شواهد تجربی از نقش خوش بینی مدیریت بر بازده سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور،ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور، بهشهر، ایران

چکیده

فایده مندی مطالعه بازده سهام از این بابت است که تغییرات بازده سهام به عنوان معیاری از ریسک می باشد و می توان از آن به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده کرد. ویژگی‌های شخصیتی مدیران، یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری در خصوص بازده سهام به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی مدیران، خوش بینی بیش از حد است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری خود خوش‌بین و چشم‌انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی شواهد تجربی از نقش خوش بینی مدیریت بر بازده سهام است. روش پژوهش مورد استفاده در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و نمونه ای متشکل از 159 شرکت طی دوره زمانی 1391-1396 با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشد مخارج سرمایه ایی با بازده سهام رابطه منفی و معنادار، و بین مقدار سرمایه‌گذاری مازاد در دارایی‌ها با بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین اختلاف سود پیش‌بینی‌شده هر سهم با سود واقعی با بازده سهام هیچ گونه رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Evidence of The Role of Management Optimism on Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmoud Mousavi Shiri 1
  • ehsan ghadrdan 2
  • Rojin Salehiazad 3
1 Assistant Prof. of Accounting Payame Noor University, Iran
2 Member of Board of Accuonting Payame Noor University, Iran
3 MSc. of Accounting, Payame Noor University, Behshahr, Iran
چکیده [English]

The usefulness of studying stock returns is that stock returns change as a measure of risk and can be used as a tool to measure the extent of stock market vulnerability. Personality traits of managers are one of the important factors in decision making about stock returns. One of the most important personality characteristics of managers is the excessive self-confidence; managers are optimistic about future corporate earnings and future cash flows and have a positive outlook on future risks and returns. Therefore, the purpose of this study is to examine the empirical evidence of the role of management optimism on stock returns. The research method used among the companies listed in Tehran Stock Exchange is a quasi-experimental, post-event quasi-experimental design, and a sample of 159 company was investigated using multivariate regression during the period of 2012-2017. The results of the research showed that there is a negative and significant relationship between capital expenditure growth and stock returns, and there is a positive and significant relationship between the amount of surplus investment in assets and stock returns, but there is no significant difference between the earnings forecast of each share and the actual profit with stock returns. No significant relationship was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overconfidence Management
  • Investment Risk
  • Stock Return