بررسی کاربرد سرمایه‌گذاری صنعت پایه، رفتار توده‌وار در سطح صنعت و راهبرد توالی در میان سرمایه‌گذاران خرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

 
در این پژوهش کاربرد «سرمایه‌گذاری صنعت پایه» و وجود راهبرد توالی در میان سرمایه‌گذاران خرد بررسی‌شده است. به‌طورکلی در سرمایه‌گذاری سبک پایه، فرآیند انتخاب در دو مرحله صورت می‌گیرد. ابتدا سَـبک هدف و سپس یکی از اعضای آن سبک انتخاب می‌گردد. سبک هدف در این پژوهش صنعت است. به‌این‌ترتیب در سرمایه‌گذاری صنعت پایه، انتخاب سرمایه‌گذاری نه برحسب اطلاعات شرکت خاص، بلکه با توجه اطلاعات صنعت صورت می‌گیرد. نمونه موردبررسی شامل 22 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1387 تا 1393 است. نتایج نشان می‌دهد که صنعت به‌عنوان «سَـبک» مورداستفاده سرمایه‌گذاران خرد است. ولی استفاده از راهبرد توالی در میان سرمایه‌گذاران خرد مشاهده نشده است و در مقابل استفاده از راهبرد معکوس مشاهده‌شده است. به نظر می‌رسد در سطح سبک صنعت، اخبار منفی اثرگذارتر است و رفتار توده‌وار به سمت فروش معنی‌دار است. شدت رفتار در سمت فروش می‌تواند ناشی از بدبینی سرمایه‌گذاران خرد باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industry Based Style Investing and Herding Behaviour in Industry Level and Momentum Strategy Among Retail Investors

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Soleymani Mareshk 1
  • Seyed Abbas Hashemi 2
  • saeed samadi 3
1 Accounting Department, University of Isfahan
2 Accounting Department, University of Isfahan
3 Economy Department, University of Isfahan
چکیده [English]

 
Abstract
In this research, the application of "industry based style investing" and the momentum strategy among retail investors have been studied. In style investing, selection process takes place in two steps. First, target style and then one of the members of target style are chosen. In this research, target style is industry. In industry based style invesing, the choice of investment is not based on the information of a particular firm, but with the attention of industry level information. A sample of 22 industries was selected through a systematic elimination from the listed firms in Tehran Stock Exchange between 2008 and 2014. The results showed that the industry is used as a "style" by retail investors. However, the use of the momentum strategy among retail investors has not been observed and is seen against the reverse strategy. It seems that in the industry level, negative news is more effective and herd behavior for selling is significant. High activity on sell side may be due to the pessimism of retail  investors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Style Investing
  • Industry
  • Momentum
  • Retail Investor
منابع

-      اسلامی بیدگلی، غ؛ و شهریاری، س. (1386). بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1384. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (14)1، 25–44‎.

-      ایزدی نیا، ن؛ و حاجیان نژاد، ا. (1388). بررسی و آزمون رفتار توده‌وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (7)2، 105–132‎.

-      بدری، ا؛ و شواخی‌زواره، ع. (1389). نقاط مرجع، قیمت سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (12)3، 151–173‎.

-      جهانگیری راد، م. مرفوع، م؛ و سلیمی، م. (1393). بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، (42)11، 139–156‎.

-      حسینی، ا. حق‌گو، ب. رحمانی نژاد، ل. (1393). بررسی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری. راهبرد مدیریت مالی، 2 (7)، 113 – 133.

-      خداپرست‌شیرازی، ج. سیرانی، م؛ و ابوالفتحی، س. (1390). عوامل مؤثر بر بروز رفتار جمعی در بین سهامداران عادی بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، (3)3، 87–108‎.

-      دولو، م. (1394). نقد شوندگی، سَبک سرمایه‌گذاری؟ دانش سرمایه‌گذاری، (16)4، ‪257–280

-      دولو، م؛ و فرتوک‌زاده، ح. (1392). سرمایه‌گذاری مبتنی بر سبک و قابلیت پیش‌بینی بازده. دانش سرمایه‌گذاری، (8)2، ‪121–136

-      سعیدی، ع؛ و باقری، س. (1389). راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، (30)12، 75–94‎.

-      سعیدی، ع؛ و فرهانیان، س. (1390). رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (16)4، 175–198‎.

-      سعیدی، ع؛ و مهدوی راد، م. (1393). رفتار توده‌وار در بین مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (26)7، 59–74‎.

-      قالیباف اصل، ح؛ و کمالی، ه. (1390). بررسی استراتژی‌های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی، (50)1، 43–50‎.

-      کشاورز حداد، غ؛ و رضایی، م. (1389). آزمون و تحلیل وجود رفتار گله‌ای در بین سرمایه‌گذاران نهادی بازار سهام ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، (45)، 103–137‎.

-      محمدی، ش. راعی، ر. قالیباف اصل، ح؛ و گل ارضی، غ. (1389). تجزیه‌وتحلیل رفتار جمعی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت. پژوهش‌های حسابداری مالی، (2)2، 49–60‎.

-      مظفری، م. (1391). بررسی و آزمون رفتار توده‌وار شرکت‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل لاکونیشوک. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (15)5، 69–81‎.

-      یوسفی، ر؛ و شهرآبادی، ا. (1388). بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار. مدیریت توسعه و تحول، (2)1، 57–64‎.

 

-      Badri, A. & Shakhizavare, A. (2010). Reference Points, Stock Price and Trading Volume: Evidences from Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Securities Exchange, 3(12), 151-173. In Persian:

-      Barberis, N. & Shleifer, A. (2003). Style investing. Journal of Financial Economics, 68(2), 161–199. doi:10.1016/S0304-405X(03)00064-3

-      Chen, H. Cohen, L. & Lou, D. (2016). Industry Window Dressing. Review of Financial Studies, 29(12), 3354–3393. doi:10.1093/rfs/hhw020

-      Choi, N. & Sias, R. W. (2009). Institutional industry herding. Journal of Financial Economics, 94(3), 469–491. doi:10.1016/j.jfineco.2008.12.009

-      Davallou, M. & Fartookzadeh, H. (2013). Style Investing & Return Forecasting. Iranian Journal of Investing Knowledge, 2 (8), 121-136. In Persian:

-      Davallou, M. (2015). Liquidity Based Style Investing. Iranian Journal of Investing Knowledge, 4 (16), 257-280. In Persian:

-      Demirer, R. Lien, D. & Zhang, H. (2015). Industry herding and momentum strategies. Pacific-Basin Finance Journal, 32, 95–110. doi:10.1016/j.pacfin.2015.02.010

-      DeVault, L. A. Sias, R. W. & Starks, L. T. (2014). Who are the Sentiment Traders? Evidence from the Cross-Section of Stock Returns and Demand. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2539858

-      Frijns, B. Gilbert, A. & Zwinkels, R. C. J. (2016). On the Style-Based Feedback Trading of Mutual Fund Managers. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51(03), 771–800. doi:10.1017/S0022109016000454

-      Ganesh, R. Naresh, G. & Thiyagarajan, S. (2016). Industry herding behaviour in Indian stock market. American J. of Finance and Accounting, 4(3/4), 284. doi:10.1504/AJFA.2016.080734

-      Ghalibaf Asl, H. & Kamali, H. (2012). Analysis of Momentum and Contrarian Strategies in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Business Strategies. 1(50), 43-50. In Persian

-      Hosseini, E. Hagh`gou, B. Rahmaninejad, L. (2007). Studying the Relationship between Behavioral Biases of Investors and Their Investment Decisions in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Financial Management Strategy, 2(7), 113-133. In Persian:

-      Huang, C. Yang, X. Yang, X. & Sheng, H. (2014). An Empirical Study of the Effect of Investor Sentiment on Returns of Different Industries. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 1–11. doi:10.1155/2014/545723

-      Islami, G. & Shahryaari, S. (2007). Herding behavior of investors in Tehran Stock Exchange; Using return dispersions of stocks from market. Iranian Journal of Accounting & Auditing Reviews, 1(14), 25-44. In Persian:

-      Izadinia, N. & Hajian nezhad, A. (2009). Review and Examine the Herd Behavior in Selected Industries in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Securities Exchange, 2(7), 105-132. In Persian:

-      Jahangiri raad, M. Marfou, M. & Salimi, M. (2014). Investigation of Herding Behavior in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 11 (42), 139-156. In Persian:

-      Jame, R. & Tong, Q. (2014). Industry-based style investing. Journal of Financial Markets, 19(0), 110–130. doi:10.1016/j.finmar.2013.08.004

-      Keshavarz, G. & Rezaei, M. (2010). Herding Behavior among Institutional Investors in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Economic Research, (45), 103-137. In Persian:

-      Khodaparast, J. Sirani, M. & Abolfathi, S. (2011). Factors effects on Herding Behavior in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Financial Accounting & Auditing Research, 3(3), 87-108. In Persian:

-      Lakonishok, J. Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1992). The impact of institutional trading on stock prices. Journal of Financial Economics, 32(1), 23–43. doi:10.1016/0304-405X(92)90023-Q

-      Li, W. Rhee, G. & Wang, S. S. (2016). Differences in herding: Individual vs. institutional investors. Pacific-Basin Finance Journal. doi:10.1016/j.pacfin.2016.11.005

-      Mohammadi, S. Raei, R. Ghalibaf Asl, H. & Gol Arzi, G. (2010). Analysis of Herd Behavior of Investors in Tehran Stock Exchange Using With State Space Model. Iranian Journal of Financial Accounting Research, 2(2), 49-60. In Persian:

-      Molchanov, A. & Stangl, J. (2013). Investor Sentiment and Industry Returns. Presented at the New Zealand Finance Colloquium.

-      Mozaffari, M. (2012). Examination of Herding Behavior of Investment Company in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 5(15), 69-81. In Persian:

-      Saeedi, A. & Bagheri, S. (2010). Contrarian Strategy in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Financial Research, 12(30), 75-94. In Persian:

-      Saeedi, A. & Farhaniaan, S. (2011). Herding Behavior in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Securities Exchange, 4(16), 175-198. In Persian:

-      Saeedi, A. & Mahdavi raad, M. (2014). Herding Behavior of Investment Company’s Managers in Iranian Capital Market. Iranian Journal of Securities Exchange,7(26), 59-74. In Persian:

-      Vayanos, D. & Woolley, P. (2013). An Institutional Theory of Momentum and Reversal. Review of Financial Studies, 26(5), 1087–1145. doi:10.1093/rfs/hht014

-      Wermers, R. (1999). Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices. The Journal of Finance, 54(2), 581–622. doi:10.1111/0022-1082.00118

-      Yusefi, R. & Shahr Abadi, A. (2008). Investigating and Testing the Herding Behaviour of Investors in Stock Exchange. Iranian Journal of Development Evolution Management, 1(2), 57-64. In Persian: