اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده‌واری صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت - دانشکده صنایع و مدیریت - دانشگاه صنعتی شاهرود -شاهرود

2 استادیار مدیریت مالی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی - اصفهان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم با توجه به سطح توده‌واری صنعت طراحی شده است. وجود رفتار مومنتومی در کنار هیجانات ناشی از توده‌واری و تقلید سرمایه‌گذاران از رفتار یکدیگر می‌تواند نتایج راهبرد‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مومنتوم را شدت بخشد . بنابراین با استفاده از اطلاعات بازده ماهانه سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395، رفتار پرتفوی‌های برنده-بازنده با توجه به شرایط توده‌واری صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود مومنتوم بازده کوتاه‌مدت در پرتفوی‌های برنده با توده‌واری بالا در مقایسه با پرتفوی‌های بازنده با توده‌واری پایین است، هر چند برای دوره‌های آتی یک تا دو ماه از معنی‌داری برخوردار است. همچنین مقایسه میانگین شرکت های برنده با توده‌واری بالا و پایین نیز وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت را نشان می‌دهد. مقایسه میانگین بازده آتی شرکت‌های برنده و بازنده با توده‌واری پایین نیز وجود رفتار مومنتومی را در برخی از دوره‌های کوتاه مدت نشان می‌دهد که از الگوی مشخصی برخوردار نیست. در نهایت بیشتر اثر مومنتوم مربوط به موقعیت خرید پرتفوی‌های برنده با توده‌واری بالا و موقعیت فروش پرتفوی‌های بازنده با توده‌واری پایین است که مبین تشدید مومنتوم در شرایط توده‌واری بالاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Momentum based on Industry Herding : Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi 1
  • Mojtaba Mirlohi 2
  • Maryam Abdollahi 3
1 management, Faculty of Industrial Engineering & Management Sciences, Shahrood University of Technology, shahrood
2 Assistant Professor, Faculty of Management
3 MASTER OF FINANCE
چکیده [English]

This research was designed to examine the profitability of the momentum strategy with regard to Industry herding. The existence of momentum, herding and imitation from each other's behavior can intensify the results of momentum strategies. Therefore, using the monthly returns of the companies listed at TSE during the period from 2008 to 2017, the behavior of winner and loser portfolios has been investigated considering the Industry herding. The results showed there is short-term returns of momentum in winner portfolios (in high level of industry herding) higher compared to loser portfolios(in low level of industry herding). Although it is significance for periods of one to two months. Also, the comparison of winner companies with high and low herding shows the short-term momentum.The comparison of the future return of loser and winner companies (with low level of industry herding) also shows that there is a momentum return in some periods, also there is not a obvious pattern. Ultimately, most of the momentum effect relates to the long position of winner (with high level of herding) and the short position of loser (with low level of herding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum
  • Industry Herding
  • Winner Stock
  • Loser Stock