بررسی شدت و ضعف رفتار توده‌وار با شیوه جدید مبتنی بر ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار ‌جمعی یا رفتار توده‌وار، به عنوان یک تورش‌ رفتاری در بین سرمایه‌گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته‌شده در بورس اوراق تهران در طول سال‌های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده‌وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال‌های پژوهش و مشاهدات مؤثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، با اتکا به اصول داده‌های سری زمانی و بهره‌گیری از تکنیک‌های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده‌وار در کلیه سال‌های پژوهش، پراکنشِ شدت و ضعف بروز این رفتار را به ‌صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط مؤثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رفتار توده‌وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the intensity and weakness of herding behavior with a new method Based on stock market value in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Ali Jafari
Assistant Professor
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine herding or collective behavior as one of the behavioral biases among investors. For this purpose, using the daily stock price information of 184 active companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2017 the existence of herding behavior in the Tehran Stock Exchange has been investigated with a new approach. The severity and weakness of this behavior during the years of research and effective observations on its occurrence were investigated and verified. To analyze the data, it is based on the principle of time series data and using standard scoring techniques and impact points. Findings of the study, while confirming the existence of herding behavior in all years of research, showed the distribution of the severity and weakness of the incidence of this behavior in a daily manner with effective observations. With the help of the technique of identifying effective points, the times of occurrence of collective behavior have been extracted. The results of this study showed that in the downtrend, more than the upward trends of herding behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herding Behavior
  • biased behaviors
  • Informationaly Efficient Market
منابع

-          خداپرست شیرازی، جلیل؛ سیرانی، محمد؛ ابوالفتحی، سمیه (1390)، «عوامل مؤثر بر بروز رفتار جمعی در بین سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌نامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال سوم، شماره 11، صص 87 -107

-          سعیدی، علی؛ فرهانیان، سید محمدجواد (1391)، «رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 16، سال چهارم، صص 175 – 197

-          سلیمانی مارشک مجتبی، سید عباس هاشمی، سعید صمدی (1397)، «بررسی کاربرد سرمایه‌گذاری صنعت پایه، رفتار توده‌وار در سطح صنعت و راهبرد توالی در میان سرمایه‌گذاران خرد»، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، سال ششم، شماره 21 صص 49-25

-          Balcilar, M., Demirer, R., & Hammoudeh, S. (2013). »Investor herds and regime-switching: Evidence from Gulf Arab stock markets«. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 23, 295–321.

-          Chang, E.C., Cheng, J.W., & Khorana, A. (2000). »An examination of herd behavior in equity markets: An international perspective«. Journal of Banking & Finance, 24, pp.1651–1679.

-          Chiang, T.C., & Zheng, D. (2010). »An empirical analysis of herd behavior in global stock markets«. Journal of Banking & Finance, 34, pp.1911–1921.

-          Demirer, R., Kutan, A.M., & Zhang, H. (2014). »Do ADR investors herd?: Evidence from advanced and emerging markets«. International Review of Economics & Finance, 30, pp.138–148.

-          Fama, E.F., & French, K.R. (1993). »Common risk factors in the returns on stocks and bonds«. Journal of Financial Economics, 33, pp.3–56.

-          Hwang, S., & Salmon, M. (2001). »A new measure of herding and empirical evidence«. Warwick Business School, Financial Econometrics Research Centre. 11, pp.585–616.

-          Khodaparast Shirazi, Jalil Sirjani, Mohammad; Abual-Fithi, Somayeh (2011), »Factors Affecting the Occurrence of Herding Behavior among Shareholders in Tehran Stock Exchange«, Financial Accounting and Auditing Research Journal, Third Year, No. 11, pp.87-107. (In Persian)

-          Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1992). »The impact of institutional trading on stock prices«. Journal of Financial Economics, 32, pp.23–43.

-          Saeidi, Ali, Farhanian, Seyyed Mohammad Jawad (2012), »Herding behavior of investors in Tehran Stock Exchange«, Quarterly Journal of Securities Exchange, No. 16, fourth year, pp. 175 – 197 (In Persian)

-          Soleimani Marashak Mojtaba, Seyed Abbas Hashemi, Saeid Samadi (1397), »Industry Based Style Investing and Herding Behaviour in Industry Level and Momentum Strategy among Retail Investors«, Journal of Financial Management Strategies, Sixth Year, No. 21, pp. 49-25 (In Persian)

-          Tian,Y, Xu,X,Zhang, Z (2014). »A new method of measuring herding in stock market and its empirical results in Chinese A-share market«, International Review of Economics and Finance, 32, pp.1-16

-          Wermers, R. (1999). »Mutual fund herding and the impact on stock prices«. Journal of Finance, 54, pp.581–622.

-          Yao, J., Ma, C., & He, W.P. (2014). »Investor herding behavior of Chinese stock market«. International Review of Economics & Finance, 29, pp.12–2