بررسی اثر تقدم-تأخر در بازده پرتفوهای کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

 
در بازارهای نوظهور و ناکارآمد، تغییرات قیمتی مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت‏ها وجود دارد. یکی از الگو‏هایی که ضمن ناکارآمدی بازار می‏تواند موردبررسی قرار بگیرد، اثر تقدم-تاخر است. این اثر بدین معناست که بازده سهام شرکت‏های کوچک با تأخیر دنباله‌روی بازده سهام شرکت‏های بزرگ هستند. در صورت وجود این اثر، با دنباله‏روی از استراتژی خرید برندگان و فروش بازندگان می‏توان سودی بیشتر از حالت عادی به دست آورد. این پژوهش به بررسی وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمایه ایران طی سال‏های 1390-1395 پرداخته است. نتایج روش خودهمبستگی متقاطع نشان‌دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در کوتاه‌مدت است. تحلیل پروفایل‏های پایدار و تجزیه واریانس تعمیم‌یافته نشان دادند که بعد از سه هفته تمام شوک‏ها جذب می‏شوند، اما روند منظمی در جذب شوک بیشتر توسط سبد بزرگ‌تر وجود ندارد. نتایج رویکرد مبتنی بر هم جمعی نیز حاکی از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. میزان دقت مدل تصحیح خطا برای پیش‏بینی قیمت سبد با معیار ریشه میانگین مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر می‏رسد مدل تصحیح خطا پیش‌بینی بهتری ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت‏دار ویلکاکسن، یکسان بودن مقدار ریشه میانگین مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداری بین این دو مقدار در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Lead-Lag Effect on Small and Large Size Portfolios in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Rezaei 1
  • Mohammad ebrahim Aghababaei 2
1 Kharazmi University
2 faculty of financial sciences, kharazmi university
چکیده [English]

In inefficient markets, returns are not distributed normally and they have serial correlations. It is obvious that the price changes are not independent, so there is a pattern in price changes which help investors to gain unusual benefits. One of the patterns which are concerned with an inefficient market is the lead-lag effect. This research investigates the existence of this effect between small and large size portfolios in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2017. This relationship was examined both in short-run by using cross-correlation approach and vector auto-regressive model and long-run by employing cointegration methodology. Cross-correlation matrices imply that there is a lead-lag effect in short-run. Existence profiles and variance decomposition are used for further validation, the results show that all of the shocks were fully absorbed after three weeks but there is no pattern for big portfolios indicating that they absorbed the shocks more rapidly than small portfolios, and also overreaction is observed only in one out of two small portfolios of the sample.With confirming the existence of lead-lag effect in long-run by Cointegration approach, the ability of ECM models in out of sample forecasting is concerned which is measured by root mean squared error and Wilcoxon's signed-rank test. However, the results indicate that the error correction model has superior forecasting performance relative to models without the error correction terms but the Wilcoxon's signed-rank test does not reject the null hypothesis that the two RMSEs are the equal.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio
  • Lead-lag Effect
  • Cointegration
  • Error Correction
  • Impulse Response Function
منابع

-      زمانی، شیوا، سوری، داوود، ثنایی اعلم، محسن. (1389). بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‏ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره. مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 93.

-     یحیی زاده فر، محمود، لرستانی، سعیده. (1392). بررسی تأثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی‏های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‏های تجربی و حسابداری. شماره 2.

-      Altay, E. (2006). "Autocorrelation in capital markets: Feedback trading in Istanbul Stock Exchange". Journal of Financial Management and Analysis. 19(2).

-      Badrinath, S. Kale, J. and Noe, T. (1995). "Of shepherds, sheep and the cross correlations in equity returns". Rev. Financ. Stud. 8.

-      Chaibi, L. F. (2014). "The lead-lag effect on the predictability of returns: the case of Taiwan market". Global Journal of Management and Business Research. 14.

-      Chan, K. C. (1993). "Imperfect information and cross-autocorrelation among stock prices". J. Finance. 48.

-      Chang, E. C. McQueen, G. R. and Pinegar, J. M. (1999). "Cross-autocorelation in Asian stock markets". Pacific-Basian Finance Journal. 7.

-      Cohen, K. S. Maier, R. Shwartz, D. and Whitecombe. (1986). "The microstructure of securities markets". Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall.

-      De Bondt, Werner, F. M. and Thaler, R. H. (1985). "Does the stock market overreact? The Journal of Finance. 40(3).

-      Drakos, A. A. Diamandis, P. F. and Kouretas, G. P. (2015). "Information diffusion and the lead-lag relationship between small and large size portfolios: evidence from Emerging market". International Journal of Economics and Finance. 7(11).

-      Drakos, A. A. (2015). "Does the relationship between small and large portfolios' returns confirm the lead-lag effect? Evidence from the Athens Stock exchange". Research in International Business and Finance. 36.

-      Diebold, F. and Mariano, R. (1995). "Comparing Predictive Accuracy". Journal of Business & Economic Statistics. 3(13).

-      Fisher, F. M. (1966). "The identification problem in econometrics". The American Journal of agricultural economics. 48.

-      Curci, R. Grieb, T. and Reyes, M. G. (2002). "Mean and volatility transmission for Latin American equity markets", Studies in Economics and Finance. 20(2).

-      Hou, K. (2001). "Information diffusion and asymmetric cross-autocorrelations in stock returns". Dissertation and Job Market Paper.

-      Judge, A. and Reancharoen, T. (2014). "An empirical examination of the lead–lag relationship between spot and futures markets Evidence from Thailand". Pacific-Basin Finance Journal. 29.

-      Jegadeesh, N. and Titman, Sh. (1995). "Overreaction, delayed reaction and contrarian profits". Review of Financial Studies. 8 (4).

-      Kanas, A. and Kouretas, G. P. (2005). "A cointegration approach to the lead-lag effect among size-sorted equity portfolios". International Review of Economics and Finance. 14.

-      Kang, J. Liu, M. and Ni, X. (2002). "Contrarian and momentum strategies in the China stock market: 1993-2000". Pacific-Basin Finance Journal. 10.

-      Karmakar, M. (2010). "Information transmission between small and large stocks in the National Stock Exchange in India: an empirical study". Q. Rev. Econ. Finance. 50.

-      Lee, C. K. and Pesaran, M. H. (1993). "Persistence profiles and business cycle fluctuations in a disaggregated model of U.K. output growth". Ricerche Economiche. 47(3).

-      Lehmann, B. N. (1990). "Fads, Martingales, and Market Efficiency". The Quarterly Journal of Economics. 105(1).

-      Lo, A. and Mackinlay, C. (1990). "When are contrarian profits due to stock market overreaction? Rev. Finance. Stud. 3.

-      Mills, T. C. and Jordanov, J. V. (2000). "Lead-lag patterns between small and large size portfolios in the London stock exchange". Applied Financial Economics. 11.

-      Pathirawasam, Ch. and Idirisinghe, I. M. S. K. (2011). "Market efficiency, thin trading and non-linear behavior: Emerging market evidence from Sri Lanka". E + M: Ekonomie a Management. 11(3).

-      Pesaran, M. H. and Shin, Y. (1996). "Cointegration and speed of convergence to equilibrium". Journal of Econometrics. 1-2 (71).

-      Pesaran, B. and Pesaran, M. H. (1997). "The Role of Economic Theory in Modelling the Long Run". The Economic Journal. (107)

-      Poshakwale, S. and Theobald, M. (2004). "Market capitalization, cross-correlations, the lead/lag structure and microstructure effects in the Indian stock market". Int. Fin. Markets, Inst. And Money. 14.

-      Poterba, J. M. and Summers, L. H. (1988). "Mean Reversion in Stock Prices: Evidence and Implications". NBER Working Paper No. 2343.

-      Shah, A. Munir, A. Khan, S. and Abbas, Z. (2011). "Do industries predict the stock market due to slow diffusion of information? African Journal of Business Management. 5(34).

-      Shefrin, H. and Statman, M. (1985). "The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence". The Journal of Finance. 40(3).

-      Tsay, R. S. (2002). "Analysis of Financial Time Series". John Wiley & Sons.

-      Wu, w. and Shafer, G. (2007). "A study of autocorrelations and lead-lag effects using game-theoretic efficient-market hypothesis". Probability and Finance: Wiley.

-      Yahyazadehfar, M. and Lorestani, S. (2013). "Trading volume and return from contrarian and momentum strategies in Tehran stock exchange". Journal of Empirical Research in Accounting. 2(2). 33-48. (in Persian)

-      Zamani, Sh. Souri, D. and SanaeiAlam, Mohsen. (2011). "A dynamic investigation to indexes spillovers in Tehran stock exchange using a multivariate dynamic model". Journal of Economic Research. 93. (in Persian)