ در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساختار مالی در این نوع شرکت‌ها می‌پردازد. آنچه مورد بررسی قرارگرفته است بر میزان نگهداری وجه نقد، تأمین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت و میزان سود پرداختی در شرکت‌های خانوادگی در مقایسه با سایر شرکت‌ها متمرکز می‌باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 27 شرکت خانوادگی و 105 شرکت غیرخانوادگی است که برای دوره زمانی 1384 تا 1393 از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده‌اند. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد؛ بخشی از سهام یک شرکت که در اختیار اعضای خانواده مؤسس یا خویشاوندان آن‌ها قرار دارد بر استفاده از وجوه نقد، ساختار بدهی و سیاست تقسیم سود شرکت تأثیر می‌گذارد؛ بدین‌صورت که شرکت‌های خانوادگی معمولاً وابستگی کمتری به تأمین مالی بدهی در بلندمدت دارند؛ سود کمتری پرداخت می‌کنند و موجودی نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Structure of Liquidities, Funding via Long-Term-Debts and Dividends in Family & Non Family Firms

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Vadieei 1
  • Mostafa Ghannad 2
  • Hengameh Nazari 3
1 Associate Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Ph.D Student of Accounting, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
3 MA of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
In recent years, with the expansion of family-owned companies in emerging economies, carrying out numerous studies is necessity. To this purpose, the present study investigates financial structure relationship in such firms. We try to compare the cash holdings, financing through long-term-debts and dividends paid in family firms and comparison them with non-family firms. The sample of this study includes 27 family firms and 105 non-family firms in a 10-year-priod from 2005 to 2014 in Tehran Stock Exchange Market. The results show that a part of a firm's equity owned by the founder or a member of the family affects the usage of cash, debt structure and dividend policy. In other words, family firms usually less depend on funding through long-term-debts, pay less dividend and hold more cash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Holding
  • Funding
  • Long Term Debt
  • Dividend Pay
  • Family Firms
-       احمد پور، احمد؛ احمدی، احمد. (1387). «استفاده از ویژگی‌های کیفی اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، صص 3-16.

-     امیدوار، علیرضا؛ رستگار، حسین؛ عقدایی، مونا. (1389). «حاکمیت شرکتی در شرکت‌های خانوادگی پاکستان». مرکز ترویج حاکمیت شرکتی، آبان 1389.

-     جهان خانی، علی؛ قربانی، سعید. (1384). «شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران». فصل‌نامه تحقیقات مالی، شماره 20، صص 27-48.

-     خواجوی، شکرالله؛ اسحاقی، احمد. (1393). «بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی بر محافظه‌کاری در گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفت‌های حسابداری و حسابرسی، دوره ششم، شماره 2، صص 53-86.

-     خواجوی، شکرالله؛ اعتمادی جوریابی، مصطفی؛ منفرد مهارلویی، محمد؛ منصوری، شعله. (1392). «مالکیت خانوادگی، ترکیب هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصل‌نامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 19، صص 110-136.

-     رحیمیان، نظام‌الدین؛ قربانی، محمود؛ شعبانی، کیوان. (1392). «رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران». فصل‌نامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 40، صص 151-175.

-     رهنمای رود پشتی، فریدون؛ اسلامی مفیدآبادی، حسین؛ احمدزاده، موسی. (1395). «بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختار تأمین مالی شرکت‌ها بر سیاست‌های پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». راهبرد مدیریت مالی، سال 4، شماره 1، صص 1-36.

-     ستایش، محمدحسین؛ رضایی، غلامرضا؛ حسینی‌راد، داوود. (1393). «بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی‌های کالای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری و حسابرسی، دوره ششم، شماره اول، صص 29-62.

-     فخاری، حسین؛ فصیح، الهام. (1395). «تأثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر تئوری نمایندگی)». مجله دانش سرمایه‌گذاری، دوره 5، شماره 20، صص 145-164.

-     قالیباف اصل، حسن؛ ولی زاده، فریده. (1395). «بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم‌تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام». راهبرد مدیریت مالی، سال 4، شماره 3، صص 1-23.

-    کرمی، غلامرضا؛ اسکندر، هدی. (1388). «ترکیب سهامداران و سیاست تقسیم سود». ماهنامه حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 207، صص 53-57.

-     مرادی، مهدی؛ هاتفی‌مجومرد، حجت. (1393). «بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی‌های نقد». دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 19، صص 51-73.

-     مشایخ، شهناز؛ عبدالهی، مهین. (1390). «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره 10، صص 71-86.

-     معین‌الدین، محمود؛ سعیدا اردکانی، سعید؛ فاضل‌یزدی، علی؛ زین‌الدینی میمند، لیلی. (1393). «بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره نهم، صص 101-132.

-     مقیمی، محمد؛ سید امیری، نادر. (1389). «عوامل مؤثر بر رشد و توسعه شرکت‌های خانوادگی استان تهران؛ پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت». فصل‌نامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 18، صص 77-95.

-     مهرانی، کاوه؛ پروائی، اکبر. (1393). «کیفیت افشاء در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، صص 527-540.

-     مهرآذین، علیرضا؛ قبدیان، بشیر؛ فروتن، امید؛ تقی‌پور، محمد. (1392). «مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود». مجله دانش حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 52، صص 153-171.

-     نمازی، محمد؛ محمدی، محمد. (1389). «بررسی کیفیت سود و بازده شرکت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفت‌های حسابداری و حسابرسی، دوره دوم، شماره دوم، صص 159-194.

-     هشی، عباس؛ علیخانی، حمید. (1394). «بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران». مجله تحقیقات حسابداری، سال هفتم، شماره 25، صص 28-41.

-      AhmadPour, A. & Ahmadi, A. (2008). “Using the qualitative characteristics of financial information in evaluating quality of earnings”. The Iranian Accounting and Auditing Review, 15(3), 3-16. (in Persian)

-      Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). “Founding‐family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500”. The journal of finance, 58(3), 1301-1328.

-      Belenzon, S., & Zarutskie, R. (2012). Married to the firm? Family ownership, performance, and financing in private firms. Duke University.

-      Bessler, W., Drobetz, W., & Kazemieh, R. (2011). Factors affecting capital structure decisions. Capital Structure and Corporate Financing Decisions: Theory, Evidence, And Practice, John Wiley: New Jersey.

-      Bhattacharyya, N. (2007). “Dividend policy: a review”. Managerial Finance, 33(1), 4-13.

-      Booth, L. & Aivazian, A. & Demirguc & Maksimovic. (2001). “Capital Structure in Developing Countries”. The Journal of Finance, 1(1), 87-130.

-      Brav, A., Graham, J. R., Harvey, C. R., & Michaely, R. (2005). “Payout policy in the 21st century”. Journal of financial economics, 77(3), 483-527.

-      Brockman, P., Martin, X., Wang, D., & Zhang, S. (2008). Family ownership and agency costs: Evidence from the valuation and level of cash holdings. University of Missouri at Columbia.

-      Chakrabarty, S. (2009). “The influence of national culture and institutional voids on family ownership of large firms: A country level empirical study”. Journal of International Management, 15(1), 32-45.

-      Chen, Z., Cheung, Y. L., Stouraitis, A., & Wong, A. W. (2005). “Ownership concentration, firm performance, and dividend policy in Hong Kong”. Pacific-Basin Finance Journal, 13(4), 431-449.

-      Demsetz, H., & Lehn, K. (1985). “The structure of corporate ownership: Causes and consequences”. Journal of political economy, 93(6), 1155-1177.

-      Fakhari, H. & Fasihe, E. (2017). “The impact of family ownership on capital structure on accepted company in TSE (based on agency theory)”. Journal of Knowledge Investment, 5(20), 145-164. (in Persian)

-      Firth, M., Gao, J., Shen, J., & Zhang, Y. (2016). “Institutional stock ownership and firms’ cash dividend policies: Evidence from China”. Journal of Banking & Finance, 65(1), 91-107.

-      Froot, K. (1993). Intel Corporation, 1992: Teaching note. Harvard Business School, 5, 294-018.

-      García-Meca, E., & Pedro Sánchez-Ballesta, J. (2011). “Firm value and ownership structure in the Spanish capital market”. Corporate Governance: The international journal of business in society, 11(1), 41-53.

-      Ghalibaf Asl, H. & Vali Zadeh, F. (2016). “The Relationship between Dividend Policy with Information Asymmetry and Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Management Strategy, 4(3), 1-23. (in Persian)

-      Guney, Y., Li, L., & Fairchild, R. (2011). “The relationship between product market competition and capital structure in Chinese listed firms”. International Review of Financial Analysis, 20(1), 41-51.

-      Hall, T., Mateus, C., & Mateus, I. B. (2014). “What determines cash holdings at privately held and publicly traded firms? Evidence from 20 emerging markets”. International Review of Financial Analysis, 33, 104-116.

-      Harada, K. (2006). “Ownership concentration, agency conflict and dividend in Japan”. Journal of Economics and Law.

-      Hoshi, A. & Alikhani, H. (2015). “The relationship between family ownership and ownership of Non-family on the performance of companies in the Tehran Stock Exchange”. Journal of Accounting and Auditing Research, 7(25), 28-41. (in Persian)

-      Jahankhani, A. & Ghorbani, S. (2005). “Identification of the causative factors of dividend policy of listed companies in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Research, 7(2), 27-48. (in Persian)

-      Jensen, G. R., Solberg, D. P., & Zorn, T. S. (1992). “Simultaneous determination of insider ownership, debt, and dividend policies”. Journal of Financial and Quantitative analysis, 27(02), 247-263.

-      Jensen, M. C. (1986). “Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers”. The American economic review, 76(2), 323-329.

-      Karami, Gh. R. & Eskandar, H. (2009). “Shareholders and Dividend Policy”. Journal of Accountant, 24(207), 53-57. (in Persian)

-      Khajavi, Sh. & Eshaghi, A. (2014). “A Study of Family and Non-family Ownership Influence on Conservatism in Listed Companies of Tehran Stock Exchange”. Journal of Accounting Advances, 6(2), 53-86. (in Persian)

-      Khajavi, Sh., Etemadi Jouryabi, M., Monfared MaharLoei, M. & Mansouri, Sh. (2013). “Family ownership, board composition and quality of financial reporting of listed companies in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Accounting, 5(3), 110-136. (in Persian)

-      Khan, A., & Subramaniam, N. (2012). Family firm, audit fee and auditor choice: Australian evidence. In 2012 Financial Markets & Corporate Governance Conference.

-      Lardon, A., Deloof, M., & Jorissen, A. (2017). “Outside CEOs, board control and the financing policy of small privately held family firms”. Journal of Family Business Strategy, 8(1), 29-41.

-      Liu, Q., Luo, T., & Tian, G. G. (2015). “Family control and corporate cash holdings: Evidence from China”. Journal of Corporate Finance, 31, 220-245.

-      Mashayekh, Sh. & Abdolahi, M. (2011). “The relationship between concentration of ownership, performance and dividend policy in listed companies in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Accounting Research, 3(10), 71-86. (in Persian)

-      Mcconaughy, D. L., Matthews, C. H., & Fialko, A. S. (2001). “Founding family controlled firms: Performance, risk and value”. Journal of Small Business Management, 39(1), 31-49.

-      Mehrani, K. & Parvaei, A. (2015). “Disclosure quality in family firms listed in the Tehran stock exchange”. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(4), 527-540. (in Persian)

-      Mehrazin, A. R., Ghabdian, Bashir., Forotan, O. & TaghiPour, M. (2013). “Family ownership, Non-family companies and Earnings Management”. Journal of Audit Science, 13(52), 153-171. (in Persian)

-      MoeinAddin, M., Saeida ardakani, S., Fazel Yazdi, A. & Zeinnadini mimand, L. (2014). “The Impact of Corporate Governance on the Relationship between Capital Structure and Firm Value in the Tehran Listed Firms by Using Structural Equation Modeling”. Journal of Knowledge Investment, 3(9), 101-132. (in Persian)

-      Moghimi, M. & Seyed Amiri, N. (2010). “Growth Factors Affecting Family Businesses in Tehran”. Journal of Management Sciences in Iran, 5(18), 77-95. (in Persian)

-      Moradi, M. & Hatefi Majoumerd, H. (2015). “Assessment of Cash Flow Sensitivity of Cash Holdings”. Journal of Accounting Knowledge, 5(19), 51-73. (in Persian)

-      Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”. Journal of Financial Economics, 13 (2): 187−221.

-      Namazi, M. & Mohammadi, M. (2010). “An Investigation of the Earnings Quality of Family Firms and Non-family Firms in Tehran Stock Exchange”. Journal of Accounting Advances, 2(2), 159-194. (in Persian)

-      Omidvar, A. R., Rastegar, Hossein. & Aghdaei, M. (2010). Corporate governance in family firms Pakistan. Center for the promotion of corporate governance. (in Persian)

-      Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). “The determinants and implications of corporate cash holdings”. Journal of financial economics, 52(1), 3-46.

-      Rahimian, N. A., Ghorbanii, M. & Shabani, K. (2014). “The association between excess Cash holding and shareholder value: The case of Tehran security exchange”. Journal of Knowledge Investment, 3(4), 55-74. (in Persian)

-      Rahnamay Roodposhti, F., Eslami Mofid Abadi, H. & AhmadZadeh, M. (2016). “The Investigation of the Effect of Investment Opportunities and Corporate Finance Structure on the Dividend Payout Policies of Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Management Strategy, 4(1), 1-36. (in Persian)

-      Setayesh, M. H., Rezaei, G. R. & Hosseini Rad, D. (2014). “Extended Abstract The Role of Ownership Structure in the Inventory and Cash Management Practices in the Companies Listed on Tehran Stock Exchange”. Journal of Accounting Advances, 6(1), 29-62. (in Persian)

-      Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). “Large shareholders and corporate control”. Journal of political economy, 94(3, Part 1), 461-488.

-      Silva, F., & Majluf, N. (2008). “Does family ownership shape performance outcomes?”. Journal of Business Research, 61(6), 609-614.

-      Smirnova, E., Tabritzchi. S., & Lange. C. (2015). “Cash holding, use of debt and dividend structure of family firms”. American journal of economics and business administration, 7(1), 1-10.

-      Soltani, B. (2007). Auditing an International Approach. First Edition. England: Pearson education.

-      Stouraitis, A, and Wu, L. (2004). The Impact of Ownership Structure on the Dividend Policy of Japanese Firms with Free Cash Flow Problem. Working paper.

-      Stulz, R. (1990). “Managerial discretion and optimal financing policies”. Journal of financial Economics, 26(1), 3-27.

-      Subramaniam, V., Tang, T. T., Yue, H., & Zhou, X. (2011). “Firm structure and corporate cash holdings”. Journal of Corporate Finance, 17(3), 759-773.

-      Titman, S. (1984). “The effect of capital structure on a firm's liquidation decision”. Journal of Financial Economics, 13(1): 137−151.

-      Wolk, H.I. Dodd, J.L. Rozycki, J.J. (2007). Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment. Seventh Ed. United states of America: Sage Publication Inc.