ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش تلاش می‌گردد که با استفاده از رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی که به‌تازگی در ادبیات ریسک سیستمی موردتوجه قرارگرفته است چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی در بازار سرمایه ایران ارائه گردد. بر این اساس، ریزش مورد انتظار نهایی به‌عنوان سنجه ریسک سیستمی با در نظر گرفتن مفروضاتی برای بازده بازار و بنگاه اقتصادی، به‌صورت تابعی از میانگین، نوسانات، همبستگی و امید ریاضی‌های دنباله، تجزیه خواهد شد و اجزاء آن با استفاده از یک چارچوب ARMA‑GJR-GARCH-DCC و یک برآورد کننده ناپارامتری دنباله سنجیده می‌شود. بدین ترتیب، یک پانل هفتگی از ریزش مورد انتظار نهایی شرکت‌ها ایجاد می‌گردد. از طرف دیگر، ریسک سیستمی در دوره‌ای که به نظر آرام می‌رسد و نوسانات پایین است ساخته شده و تا زمان فعال شدن انباشته می‌شود؛ به عبارت دیگر، در زمان کاهش نوسانات، پتانسیل ریسک سیستمی افزایش می‌یابد. لذا در این پژوهش، با بهره‌برداری از ساختار پانلی داده‌ها و ارتباط ریزش مورد انتظار نهایی با مقادیر متغیرهای خاص شرکت که امکان دسترسی به آن‌ها در فواصل زمانی مشخص وجود دارد مدلی برای پیش‌بینی ریسک سیستمی طراحی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Measuring and Predicting Systemic Risk with the Marginal Expected Shortfall Approach (MES) in Iran Capital Market

نویسندگان [English]

  • Jafar Babajani 1
  • Ghasem Bolo 1
  • Amin Ghazali 2
1 Academic Member of the Faculty of Management and Accounting of Allameh Tabataba'i University
2 Faculty of Management and Accounting of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In this research, it is attempted to present a framework for estimating and predicting systemic risk in Iran capital market using the marginal expected shortfall approach (MES), which has recently been considered in systemic risk literature. On this basis, MES as a systemic risk measure, will be analyzed in terms of assumptions for market and firm returns as a function of mean, volatility, correlation, and tail expectations and its components will be measured using an ARMA-GJR-GARCH-DCC framework and a nonparametric tail expectation estimator. In this way, a weekly panel will be created from the company's MES. On the other hand, the systemic risk is built up in a period that looks calm and low fluctuations, and is accumulated until activation. In other words, systemic risk potential increases as fluctuations decrease. In this study, it was attempted to predict systemic risk by taking advantage of the panel structure of the data and the relationship between MES and firm-specific variables that are available in certain sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic risk
  • systemic risk measurement
  • prediction of systemic risk
  • marginal expected shortfall (MES)
  • risk contagion
  • dynamic conditional correlation (DCC)
 

-         ادبی فیروزجایی، باقر، محسن مهرآرا و شاپور محمدی (1395) پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک یک گام به جلو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی زنجیره مارکف مونت کارلو (MCMC)، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 26، صفحات 122-101.

-         پیش بهار، اسماعیل و سحر عابدی (1396) محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 30 ، صفحات 73-55.

-      حسینی، سید علی و سید سمیه رضوی (1393) نقش سرمایه در ریسک سیستمی مؤسسات مالی، نشریه پژوهش‌های حسابداری تجربی، شماره 13، صفحات 147-127.

-         رادپور، علی و حسین عبده‌تبریزی (۱۳۸۸) اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، تهران، انتشارات آگاه.

-         رستگار، محمد علی و نسرین کریمی (1395) ریسک سیستمی در بخش بانکی، نشریه مدل‌سازی ریسک و مهندسی مالی، دوره 1، شماره 1، صفحات 19-1.

-         سجاد، رسول، شهره هدایتی و شراره هدایتی (1393) برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه دانش سرمایه‌گذاری، شماره 9، صفحات 155-133.

-         سوری، علی (۱۳۹۳) اقتصادسنجی (پیشرفته) همراه با کاربرد Eviews8 و Stata12، تهران، نشر فرهنگ شناسی.

-         سیدحسینی، سید محمد، سید بابک ابراهیمی (1392) بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره نوزدهم، صفحات 81-97.

-         نیکومرام، هاشم، زهرا پورزمانی و عبدالمجید دهقان (1394) بررسی سرایت‌ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی (صادرات و واردات محور)، نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 25، صفحه 18-1.

-          Acharya, V. Pedersen, L. Philippon, T. and Richardson, M. (2017) Measuring Systemic Risk. Working Paper, Federal Reserve Bank of Cleveland.

-          Adabi Bagher, Mehrara Mohsen, Mohammadi Shapour (2016) Forecasting and Evaluation of one day ahead Value at Risk for Tehran Stock Exchange using Markov Chain Monte Carlo Simulation, Financial Engineering and Securities Management, Number 26; Page(s) 101 - 122. (In Persian)

-          Adrian, T. and Markus K. Brunnermeier (2008-2017) CoVaR, FRB of New York Sta Report, (567).

-          Ang, A. Chen, J. and Xing, Y. (2006), Downside Risk, Review of Financial Studies, Vol. 19, pp. 1191–1239.

-          Arias, Mauricio,Juan Carlos Mendoza and David Perez-Reynay (2010) Applying CoVaR to Measure Systemic Market Risk: the Colombian Case, Financial Stability Department at the Banco.

-          Banulescu, G.D. and Dumitrescu, E.I. (2015). Which are the SIFIs? A Component Expected Shortfall approach to systemic risk. Journal of Banking & Finance, 50, pp.575-588.

-          Brownlees,C. Engle, R. F. (2010) Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement working paper, New York University - Stern School of Business.

-          Brownlees, C. Engle, R. (2016) SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. Review of Financial Studies.

-          Claessens, S. and K. Forbes (2011) International Financial Contagion. Springer: New York.

-          Derbali, Abdelkader and Slaheddine Hallara (2016) Systemic risk of European financial institutions: Estimation and ranking by the Marginal Expected Shortfall, Research in International Business and Finance 37 (2016) 113–134.

-          Drehman, M. and Tarashev, N. (2011) Systemic importance: Some simple indicators. BIS Quarterly Review, pages 25-37.

-          Engle, R. (2002): Dynamic Conditional Correlation: A simple class of Multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models, Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350.

-          Engle, R. Jondeau, E. Rockinger, M. (2015) Systemic Risk in Europe. Review of Finance 19, 145-190.

-          Giglio, S. Kelly, B, and Pruitt, S. (2016) Systemic risk and the macroeconomy: an empirical evaluation, Journal of Financial Economics 119(3), 457-471.

-          Hansen, Lars Peter (2013) Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, University of Chicago and the NBER.

-          Hong, KiHoon Jimmy (2011) Analytical CoVaR, Faculty of Economics, University of Cambridge, Work in Progress.

-          Hoseini, Seyed Ali and Seyedeh Somayeh Razavi (2014) The Role of Capital in Financial Institutions and Systemic Risk, Volume 4, Page 127-147. (In Persian)

-          Kaufman G. and Scott K. E. (2003) What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It? The Independent Review, v. VII, n. 3, pp. 371– 391.

-          Kragh, Jonas (2011) Measuring Systemic Risk: A Comparison of MES and CoVaR on the European Banking System. Supervisor: Professor Asger Lunde. School of Economics and Management, Aarhus University.

-          Krygier, Dominika (2014) Measuring systemic risk in the Nordic countries An application of CoVaR, Master’s Thesis, Supervisor: Professor Hans Byström, lund university.

-          Lopez-Espinosa, G. Moreno, A. Rubia, A. and Valderrama, L. (2012). Short-term wholesale funding and systemic risk: A global CoVaR approach. Journal of Banking and Finance, 36(12):3150,62.

-          Moussa, Amal (2011) Contagion and Systemic Risk in Financial Networks, Submitted in partial fullment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences,Columbia university.

-          Nikoomaram, Hashem, Zahra Pourzamani and Abdolmajid Dehghan (2015) Spillover Effect the on Contest Import & Export oriented industries, Volume 8, Page 1-18. (In Persian)

-          Pishbahar, Esmaeil and Sahar Abedi (2017) Measuring portfolio Value at Risk: The application of copula approach, Financial Engineering and Securities Management, Number 30; Page(s) 55 To 73. (In Persian)

-          Radpour, Ali, and Hossein Abdotabrizi (2009), Measuring and Managing Market Risk, Tehran, Agah Publishing House. (In Persian)

-          Rastegar, M. & Karimi, N. (2016). Systemic Risk in TSE Banking Sector. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 1(1), 1–19. (In Persian)

-          Sajjad Rasoul, Shohreh Hedayati and Sharareh Hedayati (2014) Estimation of Value at Risk by using Extreme Value Theory, Volume 3, Page 133-156. (In Persian)

-          Schwarcz S. L. (2008) Systemic Risk, Duke Law School Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 163

-          seyaed hoseiny, seysd mohammad and Ebrahimi Seyed Babak (2013) Survey of fluctuations in stock markets; case study of Iran, Turkey and UAE stock markets, Volume 6, Pages 81-97. (In Persian)

-          Sharifova, Manizha (2014) Essay on Measuring Systemic Risk, PhD thesis in Economics, University of California, Santa Cruz.

-          Sheu, Her-Jiun and Chien-Ling Cheng (2012) Systemic Risk in Taiwan Stock Market, Journal of Business Economics and Management,Volume 13(5): 895-914

-          Smaga, Paweł (2014) The Concept of Systemic Risk, SRC Special Paper No 5, systemic risk center, the London school of economics.

-          Suri, Ali (2014) Econometrics (Advanced) with the use of Eviews8 and Stata12, Tehran, Publishing of Farhang Shenasi. (In Persian)

-          Szpunar, P. J. (2012) Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Materiały i Studia, Zeszyt nr 278, NBP, 3.

-          Wang, Yan, Shoudong Chen and Xiu Zhang (2014) Measuring systemic financial risk and analyzing influential factors: AnExtreme Value approach, China Finance Review International, Vol. 4 Iss 4 pp.