بررسی عوامل مالی موثر بر رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده: با توجه به اهمیت رشد شرکت و عوامل موثر برآن، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل مالی موثر بر رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 - 1397 پرداخته است. برای اندازه گیری رشد شرکت از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان شاخص رشد شرکت استفاده شده و برای تعیین اندازه نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت 82 شرکت مورد بررسی قرارگرفته است. قبل از تجزیه و تحلیل داده‌‍‌ها، آزمون‌های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیـین مـدل مناسـب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انجام شده است. سپس، از طریق داده‌های تابلویی و مـدل اثرات ثابت فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. همان‌گونه که نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بین جریان نقدی، سودآوری، سهم بازار، فروش صنعت و اهرم مالی با فرصت‌های رشد شرکت‌ها رابطه همسو و معنادار وجود دارد. همچنین بین سن و اندازه شرکت با فرصت‌های رشد شرکت رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Financial Factors Affecting the Growth of Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimany amiri 1
  • Sara Razani 2
1 Associate Professor of Accounting at Alzahra University
2 PhD student in accounting, AL Zahra University
چکیده [English]

ABSTRACT: It is desired by all organizations to grow and sustain the factors of growth opportunities. This study is carried out to measure significant factors towards firm growth opportunities by using the data of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2015-2018. The systematic elimination method was used to determine the sample size. Finally, 82 companies were surveyed. Before analyzing the data, variables reliability tests, Chau and Hausman tests were performed to determine the appropriate model for estimating parameters and the effect of independent variables on the dependent variable.
Then, the combined effects of the model and the fixed effects of the research hypotheses were tested. As the results of the study show, there is a significant relationship between cash flow, profitability, market share, industry sales and financial leverage with firm growth opportunities. Also, there is no significant relationship between age and size of the company and opportunities for growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Growth Opportunities
  • Financial Leverage
  • Profitability