شناسایی رفتارهای معاملاتی و ریسک معامله گران اخلالگر در بازار سهام ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت مالی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

4 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

عموماً تصور بر این است که معاملات اخلالی باعث ناکارایی بازار می­شود و شناخت دلایل عدم کارایی همیشه یک چالش واقعی در ادبیات مالی بوده است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی وجود معامله­گران اخلال­گر در بازار سهام ایران می‌پردازد و الگویی کمی را برای سنجش ریسک معامله­گران اخلال­گر، واکنش بیش‌ازاندازه، واکنش کمتر از اندازه و قیمت‌گذاری نادرست مورد آزمون قرار می­دهد. در این پژوهش برای اولین بار از نمادهای پربیننده برای تدوین یک شاخص جدید رفتاری (BIX) استفاده‌شده است. این شاخص جدید برای شناسایی معامله­گران اخلال­گر به کار می‌رود و با استفاده از آن می‌توان به بتای دقیق‌تری نسبت به بتای بازار دست‌یافت. همچنین با استفاده از CAPM و مدل رفتاری قیمت‌گذاری دارایی (BAPM) در دوره شش‌ساله 1395-1390 برای 96 شرکت نشان می­دهیم که بازار سهام ایران خطای رفتاری معناداری دارد. علاوه بر این نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل اخلال تعدیل‌شده با اطلاعات (IANM) نشان داد که معامله­گران اخلال­گر در 100% مواقع در بازار سهام ایران فعال هستند و باعث ناکارایی آن می‌شوند. بیشترین نوع عدم کارایی در این بازار واکنش بیش‌ازاندازه در 46.67% مواقع و پس‌ازآن قیمت‌گذاری نادرست و واکنش کمتر از اندازه به ترتیب در 45.63% و 7.71% درصد مواقع است. یافته­های این پژوهش به شناخت جو حاکم بر بازار کمک می‌کند و از شاخص جدید رفتاری (BIX) می‌توان به‌عنوان شاخص تمایلات سرمایه­گذاران ایرانی بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Trading Behaviors and Risk of Noise Traders in Iran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Alireza Saranj 1
  • Reza Tehrani 2
  • Khalil Abbasi Museloo 3
  • Mohammad Nadiri 4
1 Assistant professor of Finance Department, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran
2 Finance department, Faculty of Management, University of Tehran
3 Finance Department, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran
4 Assistant Professor of Farabi College of Management and Accounting, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Generally, it is believed that disrupted trades would cause market failure, and understanding the causes of inefficiencies     has always been a real challenge in financial literature.In this regard, the present study
investigates the existence of noise traders in Iran stock market and tests a quantify model for measuring noise trader risk, overreaction, underreaction and mispricing. For the first time, the most viewed stocks were used to construct a behavioral index. This new index can be used to identify noise traders and applying this index can be obtained more accurate estimate of the beta in compared with market index. Also by using CAPM and BAPM models during the period from 2011 to 2016 for 96 companies, it was shown that Iran stock market has a significant behavior error. Furthermore, the results of information-adjusted noise model (IANM) show that noise traders are active 100 per cent of the time on the Iran stock market and make it inefficient. The most type of inefficiency in this market is overreaction in 46.67 percent of the time and then information pricing errors and under reaction are in 45.63 percent and 7.71 percent of the time, respectively. The findings of this study are useful for understanding the market atmosphere and new behavioral index can be used as a proxy of Iranian investors` sentiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral index
  • Noise Traders
  • Information traders
  • Inefficiency
منابع

 

-  رهنمای رودپشتی، فریدون؛ معدنچی زاج، مهدی و بابالویان، شهرام (1391). بررسی کارایی اطلاعاتی و حباب عقلایی قیمت بورس اوراق بهادار تهران و زیربخش­های آن با استفاده از آزمون نسبت واریانس و آزمون پایایی قیمت- سود، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 5، شماره 2، صص 59-75.

-  عباسیان، عزت اله؛ فرزانگان الهام (1390). رفتار معامله­­گران اخلال زا و حباب در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات اقتصادی، دوره 46، شماره 96، صص 151-133.

-  محمدی، شاپور؛ راعی، رضا؛ قالیباف، حسن و گل ارضی، غلامحسین (1389). تجزیه‌وتحلیل رفتار جمعی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، دوره 2، شماره 2، صص 60 – 49.

-      abbasian, Ezatollah ; Elham,Farzanegan.(2012)." Tehran Stock Exchange Bubbles and Noise Traders Behavior". The Journal of economic research (Tahghighat-e-Eghtesadi), 46(3), pp. 133-153. (In Persian)

-      Black, Fischer. (1986). "Noise". Journal of Finance, 3, pp. 529-543.

-      Bloomfield, Robert; O’Hara, Maureen and  Saar, Gideon. (2009)." How Noise Trading Affects Markets: An Experimental Analysis." The Review of Financial Studies, 22(6), pp. 2275–2302.

-      Brown, G. (1999). "Volatility, Sentiment and Noise Traders.” Financial Analyst Journal, 2, pp. 82–90.

-      Changsheng Hu Yongfeng Wang. (2013)."Noise trading and stock returns: evidence from China". China Finance Review International, 3(3), pp. 301–315.

-      Daves, Phillip R; Ehrhardt, Michael. C and Kunkel, Robert.A. (2000). "Estimating Systematic Risk: The Choice of Return Interval and Estimation Period". The Journal of Financial and Strategic Decisions, 13(1), pp. 7-13.

-      De Long, J.B. Shleifer, A. summers, L. and Waldmann, J.R. (1990). "Noise trader risks in financial markets". Journal of Political Economy, 4, pp. 703-738.

-      Fisher, Donald E, Ronald j. Jordan. (1991). Security Analysis and Portfolio Management, 5d. Ed. Prentice- Hall.

-      Hsu, C, H. (2016). "Strategic noise trading of later-informed traders in a multi-market framework.” Economic Modeling, 54, 235-243.

-      Khasawneh, Ohoud Abdel Hafiez. (2017)."Noise trading in small markets: Evidence from Amman Stock Exchange (ASE)". Research in International Business and Finance, 42, pp. 422–428.

-      Levich, M.R. (1998). International Financial Markets, Prices and Policies, New York: McGraw-Hill International Edition.

-      Lin, Mingfeng and Sias, Richard W. and Wei, Zaiyan. (2018). "the Survival of Noise Traders: Evidence From Peer-to-Peer Lending". Georgia Tech Scheller College of Business Research Paper No. 18-22. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3185608

-      Matthias W. Uhl. (2017)." Emotions Matter: Sentiment and Momentum in Foreign Exchange". Journal of Behavioral Finance, 18(3), pp. 249-257.

-      Meifen Qian, Bin Yu & Qianyu Zhu. (2017)."Noise traders, firm specific- uncertainty and technical trading effectiveness". Applied Economics Letters, 25 (13), DOI:10.1080/13504851.2017.1383593

-      Mohammadi, shapour; raei, reza; ghalibaf, hasan and gol arzi, gholam Hossain. (2010)." Analysis of Herd Behavior of Investors in Tehran Stock Exchange Using With State Space Model". Journal of Financial accounting researches, 2(2), pp. 49-60. (In Persian)

-      Palomino, Frederic. (1996). "Noise Trading in Small Markets". The Journal of Finance, 51(4), pp. 1537-1550.

-      Rahnami Rodposhti, Fereydon; maadanchi Zaj, Mehdi and Babalouyan, SHahram. (2012). "Testing the informational Efficiency and Rational Bubble in TSE and its Subsections Using Variance Ratio Test and Stationary Test of Price- Dividend Ratio". Journal of Financial knowledge of Securities Analysis, 5(2), pp. 59-75. (In Persian)

-      Ramiah, Vikash. And Davidson, Sinclair. (2010), Inefficiency of the Australian stock market, The Behavioral Finance Handbook, Chapter 19, Edward Elgar, pp. 379-389.

-      Ramiah, Vikash; Davidson, Sinclair. (2007), "Information-Adjusted Noise Model: Evidence of Inefficiency on the Australian Stock Market", the Journal of Behavioral Finance, 8(4), pp 209–224.

-     Schmeling, Maik. (2007), "Institutional and individual sentiment: smart money and noise trader risk?" International Journal of Forecasting, 23(1), 127–145.

-      Scruggs, John T. (2007) " Noise Trader Risk: Evidence from the Siamese Twins", journal of financial markets, 10(1), pp 67-105.

-      Shady Kholdy; Sohrabian, Ahmad. (2014),"Noise traders and the rational investors: a comparison of the 1990s and the 2000s", Journal of Economic Studies, 41(6), pp. 849 –862.

-      Shefrin, Hersh; Statman, Mier. (1994). "Behavioural capital asset pricing theory". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29, pp. 323-349.

-      Shiller, Robert J; Fischer, Stanley and Friedman, Benjamin M. (1984). "Stock Prices and Social Dynamics". Brookings Papers on Economic Activity, 1984(2), pp. 457-510.

-      Shleifer, Andrei; summers, Lawrence H. (1990). "The Noise Trader Approach to Finance". Journal of Economic Perspectives, 4(2), pp. 19-33.

-      Xu, Xiaoming; Ramiah, Vikash; Moosa, Imad and Sinclair Davidson. (2016)."An application of the information-adjusted noise model to the Shenzhen stock market", International Journal of Managerial Finance, 12(1), pp. 71-91.