بیش اطمینانی مدیریت و هزینه‌های تحقیق و توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

سوگیری‌های شناختی مدیریتی، به‌ویژه بیش اطمینانی مدیران، همواره به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیندهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت شناخته شده است. از این‌رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها‌ می‌پردازد. بدین منظور، برای سنجش بیش اطمینانی مدیر از دو سنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده شده است. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 و با بهره‌گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیریت، میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت را افزایش می‌دهد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیر نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial overconfidence and Research and Development Expenditures

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezaei pitenoei 1
  • Mehdi Safari gerayli 2
  • Mohammad Gholamrezapoor 3
1 Assistant Professor of accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Department of accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 MA in Accounting
چکیده [English]

Managerial cognitive biases, particularly managerial overconfidence, have always been influential factors contributing to research and development and innovation processes of a firm. The present study thus is set to investigate the impact of managerial overconfidence on research and development costs of firms. To this end, managerial overconfidence is proxied by two measures based on investment decisions. The research hypothesis was also built upon a number of 51 firms listed on the Tehran Stock Exchange firms listed on the Tehran Stock Exchange over the period of 2012-2016, and then tested using multivariate regression model based on panel data. The findings reveal that managerial overconfidence tends to enhance research and development costs. In In addition, the results of sensitivity test suggest that In addition, the results of sensitivity test suggest that using alternative measure for calculating managerial overconfidence exerts no significant effect on the research findings, and hence the results are robust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Overconfidence
  • Innovation
  • Research and Development Expenditures
منابع

-          برزگری‌خانقاه، جمال؛ اخوان‌بهابادی، فاطمه؛ قائدی، سلیمه؛ زارع، امیرحسین؛ زارع‌حسین‌آبادی، حمید. (1396). تأثیر هزینة پژوهش و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری، 4(14)، صص. 1-18.

-          بشکوه، مهدی؛ کشاورز، فاطمه. (1397). بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام. راهبرد مدیریت مالی، 6(2)، صص. 217-192.

-          حساس یگانه، یحیی، حسنی القار، مسعود، مرفوع، محمد. (1394). بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمۀ حسابرسی. فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 22(3)، صص. 384-363.

-          رامشه، منیژه؛ ملانظری، مهناز. (1393). بیش‌اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 5(16)، صص. 55-79.

-          عباس زاده، محمدرضا؛ قناد، مصطفی؛ غلامی مقدم، فائزه. (1396). بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمۀ خدمات حسابرسی. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 8(2)، صص. 85-104.

-          علی‌نژاد ساروکلایی، مهدی؛ صبحی، مریم. (1395). تأثیر بیش‌اعتمادی مدیران بر ساختار سرمایه. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 8(31)، صص. 93-109.

-          قادری، کاوه؛ قادری، صلاح الدین؛ قادری، سامان. (1397). تأثیر عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران بر اثربخشی مدیریت ریسک. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)،  صص. 243-272.

-          محمد زاده، امیر؛ کامیاب، محمد جواد. (1393). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی، ساختار سرمایه و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1393(ویژه نامه)، صص. 91-99.

-          مشایخ، شهناز، بهزادپور، سمیرا. (1393). تأثیر بیش‎اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21(4)، صص. 485-504.

-          مهرانی، ساسان و طاهری، منصور. (1396). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 26(4)، صص. 163-147.

-          Abbaszadeh, M. Ghannad, M. Golami Moghaddam, F. (2017). Effects of Earnings Management Mediator on the Relationship between R&D Costs and Audit Services Fees. Accounting Knowledge, 8(2), pp.85-104 (In Perisan).

-          Alinezhad Sarokolaei, M. Sobhi, M. (2016). The effect of managers' overconfidence on capital structure. Financial Accounting and Auditing Researches, 8(31), pp.93-109 (In Perisan).

-          Barzegari Khanagha, J. Akhavan Bahabadi, F. Ghaedi, S. Zare, A. Zare Hosseinabadi, H. (2017). The Impact of R&D Expenditure on the Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Iranian Accounting Review, 4(14), pp.1-18 (In Perisan).

-          Ben-David, I. Graham, J. & Harvey, C. (2010). Managerial Miscalibration. National Bureau of Economic Research, Working Paper Series No. 16215. Available in: http://www.nber.org/papers/w16215.

-          Beshkooh, M. keshavarz, F. (2018). The Relationship between the Managerial Overconfidence and Stock Price Crash Risk in Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 6(2), pp.192-217 (In Perisan).

-          Choi, Y. R. Yoshikawa, T. Zahra, S. A. & Han, B. H. (2014). Market-oriented institutional change and R&D investments: Do business groups enhance advantage? Journal of World Business, 49(4), pp.466-475.

-          Dong, J. Gou, Y-N. (2010). Corporate governance structure, managerial discretion, and the R & D investment in China. Int. Rev. Econ. Financ. 19, pp.180–188.

-          Galasso, A. Simcoe, T. S. (2011). CEO overconfidence and innovation. Manag. Sci. 57, 1469–1484.

-          Gentry, R. J. Shen, W. (2013). The impacts of performance relative to analyst forecasts and analyst coverage on firm R & D intensity. Strateg. Manag. J. 34, pp.121–130.

-          Ghaderi, K. Ghaderi, S. Ghaderi, S. (2018). The impact of behavioral factor of managers’ overconfidence on the effectiveness of risk management. Financial Accounting and Auditing Researches, 10(37), pp.243-272 (In Perisan).

-          Griffiths, W. Webster, E. (2010). What governs firm-level R & D: internal or external factors? Technovation, 30, pp.471–481.

-          Hambrick, D. C. Mason, P. A. (1984). Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers. Acad. Manag. Rev. 9, pp.193–206.

-          Hasas Yeganeh, Y. Hasani Alghar, M. Marfou, M. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Accounting and Auditing Review, 22(3), pp.363-384 (In Perisan).

-          Hayward, M. L. A. Hambrick, D. C. (1997). Explaining the premiums paid for large acquisitions: evidence of CEO hubris. Adm. Sci. Q. 42, pp.103–127.

-          Heaton, J. (2002). Managerial optimism and corporate finance. Financial Management, 31, 33–45.

-          Herz, H. Schunk, D. Zehnder, C. (2014). How do judgmental overconfidence and overoptimism shape innovative activity? Games Econ. Behav. 83, pp.1–23.

-          Hirshleifer, D. Low, A. Teoh, S. H. (2012). Are overconfident CEOs better innovators? J. Financ. 67, pp.1457–1498.

-          Kadir, B. (2017). Market-Oriented R&D Commercialization at Public Universities and Government Research Institutes in Malaysia: Issues and Potential Research Areas. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(6), pp.1386-1392.

-          Krishnan, G.V. Wang, C. (2013). Are capitalized software development costs informative about audit risk? Accounting Horizons, 28(1), pp.39-57.

-          Lee, C-Y. (2009). Competition favors the prepared firm: firms' R & D responses to competitive market pressure. Res. Policy 38, pp.861–870.

-          Li, J. Tang, Y. (2010). CEO hubris and firm risk taking in China: the moderating role of managerial discretion. Acad. Manag. J. 53, pp.45–68.

-          Malmendier, U. Tate, G. (2005). Does overconfidence affect corporate investment? CEO overconfidence measures revisited. Eur. Financ. Manag. 11,
pp. 649–659.

-          Malmendier, U. Tate, G. (2015). Behavioral CEOs: the role of managerial overconfidence. J. Econ. Perspect. 29, pp.37–60.

-          Mashayekh, S. Behzadpur, S. (2014). The effect of managers' overconfidence on dividend policy in the firms listed in Tehran stock market. Accounting and Auditing Review, 21(4), pp.485-504 (In Perisan).

-          Merani, S. Taheri, M. (2018). Managerial Overconfidence and Earning Forecast Errors. Empirical Research in Accounting, 7(2), pp.147-164 (In Perisan).

-          Mohammad Zadeh, A. Kamyab, M. (2015). Investigating of relation between institutional ownership, capital structure and investment based on R&D. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1393(special issue), pp.91-99 (In Perisan).

-          Ramsheh, M. Molanzari, M. (2014). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Accounting Knowledge, 5(16), 55-79 (In Perisan).

-          Roll, R. (1986). The hubris hypothesis of corporate takeovers. Journal of Business, 59 (2), pp.197–216.

-          Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychol. Monogr: Gen. Appl. 80, pp.1–28.

-          Shefer, D. Frenkel, A. (2005). R&D, Firm Size and Innovation: An Empirical Analysis. Technovation. 25(1), pp.25–32.

-          Skala, D. (2008). Overconfidence in psychology and finance – an interdisciplinary literature review. Bank I Kredyt (4), pp.33-50.

-          Tang, Y. Li, J. Yang, H. (2015). What I see, what I do: how executive hubris affects firm innovation. J. Manag. 41, pp.1698–1723.

-          Tribo, J.A. Berrone, P. Surroca, J. (2007). Do the type and number of blockholders in- fluence R & D investments? New evidence from Spain. Corp. Gov.: Int. Rev. 15, pp.828–842.

-          Wang, D. Sutherland, D. Ning, L. Wang, Y. and Pan, X. (2018). Exploring the influence of political connections and managerial overconfidence on R&D intensity in China's large-scale private sector firms, Technovation, 69, pp.40-53.