ارزش انعطاف‌پذیری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری و سرعت تعدیل سرمایه درگردش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 عضو هیات علمی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین ارزش انعطاف‌پذیری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری و سرعت تعدیل سرمایه درگردش می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، تعداد 118 شرکت به عنوان نمونه آماری طی سال‌های 1389 تا 1395 انتخاب شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین ارزش انعطاف‌پذیری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری در خالص سرمایه درگردش و سرعت تعدیل سرمایه درگردش ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و شرکتها در تصمیمات مربوط به بهینه‌کردن سرمایه‌گذاری و سیاست سرمایه درگردش خود به سطح ارزش انعطاف‌پذیری مالی توجه کرده که این موضوع می‌تواند در بلندمدت به توانمند ساختن ارزش انعطاف‌پذیری مالی و کاراتر نمودن فرصتهای سرمایه‌گذاری سودآور برای شرکتها بینجامد. ارتباط ارزش انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سرمایه درگردش در شرکتهایی که به لحاظ مالی با محدودیت بیشتری مواجه‌اند، بالاتر است و این ارتباط در شرکتهای بدون محدودیت مالی پایین‌تر است و رابطه غیرخطی (U شکل) بین سرمایه درگردش و عملکرد شرکت برقرار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value of Financial Flexibility, Investment Efficiency and Adjustment Speed of Working Capital

نویسنده [English]

  • rezvan hejazi 2
2 Professor Accounting Department, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between the value of financial flexibility, investment efficiency and adjustment rate of working capital. This research is an applied from the perspective of the purpose and descriptive-correlation research. The research community is listed companies in Tehran Stock Exchange that based on systematic elimination sampling method, 118 companies have been selected as statistical sample during the years 2010-2016. The multivariate linear regression has been used to test the research hypotheses. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between the value of financial flexibility with the efficiency of investment in net working capital and adjustment rate of working capital. And companies have focused on the level of financial flexibility value in decisions to optimize their investment and working capital policies. This can, in the long term, enhance the financial flexibility value of the company and make investment opportunities more profitable. The relationship between the value of financial flexibility and the adjustment rate of working capital in firms that are financially more restricted is higher. And this relationship is lower in companies with no financial constraints and there is no non-linear relationship (U shaped) between working capital and firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Value of Financial Flexibility
  • Investment Efficiency
  • Adjustment Speed of Working Capital
  • Financial Constraint