ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر میزان معاملات آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

2 استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

چکیده

این مقاله به ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر حجم معاملات و موقعیت­های تعهدی باز معاملات آتی سکه طلای بهار آزادی، مورد معامله در بورس کالای ایران پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) وبا رویکرد بررسی هزینه­های فرصت و معاملاتی حاصل از تغییرات وجه تضمین در بازار آتی سکه طلا انجام‌شده است. به همین منظور از داده­های معاملات سه سررسید متوالیتحت عنوان اولین سررسید، دومین سررسید و سومین سررسید نزدیکاستفاده‌شده است. نتایج نشان داد بین تغییرات وجه تضمین و حجم معاملات برای هر سه سررسید رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. درحالی‌که بین تغییرات وجه تضمین و موقعیت­های تعهدی باز رابطه معنی­داری مشاهده نشد؛بنابراینیافته­های پژوهش نشان می­دهد در بازار آتی سکه طلای ایران، تغییرات وجه تضمین نمی­تواند از طریق افزایش هزینه­های فرصت و معاملاتی، حجم معاملات را کاهش دهد.درنتیجه چنانچه هدف از افزایش وجه تضمین، کاهش حجم معاملات و یا اثرگذاری بر موقعیت­های تعهدی باز باشد، بنابر یافته­های این پژوهش، نمی­تواند به‌عنوان ابزار مناسبی عمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Margin Changes on Future Trading Activities of Gold Coin in Iran Mercantile Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Ezani 1
  • Akbar Mirzapour 2
1 Departeman of economics, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of the Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the effects of margin changes on trading volume and open interest of Bahar-e-Azadi gold coin future contracts in Iran Mercantile Exchange (IME). The estimation method in this research is Ordinary Least Squares (OLS) technique simply. An approach was used in which margin changes effect on trading activities through opportunity cost and transaction cost. For this purpose, time series data of three successive maturities  were used as first maturity, second maturity and third maturity. The results show that there is a positive significant relationship between margin changes and trading volume for all three maturities, while there is no significant relationship between margin changes and open interest. Therefore, according to findings, margin changes cannot decrease trading activities through increasing opportunity and transaction costs. So, if our purpose of reducing the margin is to decrease in trading volume and affect open interest, according to the research finding, it cannot act as an appropriate tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Margin
  • Volume trading
  • Open interest
  • Opportunity cost
  • Transaction costs
 
تراب نژاد، م. (1393). "بررسی رابطه تغییرات وجه تضمین بر حجم معاملات آتی قراردادهای سکه طلا در بورس کالای ایران". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رستمی، م، بهرامی، پ. (1392). بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا، سال اول، 2، 1-21
شرکت بورس کالای ایران. (1396). مقدمه­ای بر قراردادهای آتی. برگرفته از:
فلاح، ج. غفاری، ف.(1394). "آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران". فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست و سوم، 73، 52-25.
Acharya ,V.V. Lochstoer, L.A. Ramadorai, T. (2013). “Limits to arbitrage and hedging: evidence from commodity”,Journal of Financial Economics, 109,441-465
Amihud, Y.(2002). “Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects”,Journal of Financial Markets, 5, 31-56
Anderson, R. (1981). “Comments on margins and futures contract”,Journal of Futures Markets, 1(2), 259-264
Black, F. (1976). “The pricing of commodity contracts”,Journal ofFinancial Economics, 3, 167-179
Chatrath, A. Adrangi, B. Allender, M. (2001). “The impact of margins in futures markets: evidence from the gold and silver markets”,The Quarterly Review of Economics and Finance, 41, 279-294
Chou, R.K. Wang, G.H. K. Wang, Y.Y. (2015). “The effects of margin changes on the composition of traders and market liquidity: Evidence from the Taiwan futures exchange”,The Journal of Futures Markets, 35 (10), 894-915
Dutt, H.R. Wein, I.L. (2003). “Revisiting the empirical estimation of the effect of margin changes on futures trading volume”,Journal of Futures Markets, 23(6), 561-576
Edwards, F. (1983). “The clearing association in futures markets: guarantor and regulator”,Journal of Futures Markets, 3, 369-392
Fallah, J. Ghaffari, F. (1394). “The effects of margin changed on the futures prices, trading volume and price volatility in Iran mercantile exchange gold coin futures contracts”. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 73: PP 25-52, In Persian
Fenn, G.W. KupiecP. (1993). “Prudential margin policy in a futures-style settlement system” .Journal of Futures Markets, 13, 389-408
Figlewski, S. (1981). “Futures trading and volatility in the GNMA market”,Journal of Finance, 36(2),445-456
Figlewski, S. (1984). “Margins and market integrity: margins setting for stock index futures and options”,Journal of Futures Markets, 4, 385-416
Fishe, R.P. Goldberg, L.G. Gosnell.T.F. Sinha, S. (1990). “Margin requirments in futures markets: Their relationship to price volatility”,Journal of Futures Markets, 10, 541-554
Fishe, R.P. Goldberg, L.G. (1986). “The effects of margins on trading in futures markets”,Journal of Futures markets, 6, 261-271
Garman, M.B. Klass, M.J.(1980). “On the estimation of security price volatility from historical data”,Journal of Business, 53, 67-78
Gay, G.D. Hunter, W.C. Kolb, R.W. (1986). “A comparative analysis of futures contract margins”,Journal of Futures Markets, l6 (2), 307-324
Hardouvelis, G.A. (1990). “Margin requirements, volatility and the transitory component of stock price”,The American Economic Review, 80(4), 736-762.
Hartzmark, M.L. (1986). “The effects of changing margin levels on futures market activity, the composition of traders in the market and price performance”, Journal of Business, 59 (2), PT2, S147-S180
Iran Mercantile Exchange. (1396). an introduction to futures contracts. InPersian, Adapted from:
Jacobs, M., Onochie, J. (1998). “A bivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity-in-mean study of the relationship between return variability and trading volume in internationalfutures markets”, The Journal of Futures Markets, 18(4), 379-397
Kupiec, P. (1994). “The performance of S&P500 futures product margins under the SPAN margining system”, TheJournal of Futures Markets, 14(7), 789-811
Kupiec, P. H., White, A. P. (1996). “Regulatory competition and the efficiency of alternative derivative product margining systems”, Journal of Futures Markets, 16(8), 943- 963
Kupiec, P. H. (1998),“Margin requirements, volatility, and market integrity: what have we learned since the crash?”Journal of Financial Services Research, 13(3), 231-255
Moser, J. (1992). “Determining margin for futures contracts: the role of private interests and the relevance of excess volatility”,Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives, (March- April), 2-18
Phylaktis, K., Aristidou, A. (2013). “Margin changes and futures trading activity: A new approach”,European Financial Management, 19, 45-71
Rostami, M, Bahrami, p. (1392). Relative performance of the trading halts and price limits at the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, Alzahra University, 2, 1-21, (inPersian)
Tauchen, G.,Pitts M. (1983). “The price variability-volume relationship on speculative markets”, Econometrica, 51(2), 485-505
Telser L.G. (1981). “Margins and futures contracts”,Journal of Futures Markets, 1(2), 225-253
Tomek W. (1985). “Margin on futures contracts: their economic roles and regulation”. In futures markets: Regulatory Issues, A. E. Peck ed. Washington, D.C.,  American Enterprise Institute for public policy research, 143-209
Torab Nejad (1393).”Investigating the relationship between margins on the volume of futures contracts for gold coins on Iranian stock exchanges”. Master's thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, (in Persian)