مقاله پژوهشی: تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.کرمانشاه

چکیده

یکی از معضلات و چالش‌هایی که کشورهای توسعه یافته و خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می‌باشند موضوع توزیع ناعادلانه درآمدها است. نابرابری درآمد‌ها به دلیل آثار زیان بار فروانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می‌کند عاملان اقتصادی و سیاست‌گذاران را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می‌تواند بستر مناسب برای جذب نقدینگی، پس‌اندازهای عاملان اقتصادی، تبدیل این پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری و بالاخره کنترل و مدیریت نابرابری درآمدها در اقتصاد باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک‌های بالا و پایین درآمدی است. برای این منظور از داده-های تابلویی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه طی دوره(2014-2001) استفاده شده است. توسعه بازار سهام با دو شاخص (گردش معاملات سهام و حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی) ودر 4 حالت تخمین زده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که توسعه‌ی بازار سهام باعث افزایش نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته و کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: توسعه مالی، بازار سهام، نابرابری درآمد، داده‌های تابلویی، کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stock Market`s Development on Upper and Lower Income Deciles

نویسندگان [English]

  • Zeynab Moridi 1
  • Shahram Fattahi 2
  • Kiomars Sohaili 2
1 M. A. in Economics, Razi University, Kermanshah
2 Associate Professor of Razi University.Kermanshah
چکیده [English]

One of the problems and challenges that the developed- and especially developing countries - encounter is the unequal distribution of income. Inequality of income poses serious challenges to economic agents and policymakers given its many harmful effects on the economy and economic growth. On the other hand, the development of the stock market in the economy can be a suitable platform for absorbing market liquidity, the savings of economic agents, turning these savings into investments, and finally controlling and managing inequality of incomes in the economy. The purpose of the current study was to examine the effect of stock market development on upper and lower quartile income. To this end, the panel data of the developed and developing countries was utilized during 2001-2014. Stock market development was estimated through two indices (turnover of stock`s trading and the trade volume of the stock to gross domestic production (GDP)) and in four modes. The results indicated that the development of stock market increased income inequality in developed countries and decreased income inequality in developing countries.
Keywords: Financial development, Stock market, Income inequality, Panel data, Developed and developing countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial development
  • Stock market
  • Income inequality
  • Panel data
 - آل‌عمران، رویا و شکوهی فرد، سیامک. (1395). "تحلیل اثر توسعه بخش مالی بر شاخص­های توزیع درآمد". فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 5(2) صص. 43- 74.
- دیزجی، منیژه و آهنگری گرگری، محدثه. (1394). "تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه". فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه، 9 (33)، صص.75- 104.
-صامتی، مجید و سجادی، زهرا السادات. (1391). "تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه". پژوهش نامه اقتصاد کلان، 7(14)، 150-129.
- طیب نیا، علی؛ زارعی، عباس و یاری، حمید. (1389). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد: مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا". دو فصلنامه علمی مطالعات و سیاستهای اقتصادی . 6( 2)، صص.137-154.
همایونی فر، مسعود؛ چشمی، علی و یاقوتی جعفرآباد، فاطمه. (1395). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی". فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی. 17(1)، صص.37-58.
- Aghion, P., & Bolton, P. (1997). "A theory of trickle-down growth and development". The Review of Economic Studies, 64(2), pp.151-172.
- Agnello, L., Mallick, S. K., & Sousa, R. M. (2012). "Financial reforms and income inequality". Economics Letters, 116(3), pp.583-587.
- Aleemran, R. & Shokouhifard S. (2017). "Analysis of the Financial Sector on Income Distribution: (Dynamic Panel Data Approach) ". Journal of Development Economics and Planning, 5(2), pp. 43-74.(in persian).
- Asteriou, D., & Siriopoulos, C. (2000). "The role of political instability in stock market development and economic growth: The case of Greece". Economic Notes, 29(3), pp. 355-374.
- Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). "Occupational choice and the process of development". Journal of political economy, 101(2), pp. 274-298.
- Bahmani-Oskooee, M., & Zhang, R. (2015). "On the impact of financial development on income distribution: time-series evidence". Applied Economics, 47(12), pp. 1248-1271.
- Baltagi, Badi H.)2005(. "Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, Canada". Cuaresma, Jesus Crespo, “Okun’s Law Revised”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 21(5) pp.439-451.
- Beck, T., "Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor". Journal of economic growth, 12(1), pp. 27-49.
- Becker, G. S., & Tomes, N. (1986). "Human capital and the rise and fall of families". Journal of labor economics, 4(3), pp.1- 39.
- Bencivenga, V. R., Smith, B. D., & Starr, R. M. (1995). "Transactions costs, technological choice, and endogenous growth". Journal of economic theory, 67(1), pp.153-177.
- Bumann, S., & Lensink, R. (2016). "Capital account liberalization and income inequality". Journal of International Money and Finance, 61(2), pp. 143-162.
-Blau, B. M. (2018). "Income inequality, poverty, and the liquidity of stock markets". Journal of Development Economics, 130(3), pp. 113-126.
- Delis, M. D., Hasan, I., & Kazakis, P. (2014). "Bank regulations and income inequality: Empirical evidence". Review of Finance, 18(5), pp. 1811-1846.
- Denk, O., & Cournède, B. (2015). "Finance and income inequality in OECD countries". Available at SSRN 2649944.
- Dizaji, M. Ahangari, M. (2015). "The effect of financial development on income distribution in developed and developed countries". Financial and Financial Economics Quarterly. No. 33 pp.104 (in Persian)
- Edwards, S. (1992). "Trade orientation, distortions and growth in developing countries". Journal of development economics, 39(1), pp. 31-57.
- Galor, O., & Moav, O. (2004). From physical to human capital accumulation: Inequality and the process of development. The Review of Economic Studies, 71(4), pp.1001-1026.
- Golina, N. J. (2018). "An examination of the stock market’s effect on economic inequality". Undergraduate Economic Review, 15(1), pp. 7-28.
- Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990). Financial development, growth, and the distribution of income. Journal of political Economy, 98(5), pp.1076-1107.
-Homayounfar, M. Cheshmi, A. Yaghouti Jalalabad, F. (2016). "The effect of financial development on inequality of income in selected Islamic countries". Journal of Islamic Studies. No. 17, pp. 38-57 (in Persian)
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). "Testing for unit roots in heterogeneous panels". Journal of econometrics, 115(1), pp. 53-74.
- Jauch, S., & Watzka, S. (2016). "Financial development and income inequality: a panel data approach". Empirical Economics, 51(1), pp. 291-314.
- Kappel, V. (2010). "The effects of financial development on income inequality and poverty". CER-ETH-Center of Economic Research at ETH Zurich, Working Paper, (10/127).
- King, R. G., & Levine, R. (1993). "Finance and growth: Schumpeter might be right". The quarterly journal of economics, 108(3), pp.717-737.
-Kao, C. & Chiang, M. H. (1999), "On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data", Advances in Econometrics 15, pp.179–222.
Kuznets, S. (1955). "Economic growth and income inequality". The American economic review, 45(1), pp. 1-28.
- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), pp. 1-24.
- Levine, R. (1991). "Stock markets, growth, and tax policy". The Journal of Finance, 46(4), pp.1445-1465.
- Levine, R. (1999). "Financial development and economic growth: views and agenda". The World Bank. J. Econ Lit. 35(4), pp.688–726.
- Lundberg, L., & Squire, L. (1999). Inequality and growth: lessons for policy. Washington DC, World Bank.
-Levine, R., & Zervos, S. (1998). "Stock markets, banks, and economic growth". American economic review, 101(3), pp. 537-558.
- Mathew, E. (2008). Stock markets and income inequality: a cross-country study". Singapore Management University Institutional Knowledge, 23(4-6), pp. 1-49.
-Mendicino, C., & Bonfiglioli, A. (2006). Financial Liberalization, Bank Crises and Growth: Assessing the Links. Working Papers (Universitat Pompeu Fabra. Departamento de Economía y Empresa), (946), pp.1-23.
- Pagano, M. (1993). "financial markets and growth: an overview". European economic review, 37(2-3), pp. 613-622.
- Pedroni, P. (2004). "Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis". Econometric theory, 20(3), pp. 597-625.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1996). "Financial dependence and growth (No. w5758)". National bureau of economic research. 88)3), pp.559–586.
- Sameti M. & Sajadi Z. S. (2013).  "The Effect of Financial Development on Income Inequality: The Case Study of Selected Developing Countries". Journal of Macroeconomics, 7(14), pp 129-150.(in persian).
-Schmidt-Hebbel, K., & Serven, L. (2000). "Does income inequality raise aggregate saving?". Journal of Development Economics, 61(2), pp. 417-446.
- Taeibnia, A.  Zareei  A. & Yari H. (2010). "The Effect of Financial Development on Income Inequality: A Case Study for the Middle East and North African Countries". The Journal of Economic Studies and Policies 6(2), pp. 137-154.(in persian).
- Thimann, M. C., & Dayal-Gulati, M. A. (1997)."  Saving in Southeast Asia and Latin America compared: searching for policy lessons (No. 97-110)". International Monetary Fund. 47(6) pp. 512-456.
- Zhang, R., & Naceur, S. B. (2019). "Financial development, inequality, and poverty: Some international evidence". International Review of Economics & Finance, 61(5), pp. 1-16.
-Wood, A. (2002)." Globalization and wage inequalities: A synthesis of three theories". Weltwirtschaftliches Archiv138(1), pp. 54-82.