اثر گذاری تحریم‌های تجاری بر شاخص سهام در صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامسر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

تحریم یکی از ریسک­های سیستماتیک بازار سرمایه است که با ایجاد پرتفوی قابل کاهش نیست. لذا، معامله­گر با آگاهی از اثرات تحریم بر بازده کل شرکت می‌تواند بهترین تصمیم را در رابطه با سهام در مواجه با رویدادهای مشابه اتخاذ نماید. بنابراین، ‌پژوهش حاضر به بررسیتاثیر تحریم­های تجاری، ‌صادرات و واردات بر شاخص سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر طی سال­های 1392 الی 1397 پرداخته است. برای این منظور، 7 صنعت مشتمل بر 94 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد. یافته‌های پژوهش نشان داد ‌از نظر شدت اثرگذاری، تحریم‌های صادرات بر شاخص سهام صنایع خودرو، غذایی به جز قند و شکر و کانی‌های فلز تأثیر منفی و معنی­داری دارد. ‌تحریم‌های واردات نیز بر شاخص سهام صنایع خودرویی، دارویی، غذایی به جز قند و شکر و فلزات اساسی تأثیر منفی و معنی­داری دارد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Sanctions on Stock Indexes in Different Industries Listed in the Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahmanpour 1
  • Bahare Abed 2
  • Samira Olfati 3
1 Master of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Ramsar Branch, Iran
2 PhD Student, Financial Management, Faculty of Humanities, Tehran University of Research Sciences, Tehran, Iran
3 PhD Student in Financial Engineering, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

Sanctions are one of the systematic risks of the capital market that cannot be reduced by creating a portfolio, so the trader can be aware of the effects of sanctions on the company's total return and can make the best decision on stocks in the face of similar events. This study aims to investigate the impact of trade sanctions, export and import sanctions on the stock index of industries listed on the stock exchange. The statistical population of the study is all selected industries in the Tehran Stock Exchange. The volume of the sample includes seven industries with 94 companies from 2015 to 2019. The results show that in terms of the severity of the impact, export sanctions have the opposite effect on the automotive, stock, food, and sugar stocks. Also, import sanctions have a significant effect on the stock index of the automotive, pharmaceutical, and food industries, except for sugar and basic metals. Stock market investors use stock market indicators to get a good picture of the market trend and the ability to evaluate the past and, in some cases, predict the future. Import sanction has a negative and meaningful effect on the stock index of Automotive, pharmaceutical, and Food, with an exception on sugar, and metal industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Sanctions
  • Export Sanction
  • Import Sanctions
  • Stock Indices
باباجانی محمدی، سعیده.، مرتضوی، سعید.، مهارتی، یعقوب و تهرانی، رضا. (1396). ‌شناسایی عمدهترین سرگیری­های سرمایه­گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل‌. علوم مدیریت ایران، ‌12(46)، 80-61.
چاوشی، سیدکاظم و فلاطون­نژاد، فرشید. (1396). ‌ارائه مدل تحلیلی رفتار تصمیم­گیری سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. ‌دانش سرمایه­گذاری، 6(23)، 128-105
دریایی، محمدهادی.، حق‌پناه، محمود.، آذری، مصطفی و حسن‌زاده، محمد. (1392). تحریم اقتصادی: آثار و پیامدها، سیاست‌ها و راهکارها. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، چاپ اول.
رحمتی، محمدحسین.، کریمی­راد، علی و مدنی­زاده، سیدعلی. (‌1395). ‌بررسی اثر تحریم­ها بر اقتصاد ایران در رکود 1392-1391‌. ‌تحقیقات اقتصادی، 51(3)، 594-569.
شهاب‌الدینی، مهدی و صفارزاده، غلامرضا. (1393). اثرات تحریم اقتصادی بر اقتصاد و سیستم مالی ایران. کنفرانس بینالمللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، 31 شهریورماه.
ضیائی بیگدلی، محمدتقی.، غلامی، الهام و طهماسبی بلداجی، فرهاد. (1392). بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه. ‌پژوهشنامه اقتصادی، 13(48)، 119-109.
قمری­فرزاد، فرهاد. (‌1394). ‌مدیریت تحریم­های اقتصادی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی‌. اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی.
کریمی، محمدشریف.، حیدریان، مریم و دهقان جبارآبادی، شهرام. (1397). تحلیل اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس­های چندگانه زمانی. ‌اقتصاد مالی، 12(42)، 46-25.
‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1387). مشخص نبودن تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و لزوم بازبینی آن. ‌گزارش شماره 8934.
مصلی­نژاد، عباس. (‌1394). ‌چندجانبه­گرایی نامتوزان در سیاست­گذاری تحریم اقتصادی ایران‌. ‌سیاست، ‌45(3)، 824-801.
مهدیلو، علی.، ابوالحسنی، اصغر و رضایی، محسن. (‌1398). رتبه­بندی انواع تحریم­های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی. ‌نظریه­های کاربردی اقتصاد، ‌6(2)، 72-47.
نادمی، یونس.، جلیلی کامجو، سیدپرویز و خوچیانی، رامین. (‌1396). مدلسازی اقتصادسنجی تأثیر تحریم­ها بر بازار ارز و مکانیست انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران. ‌مدلسازی اقتصادسنجی، 2(2)، 87-61.
نعمت‌اللهی، سمیه. (1390). تنوعپذیری صادرات غیرنفتی در ایران. دفتر مطالعات اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
نعمت‌اللهی، سمیه و گرشاسبی، علیرضا. (1392). بررسی تغییرات تنوع‌پذیری صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی. ‌پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، ‌4(14)، 92-75.
نوروزی­فر، طاهره.، فتاحی، شهرام و سهیلی، کیومرث. (‌1398). اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال). ‌مدلسازی اقتصادی، 13(45)، 17-1.
ورهرامی، ویدا و عباسقلی­نژاداسبقی، رعنا. (1397). بررسی تأثیر متغیرهای خرد و کلان پولی بر شاخص قیمت سهام دوازده گروه شرکتی فعال­تر در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش داده­های تابلویی پویا. ‌اقتصاد کاربردی. 8(27)، 26-13.
وصالی، ساناز و ترابی، مهرنوش. (1389). اثرات تحریم بانک‌ها بر اقتصاد و سیستم بانکی. بانک و اقتصاد، 111، 44-38.  ‌
‌Babajanimojmedi, S., Mortazavi, S. Maharati, Y. & Tehrani, R. (2017). Identifying the main biases of investors in the capital market of Iran: A meta-analysis study. Journal of Iranian Management Science, 12(46), 61-80. (In Persian).
Behroozifar, M. & Kokabi, S. (2010). US sanctions, tried-and-tested. Political-Economic Information, 231/232, 126-143. (In Persian).
Chavoshi, S. K. & Falatoon Nejhad, F. (2017). An analytical modeling of investments decision-making behavior in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, ‌6(23), ‌105-128. (In Persian).
‌Gao, Q. & Xu, D. L. (2018). An empirical study on the application of the evidential reasoning rule to decision making in financial investment. DOI:10.1016/j.knosys.2018.10.039.
Ghamarifarzad, F. (2014). Sanction management with emphasise on resielent Economy. The first National Conference of Management and Inovation in resielient economy. (In Persian).
Gurvich, E. & prilpepskiy, I. (2015). The impact of financial sanctions on the Russian economy. Russian Journal of Economics, 1(4), 359-385.
Hundal, S., Eskola, A. & Doan, T. (2019). Risk-return relationship in the finish stock markwt in thw light of capital asset pricing model (CAPM). Journal of Transnational Management, 24(4), 1-18.
‌‌Jones, C. & Kaul, G. (1996). Oil and the stock markets. Journal of Finance 51(2), 463-491.
Kaempfer, W. H. & Lowenberg, A. D. (1988). The theory of international economic sanction: A public choice approach. American Economic Association, 78(4), 786-793.
Karimi, M. S., Heidarian, M. & Dehghan Jabarabadi, S. (2018). Analysing of overflew impacts between oil market and Tehran security and exchange market during multiple time scales. Journal of Financial Economy, 12(42), 25-46. (In Persian).
‌Klinger, B. & lederman, D. (2004). Discovery and development: An empirical exploration of new products. World Bank Policy Research Working Paper 3450.
Mahdiloo, A. Abolhasani, A. & Rezaei. M. (2019). Ranking of economic sanctions and estimating hazard of sanctions index using Fuzzy analytical hierarchy process. Journal of Applied Theoric Economic, 6(2), 47-72. (In Persian).
Islamic Parliament Research Center. (2008). The impact of USA sanctions on the Islamic Republic of Iran and the need for its review are unclear. Report No. 8934. (In Persian).
Mosallinezhad, A. (2015). Unbalanced multilateralism in policymaking of Iran’s economic sanction. Journal of Politics, 45(3), ‌801-824. (In Persian).
Nademi, U., Jalilikamjoo, P. & Khoochiani, R. (2017). Econometric modeling the impact of sanctions on the foreign exchange market and its transmission mechanism to macroeconomic variables Iran. Journal of Econometric Modeling, 2(2), 61- 87. (In Persian).
Nematollahi, S. (2011). Non-Oil export variability in Iran. Office of Economic Studies Ministry of Industry, Mine and Trade. (In Persian).
Nematollahi, S. & Garshasbi, A. (2014). Investigation of the non-oil export diversification in the status of the international sanctions for the period (2004-2012). Journal of ‌Economic Growth and Development Research, 4(14), 75-88. (In Persian).
Marinov, N. (2005). Do economic sanctions destabilize country leaders? American Journal of Political Science, 49(3), 564- 576.
Nowrouzifar, T., Fattahi, S. & Soheili, K. (2019). The impact of economic sanctions on the amount of dependence between oil and financial market (Extremal Dependence Approach). Journal of Economical Modeling. 13(45), 1- 17. (In Persian).
‌Preeg, E. (1999). Feeling good or doing good with Sanctions. CSIS Press, Washington, DC.
Rahmati, M., Karimirad, A. & Madanizadeh, S. (2016). Investigating the effect of sanctions on Iran's economy in the recession of 1391-1392. Journal of Economics Research, 51(3), 569-594. (In Persian).
Sadorsky, P. (2003). The macroeconomic determinants of technology stock price volatility. Review of Financial Economics, 12, 191-205.
Shahab al-Dini, M. & Saffarzadeh, G. (2014). The effects of economic sanctions on Iran's economy and financial system. International Conference on Economics in the Conditions of Sanctions, Babolsar, 31 September.
‌Sizvar, N. (2013). The role of institutional in vestorsin th einventory and cash management practices of firms in Asia. Journal of Multinational Financial Management, 20(2-3), 126-143.
Varhami, V. & Abasgholinezhad, R. (2018). Investigating the effect of micro and macro-monetary variables on the stock price index of twelve more active corporate groups in the stock exchange market using dynamic panel data method. Journal of Applied Theoric Economic, ‌8(27), 13-26. (In Persian).
Vesali, S. & Torabi, M. (2010). The effects of bank sanctions on the economy and banking system. Banking and Economics, 111, 38-44. (In Persian).
Ziyaee Bigdeli, M. T., Gholami, E. & Tahmasebi Boldaji, F. (2013). The impact of economic sanctions on trade in Iran an application of Gravity Model. Economic Research, 13(48), 109-119. (In Persian). ‌