بررسی ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای در صنایع بافناوری پیشرفته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحدرشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحدرشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

چکیده

یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طور کلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تاثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between research and development expenditures and capital budgeting methods in advanced technology industries

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Vatanparast 1
  • Mostafa Maleki 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the challenging decisions that business unit managers always face is how to choose investment projects. Capital budgeting is a process that use to evaluation and select the various investment opportunities by the manager. On the other hand, research and development spending is expected to be a factor in influencing decisions related to the budgeting of capital. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between R&D expenditures and capital budgeting methods, including net present value, payback period, return on investment and capital cost. For this purpose, 97 companies survey in Tehran Stock Exchange between 1391 and 1395. The results of the hypotheses were that research and development expenditures were significantly associated with capital budgeting methods, with the exception of the cost of capital. In general, the results indicate that research and development expenditures have affected the capital budgeting methods, which could be considered by managers in the field of management accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D Expenditure
  • net present value
  • investment payback period
  • return on investment
  • capital costs