مقاله پژوهشی: ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از ریسک درماندگی مالی و چرخه عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، مدیریت و علوم مالی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

با رشد و توسعه پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه‌گذاری، فعالان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش و مدل‌هایی جهت انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری‌ها هستند. این امر موجب شد که مدل‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و محاسبه پیش‌بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شود. بدین منظور محقق با استفاده از یک ماتریس نظری از پرکاربردترین و اثرگذارترین متغیرهای مدل پیش‌بینی‌شده در راستای تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و محاسبه مدل نهایی مبادرت می‌نماید. همچنین، با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد به مقایسه مدل پیش‌بینی‌شده در چرخه عمر شرکت‌ها می پردازد. نتایج حاصل از 3520 فصل شرکت طی دوره زمانی 1386 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که ریسک درماندگی اعمال‌شده در مدل تجربی قیمت‌گذاری، میانگین بازدهی پرتفوی تشکیل‌شده بر اساس مومنتوم را توضیح می‌دهد. میزان نرخ بازده مورد انتظار در دوره بعد از دخالت ریسک درماندگی مالی کاهشی بوده است. همچنین از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها، میانگین بازدهی پرتفوی سهام جهت ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در مرحله بلوغ وافول، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A scheme of CAPM models considering distress risk and Firms life cycle

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Salehi 1
  • Rezvan Hejazi 2
  • Ghodratallah Talebnia 3
  • Ali Amiri 4
1 PhD student, Department of Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Professor, Department of Accounting, Khatam University, Management and Finance, Tehran, Iran
3 Associate professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistance professor, Department of Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Given the growing complexity of financial markets and the specialization of investment, financial market participants need tools, methods and models to choose the best investment. This has led to a variety of models for capital asset pricing and calculation of stock return forecasting. For this purpose, the researcher uses a theoretical matrix of the most widely used and most effective variables of the predicted model for accurate analysis. More data and calculation of the final model. Also, by using the multivariate correlation and regression analysis and the parent test, we compared the predicted model in the corporate life cycle. The results of 88 companies during the period of 2007 to 2016 in the Tehran Stock Exchange show that the distress risk in the experimental pricing model explains the average return on a portfolio based on momentum. The rate of return expected in the aftermath of the financial risk mitigation has decreased. Also, in healthy firms, the return on a portfolio consisting of a losing company is less than the return on a portfolio of winning shares. On the other hand, the results show that among the various stages of the company's life cycle, the average return on the portfolio of portfolios is higher for the valuation of capital assets at the maturity stage. Finally, the new adjustment modality can be explained by 59% of variations of the variables dependent on the independent variables of the model. Which has a higher coefficient than previous models. It indicates the high power of the conjunction and the higher explanatory power of the new model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Assets
  • Distress Risk
  • life cycle
-      بادی، کین و مارکوس، (1393)، مدیریت سرمایه‌گذاری. ترجمه شریعت پناهی، مجید؛ فرهادی، روح الله؛ ایمنی فر، محمد، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بورس.
-      ثقفی، علی، فرهادی، روح الله و عباس دادرس، (1395)، صرف اندازه، صرف ارزش و صرف مومنتوم: شواهدی از مدل قیمت‌گذاری تجربی، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1395، پیاپی 3/70، صص 49-70.
-      راموز، نجمه و مریم محمودی، (1395)، پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی با استفاده مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص 51-75.
-      فدائی نژاد، محمد اسماعیل و محمدرضا مایلی، (1394)، آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های درمانده مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره بیست و هشتم، زمستان 1394، صص 79-90.
-      مرادی، جواد، ولی پور، هاشم و مهرداد صالحی، (1392)، مربوط بودن دارایی های نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر، مجله پژوهش های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 11، بهار 1393، جلد دوم، صص 237-250.
-      وقفی، سید حسام و رویا دارابی، (1397)، مدل معادلات ساختاری در تحلیل سه سطحی درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال ششم، شماره بیست و دوم، پاییز 97، صص 189-215.
-      وکیلی فرد، حمید رضا، بدریان، الهه و محمد ابراهیمی، (1396)، مقایسه الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ با الگوی چهار عاملی کارهارت در تبین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی (16) بهار، صص 17-30.
-      Agarwal, Vineet & Richard, Taffler, (2008). “Does Financial Distress Risk Drive the Momentum Anomaly?”, Financial Management, 461-484.
-      Agarwal, Vineet, and Sunil Poshakwale, (2006). Does distress risk explain size and book-to-market effect? Working Paper, Cranfield University and returns, Journal of Finance 50, pp.131-155.
-      Anthony, J.H. and Ramesh, K. (1992). Association between Accounting PerformanceMeasures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis. Journal of Accounting and Economics 15, pp.203-227.
-      Badi, Kane and Marcus, (2014), Investment Management. Translating Sharia Panahi, Majid; Farhadi, Rohallah; Immunfar, Mohammad, Vol. I, Second Edition, Bourse Publishing. (In Persian)
-      Black, E.L. (1998). Life-Cycle Impacts on the Incremental Value-Relevance of Earnings and Cash Flow Measures. Journal of Financial Statement Analysis 4, pp.40-56.
-      Black,F. Jensen,M. Scholes,M (1972) «The capital asset pricing model: some empirical tests», Studies in the theory of capital markets.
-      Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52, pp.57-82.
-      Chan, K. & N. Chen, (1991). Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms. Journal of Finance 46, pp.1467-1484.
-      Dickinson, V. (2009).Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle (SSRN Working Paper). Retrieved April 13, 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=755804.
-      Fadaei Nejad, Mohammad Esmaeil and Mohammad Reza Miley (2015), Empirical Test of Momentum Efficiency in Financial Helpless Companies: Evidence from Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Valuation, Vol. 8, No.28, Winter 2013, Pages 79-90. (In Persian)
-      Fama, E. F. & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, pp.427-465.
-      Fama, E. F. & French, K. R. (2014). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105(3), pp.457-472.
-      Fama, E.F. &J.D. MacBeth. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy 81, pp.607-636
-      Fama, E.F. and K. R. French (1996), Size and Book-to-market factors in earnings
-      Ferguson, M.F. and R.L. Shockley (2003), Equilibrium ‘Anomalies’, Journal of Finance 58, pp.2549-2580.
-      Jagannathan,R. Wang,Z. (1999) The CAPM is Alive and well, Northwestern university and university of minesota.
-      James Tobin. Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies XXV(2):65–86, February 1958. HB1R4.
-      Kenneth L,) 2005(, "Is The Ffma And French Three Factor Model Better Than The Ccpm?" Master of ART in The Department of Economics, p.p 1–48 available in http://ir.lib.sfu.ca.
-      La Porta, Rafael, Josef Lakonishok, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, (1997). Good news for value stocks: Further evidence on market efficiency, Journal of Finance 52, pp.859-874.
-      Lewellen, J, (1999). The time-series relations among expected return, risk and book-to-market, Journal of Financial Economics 54, pp.5-43.
-      Markowitz, H. (1959). Portfolio Allocation: E_cient Divarication of Investments, John Wiley & Sons, Inc. New York. A Cowles Foundation Monograph.
-      Moradi, Javad, Valipour, Hashem and Mehrdad Salehi (2013), The Relation of Intangible Assets in Each Step in the Life-cycle, Journal of Empirical Accounting Research, Third Year, No. 11, Spring 2014, Volume II, pp. 237- 250. (In Persian)
-      Myers, S.C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics 5, pp.147-175.
-      Ramaz, Najmeh and Maryam Mahmoudi (2016), Financial Mortgage Risk Prediction Using A Combined Model in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Management Strategy, Year 5, Number Sixteen, Pages 51-75. (In Persian)
-      Ross, Stephen A, (1976). "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing"., Journal of Economic Theory, No. 13, pp.341–360.
-      Sahfi, Ali, Farhadi, Ruhollah and Abbas Dadras (2016), Spending on the Value, Spending of Momentum: Evidence from the Experimental Pricing Model, Journal of Accounting Progress, Shiraz University, Vol. 8, No. 1, Spring and Summer, 1395, Successive 3/70, pp. 49-70. (In Persian)
-      Sharp, w.f., (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of finance, vol. 19, No3.p.p 425-442.
-      Vakilifard, Hamid Reza, Badrian, Elaheh and Mohammad Ebrahimi (2017), Comparison of Fama and French Factor Model with Four-factor Model of Karhart's Relationship between Stock Returns of Tehran Stock Exchange Companies, Quarterly Journal of Asset and Finance Management, The fifth year, the first issue, the successive issue (16) Spring, pp. 17-30. (In Persian)
-      Vassalou, Maria, (2003). News related to future GDP growth as risk factors in equity returns, Journal of Financial Economics 68, pp.47-73.
-      Waqafi, Seyyed Hesam and Roya Darabi (2018), Structural Equation Modeling in Three-Level Analysis of Financial Distress in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange, Financial Management, Vol. 6, No. 23, Autumn 97, Pages 189-215. (In Persian)