مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

چکیده

امروزه توسعۀ فراگیر الزامات افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرامالی در بازارهای سرمایه، مورد توجه نهادهای مقررات‌گذار و بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. از این‌رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر ارزش‌گذاری بازار از نگهداشت وجه‌نقد آن‌ها می‌پردازد. بدین‌منظور، برای سنجش مسئولیت اجتماعی از چک لیستی مشتمل بر 39 قلم افشاء استفاده گردید. فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق‌‌بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394 و با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‌های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته‌های بدست آمده حاکی از آن است که افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ارزش بازار وجه‌نقد نگهداری شده شرکت را افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران برای وجه‌نقد نگهداری شده در شرکت‌های دارای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی بالاتر، ارزش بیشتری قائلند.به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران برای وجه‌نقد نگهداری شده در شرکت‌های دارای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی بالاتر، ارزش بیشتری قائلند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Social Responsibility and Market Value of Corporate Cash Holdings

نویسنده [English]

  • Mehdi Safari Gerayeli
Assistant prof, Department of Accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
چکیده [English]

Recently, regulating institutions and stock exchange have emphasized the requirement for disclosing corporate social responsibility reporting to ensure transparency and responsibility in capital market. Therefore, the present study is concerned with investigating the effect of corporate social responsibility on market value of the firm’s cash holdings. To do so, a checklist of 39 items of disclosure which are compatible with Iranian reporting environment was used as a proxy for social responsibility. With a sample of 96 firms listed in Tehran stock exchange during the years 2011 to 2015 and using multiple regression model based on panel data techniques, the research hypothesis was tested. The results indicate that corporate social responsibility disclosure increases the market value of the firm’s cash holdings. In other words, investors assign a higher value to cash held by firms that have a high social responsibility disclosure level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • Market Value Cash Holdings
  • Panel Data
-      احمدزاده، حمید؛ سروش یار، افسانه (1394). "ارزیابی نقش محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت سود و ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ". مجله دانش حسابداری، سال ششم، شماره 21، صص. 172-151.

-      پور علی، محمدرضا و حجامی، محدثه. (1393)." بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره 10، صص 150- 135.

-      حاجیها، زهره و چناری بوکت، حسن. (۱۳۹۵)." مسئولیت‌‌‌پذیری اجتماعی شرکتی و چولگی بازده سهام "، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره ۱، شماره ۱، صص ۷۷-۹۸.

-      حاجیها، زهره و سرفراز، بهمن. (1393)." بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ". پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 4، شماره 14، صص.105- 123.

-      دارابی، رؤیا؛ وقفی، سید حسام؛ سلمانیان، مریم. (1395)." بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی باارزش و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ". دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره 1، صص 213-193.

-      فخاری، حسین؛ رضائی پیته نوئی، یاسر؛ نوروزی، محمد. (1395)." تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری ". راهبرد مدیریت مالی، دوره 4، شماره 4، صص.106- 85.

-      فروغی، داریوش، مرتضی میر شمس شهشهانی و سمیه پور حسین. (1387)." نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 3، صص 70-55.

-      مران جوری، مهدی و علی‌خانی، رضیه. (1393). "افشای مسئولیت اجتماعی و راهبری شرکتی ". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 3، صص. 348- 329.

-      مشکی، مهدی و صنایعی ماسوله، مهیار. (1395). " بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد ". راهبرد مدیریت مالی، دوره 4، شماره 2، صص.120- 103.

-      Ahmadzadeh, H. & Soroushyar, A. (2015). "Role of Accounting Conservatism and Earnings Quality on Marginal Value of Cash Holdings in Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Journal of Accounting Knowledge, 6 (21), pp: 151-172 (in Persian).

-      Arouri, M. & Pijourlet, G. (2017)." CSR Performance and the Value of Cash Holdings: International Evidence". Journal of Business Ethics, 140(2), pp: 263-284.

-      Bates, T., Kahle, K.,& Stulz, R. (2009). "Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash Than They Used To? ". The Journal of Finance, 64 (5), pp:1985–2021.

-      Baum, C., Caglayan,

-      M. Ozkan, N. and Talavera, O. (2004). "The impact of macroeconomic uncertainty on cash holdings for non–financial firms". www.ssrn.com.

-      Cheung, A.W. (2016)." Corporate social responsibility and corporate cash holdings". Journal of Corporate Finance, 37, pp: 412-430.

-      Darabi, R., Vaghfi, S. H., & Salmanian, M. (2017). "Relationship between social responsibility reporting with company value and risk for companies registered in Tehran Stock Exchange", Iranian Journal of Value and Behavioral Accountings Achievements, 1 (2), 193-213 (in Persian).

-      Dhaliwal, D., Li, Z., Tsang, A., & Yang, Y. (2011)." Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting". The Accounting Review, 86, pp:59–100.

-      Dhaliwal, D., Radhakrishnan, S., Tsang, A., & Yang, Y. (2012). "Nonfinancial disclosure and analyst forecast accuracy: International evidence on corporate social responsibility disclosure". The Accounting Review, 87, pp:723–759.

-      Dittmar, A., & Mahrt-Smith, J. (2007). "Corporate Governance and The Value Of Cash Holdings". Journal of Financial Economics, 83(3), pp:599-634.

-      Drobetz, W., Gru¨ninger, M., & Hirchvogl, S. (2010)." Information asymmetry and the value of cash". Journal of Banking and Finance, 34, pp: 2168–2184.

-      El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C., & Mishra, D. (2011)." Does corporate social responsibility affect the cost of capital?". Journal of Banking and Finance, 35, pp: 2388–2406.

-      Fakhari, H., Rezaei Pitenoei, Y., & Noroozi, M. (2017). "Corporate Social Responsibility Disclosure and Investment Efficiency", Journal of Financial Management Strategy, 4 (4), 85 -106 (in Persian).

-      Faulkender, M., & Wang, R. (2006)." Corporate Financial Policy and The Value Of Cash". Journal of Finance, 61(4), pp: 1957-1990.

-      Ferreira, M., & Vilela, A. (2004)." Why Do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries". European Financial Management, 10 (2), pp: 295-319.

-      Forughi, D., Mirhamsh Shahshahani, M., & Pour Hussein, S. (2008). "Managements' Perceptions about Social Accounting Information Disclosures: Listed Companies in TSE", The Iranian Accounting and Auditing Review, 15 (3), 55 -70 (in Persian).

-      Giannarakis,G., (2014). "The determinants influencing the extent of CSR disclosure". International Journal of Law and Management, 56 (5), pp: 393-416.

-      Gujarati, D.N. (2009)." Basic Econometrics. 5th edition. New York: Mc Graw-Hill".

-      Hajiha, Z. & Chenari Bouket, H. (2016). "Skewness of Stock Returns and corporate social responsibility", Iranian Journal of Value and Behavioral Accountings Achievements, 1 (1), 77-98 (in Persian).

-      Hajiha, Z. & Sarfaraz, B. (2015). "The Relation between Corporate Social Responsibility and Cost of Equity Capital of Firms Listed in Tehran Stock Exchange", Journal of Empirical Researches in Accounting, 4 (14), 105-123 (in Persian).

-      Islam, M. A. and Deegan, C. (2008). “Motivations for an organization within a developing country to report social responsibility information: Evidence from Bangladesh”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 21(6), pp. 850–874.

-      Jensen, M. (1986)." Agency Costs Of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers". American Economic Review, 76 (2), 323-329.

-      Johnson, S., Kaufmann, D., McMillan, J., Woodruff, C. (2000)." Why Do Firms Hide? Bribes and Unofficial Activity After Communism". Journal of Public Economics, 76 (3), pp:495-520.

-      Kim, Y., M. S. Park, and B. Wier. (2012)." Is earnings quality associated with corporate social responsibility?". The Accounting Review, 87(3), pp: 761–796.

-      Louis, H., Sun, A., & Urcan, O. (2012)."Value of Cash Holdings and Accounting Conservatism". Contemporary Accounting Research, 29 (4), pp:1249-1271.

-      Lu, Y., Greg, S. & Yangxin, Yu (2016)." Corporate Social Responsibility Disclosure and the Value of Cash Holdings". European Accounting Review, pp:1-25.

-      Lys, T., Naughton, J., & Wang, C. (2015)." Signaling through corporate accountability reporting". Journal of Accounting and Economics, Vol.60, pp: 56 –72.

-      Maranjory, M., & Alikhani, R. (2014)." Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance", The Iranian Accounting and Auditing Review, 21 (3), 329 -348 (in Persian).

-      Meshki, M., & Sanayeei Masuleh, M. (2016)." The Effect of Deviation from the Optimal Level of Cash Holding on the Marginal Value of Cash Holding", Journal of Financial Management Strategy, 4 (2), 103 -120 (in Persian).

-      Moser, D., & Martin, P. (2012)." A broader perspective on corporate social responsibility research in accounting". The Accounting Review, 87, pp:797–806.

-      Myers, S.C., Rajan, R. G. (1998)." The Paradox of Liquidity". Quarterly Journal of Economics, 113, pp: 733-771.

-      Pourali, M. R., & Hajjami, A. (2014). "Relationship between social responsibility disclosure and institutional ownership in companies listed in Tehran Stock Exchange", Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 3 (10), pp: 135 -150 (in Persian).

-      Servaes, H., and Tamayo, A. (2013)." The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Avareness". Management Science, 59 (5), pp: 1045-1061.

-      Williams, S. M. (1999). “Voluntary Environmental and Social Accounting Disclosure Practices in the Asia-Pacific Region: An International Empirical Test of Political Economy Theory”, The International Journal of Accounting, 34(2), pp. 209-238.

-      Y Cho, Seong. Lee, Cheol., and J. Pfeiffer Jr, Ray. (2013)." Social Responsibility and information asymmetry". Journal of Account. Public Policy, 32, pp: 71-83.