استراتژی‌های شتاب و تمایلات احساسی سرمایه‌گذاران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

2 استادیارگروه بازرگانی واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی سه استراتژی شتاب بر اساس نمونه‌ای از شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات می‌باشد. سودآوری استراتژی شتاب به‌طور وسیعی در چندین بازار مالی بررسی‌شده است که شامل ارز، کالا، اوراق قرضه شرکتی، اوراق خزانه، ملک مسکونی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات می‌باشد. سودآوری استراتژی شتاب، شامل خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته، یکی از بیشترین و رایج‌ترین خلاف قاعده‌های ثبت‌شده در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 6 شرکت­ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1394 بوده است. با مقایسه سه استراتژی شتاب، به‌طور کاربردی نتیجه گرفته شد که استراتژی شتاب باقیمانده نقش برجسته‌ای در سودآوری استراتژی شتاب شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ایفا می‌کند. اگرچه سودآوری این استراتژی‌ها با وضعیت‌های مختلف تمایلات احساسی سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند به‌طوری‌که نشان داده شد که استراتژی شتاب قیمت و استراتژی شتاب 52 هفته، در طول دوره‌های خوش‌بینانه تأثیر مستقیمی بر بازدهی سهام‌دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Momentum Strategies and Investors` Sentiment in the Real Estate Investment Companies Listed in Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hossein Norouzi 1
  • Maryam Khalili Araghi 2
1 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
2 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the three momentum strategies based on a sample of the Real Estate Investment Companies. The profitability of the momentum strategy has been extensively investigated in several financial markets, including foreign currency, commodity, corporate bond, American depositary receipts, residential real estate and Real Estate Investment Trust markets. The momentum premium that involves buying past winner stocks and short selling past loser stocks is one of the most pronounced and prevalent anomalies documented in asset-pricing literature. The sample consists of six companies listed in Tehran stock exchange from April 2011 to March. Comparing across three momentum measures, it was empirically found that the residual momentum strategy plays a dominant role in generating momentum profits. The profitability of these strategies, however, varies with the state of the investor sentiment. Specifically, it was found that the price momentum and the 52-week high momentum earn significantly positive returns following optimistic period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum Strategies
  • Investors Sentiment
  • Real Estate Investment Companies
  • Behavioral Finance
 
-         دستگیر، محسن؛ کاظمی، محمد. (1392). «ارتباط بین بالاترین قیمت سهام درگذشته و بازده آن در سطوح مختلف بازار». پژوهش نامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال پنجم شماره هفدهم، صص 131 تا 154.
-          حمزه، داود؛ خلیلی عراقی، مریم؛ پیکارجو، کامبیز (1394). «بررسی تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی‌های سهام شرکت‌ها و اثر مومنتوم بر بازده سهام و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامهعلمیپژوهشی دانشمالیتحلیلاوراقبهادار، سال هشتم، شماره 28، صص 78-57.
-          حیدر پور، فرزانه؛ تاری وردی، یداله؛ محرابی، مریم. (1392). «تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام». فصلنامهعلمیپژوهشی دانشمالیتحلیلاوراقبهادار. سال ششم، شماره هفدهم، صص 5-2.
-         فدایی نژاد، محمد اسماعیل؛ صادقی، محسن (1385). «بررسی سودمندی استراتژی‌های مومنتوم و معکوس». پیاممدیریت، شماره 17 و 18، صص 19.
-          نیکومرام، هاشم؛ سعیدی، علی. (1387). «اندازه‌گیری عکس‌العمل رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار سهام». فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال پنجم، شماره نهم، صص 248-245.
 
-         Antoniou, C. J. Doukas, and A. Subrahmanyam (2013), ‘Cognitive Dissonance, Sentiment and Momentum’, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48, 245–75.
-         Baker, Malcolm. & Wurgler, Jeffrey, (2006)"Investor Sentiment and the Cross-section of Stock Returns “Journal of Finance, vol 61, pp 1645–1680.
-       Barberis,N. and A.Shleifer, and R.Vishney (1998), “A model of investor sentiment”, Journal of Financial Economics, 49,PP:307-343.
-        Beracha, E. and H. Skiba (2011), ‘Momentum in Residential Real Estate’, Journal of Real Estate Finance and Economics, 43, 299–320.
-       Blitz, D. J. Huij, and M. Martens (2011), ‘Residual Momentum’, Journal of Empirical Finance, 18, 506–21 1.
-        Chang R.P. Ko K.C. Nakano S. Rhee S.G. Residual momentum in Japan. Journal of Empirical Finance (2017), https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2017.11.005.
-       Chui, A. S. Titman, and K. C. J. Wei (2003a), ‘Intra-Industry Momentum: The Case of REITs’, Journal of Financial Markets, 6, 363–87.
-       Chui, A. S. Titman, and K. C. J. Wei (2003b), ‘The Cross Section of Expected REIT Returns’, Real Estate Economics, 31, 451–79.
-         Dastgir; Kazemi; Kazemi,Mohammad. (2009). “The relation between the highest price of stock in the past and its efficiency on different levels of market”. Journal of The Financial Accounting and Auditing Researches, fifth year, NO.17, Pages 131-154.)in Persian)
-        Derwall, J. J. Huij, D. Brounen, and W. Marquering (2009), ‘REIT Momentum and the Performance of Real Estate Mutual Funds’, Financial Analysts Journal, 65, 24–34.
-         Fadaenejad, Mohammad Smaiel; Sadeghi, Mohsen. (2006). “the investigation of momentum and reverse strategies efficiency”, Management perspective, NO 18-71, Pages 19.)in Persian)
-       Fama, Eugene & French, Kenneth,(1993)"Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds" Journal of Financial Economics, vol 33, pp 3-56.
-       George and Hwang, Byoung-Hyoun, (2011) "Sentiment Revealed In Social Media and its Effect on the Stock Market", Available at www.ssrn.com.
-       George, T. and C. Y. Hwang (2004), ‘The 52-Week High and Momentum Investing’, Journal of Finance, 59, 2145–76.
-       Gupta, K. Locke, S. and Scrimgeour, F. (2010) "International comparison of returns from conventional, industrial and 52-week high momentum strategies". Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 20, 423-435.
-         Hamzeh, Davood; Khalili Araghi, Maryam; Peikarjoo, Kambiz. (2015). “The investigation of agent influence of shareholder sensitivity, characteristics of companies’ stock and momentum effect on stock efficiency and financial performance of accepted companies in Tehran exchange”, The journal of scientific and research of financial knowledge of securities analysis, eight year, NO.28. Pages: 57-78.)in Persian)
-       Hao,Y. Chou,Robin K., Ko,Kuan-Cheng. (2018), Yang NienTzu, “The 52-week high, momentum, and investor sentiment”. International Review of Financial Analysis Finance, DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.01.014.
-      Hao,Y. Chu,H,H. Ko,K,C. and Lin,L. (2015), ‘Momentum Strategies and Investor Sentiment in the REIT Market’, International Review of Finance, DOI:10.1111/irfi.12060.
-         Heidarpoor, Farzaneh; Tariverdi, Yadollah; Mehrabi, Maryam. (2013). “The investigation of emotional attitudes of shareholders in stock efficiency”, the journal of scientific and research of financial knowledge of securities analysis, Sixth year, NO.17, Page 2-5.)in Persian)
-   Hon,M.T. Tonks.I.(1993), “Momentum in the UK stock market”, Journal of Multinational Financial Management 02(0), PP. 22-10.
-        Hong, H. and J. Stein (1999), ‘A United Theory of Under reaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets’, Journal of Finance, 54, 2143–84.
-       Hung, S. and J. Glascock (2008), ‘Momentum Portability and Market Trend: Evidence from REITs’, Journal of Real Estate Finance and Economics, 37, 51–69.
-        Hung, S. and J. Glascock (2010), ‘Volatilities and Momentum Returns in Real Estate Investment Trusts’, Journal of Real Estate Finance and Economics, 41, 126–49.
-      Jegadeesh, N. and S. Titman (1993), ‘Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency’, Journal of Finance, 48, 65–91.
-        Jones, Anne Leah & Bandopadhyaya, Arindam, (2005) "Measuring Investor Sentiment in Equity Markets" Financial Services Forum Publications, Working Paper 1007, paper 6.
-       Lambson, V. E. G. R. McQueen, and B. A. Slade (2004), ‘Do Out-of-State Buyers Pay More for Real Estate? An Examination of Anchoring-Induced Bias and Search Costs’, Real Estate Economics, 32, 85–126.
-         Li, Lifang. Galvani, Valentina (2018), “Market states, sentiment, and momentum in the corporate bond Market” Journal of Banking and Finance, 89,249-265.
-        Lin, C. Y. H. Rahman, and K. Yung (2009), ‘Investor Sentiment and REIT Returns’, Journal of Real Estate Finance and Economics, 39, 450–71.
-         Nikoomaram, Hashem; Saeedi, Ali. (2008). “Measurement of Investor’s Behavioral Reactions in Stock Market”. Journal of Iran’s Economic Essays, Fifth year, NO.9, pages 245-248.)in Persian)
-        Northcraft, G. B. and M. A. Neale (1987), ‘Expert, Amateurs, and Real Estate: An Anchoring-and-Adjustment Perspective on Property Pricing Decisions’, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 39, 84–97.
-        Ooi, J. T. L. J. Wang, and J. R. Webb (2009), ‘Idiosyncratic Risk and REIT Returns’, Journal of Real Estate Finance and Economics, 38, 420–42.
-         Persaud, Avinash, (1996) Investors’ Changing Appetite for Risk, JPMorgan Securities Ltd. Global FX Research.
-        Simon, S. (2009), ‘Momentum Effects and Mean Reversion in Real Estate Securities’, Journal of Real Estate Research, 23, 47–64.
-       Stambaugh, R. F. J. Yu, and Y. Yuan (2012), ‘the Short of It: Investor Sentiment and Anomalies’, Journal of Financial Economics, 104, 288–302.
-         Wu,Yanran. Han, Liyan. Tao, Ke. &Zhang, Zhongyuan, (2010) "Investor Sentiment and the Day-of-the-Week Effect of Cross-Sectional Return" Available at www.ssrn.com
-       Yi Chang, Chiao. (2011), " The Relationship Between the 52-week High of an Individual Stock and Stock Market Index Level", Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol.21, pp.14-27.