اثر گذاری تحریم‌های تجاری بر شاخص سهام در صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامسر، رامسر، ایران

2 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، رشته مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

تحریم یکی از ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه است که با ایجاد پرتفوی قابل کاهش نیست لذا معامله‌گر با آگاهی از اثرات تحریم بر بازده کل شرکت می‌تواند در مواجه با رویدادهای مشابه بهترین تصمیم در رابطه با سهام را اتخاذ نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریم‌های تجاری، تحریم صادرات و واردات، بر شاخص سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر است. جامعه آماری پژوهش کلیه صنایع منتخب بورسی می یاشد حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل هفت صنعت با 94 شرکت از سال 1392 الی 1397 است. یافته‌های پژوهش نشان داد که از نظر شدت اثرگذاری، تحریم‌های صادرات بر شاخص سهام صنایع خودرو، غذایی به جز قند و شکر،کانی فلز تاثیر معکوس دارد. همچنین،تحریم‌های واردات بر شاخص سهام صنایع خودرو،دارویی، غذایی به جز قند و شکر، فلزات اساسی تاثیر معکوس و معنادار دارد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند این بازار وتوانایی ارزیابی گذشته و در مواردی پیش بینی آینده، از شاخص‌های بورس بهره می‌برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Sanctions on Stock Indexes in Different Industries Listed in the Stock ExchangeAbstract

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahmanpour 1
  • Bahare Abed 2
  • Samira Olfati 3
1 M.Sc., Accounting, Departman of Management and Accounting, Islamic Azad University, Ramsar Branch, Ramsar, Iran
2 PhD Student, Financial Management, Faculty of Humanities, Tehran University of Research Sciences, Tehran, Iran
3 PhD Student, Financial Engineering, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

Sanctions are one of the systematic risks of the capital market that cannot be reduced by creating a portfolio, so the trader can be aware of the effects of sanctions on the company's total return and can make the best decision on stocks in the face of similar events. The aim of this study is to investigate the impact of trade sanctions, export and import sanctions on the stock index of industries listed on the stock exchange. The statistical population of the study is all selected industries. The volume of the sample studied in this study includes seven industries with 94 companies from 2015 to 2019. The research findings showed that in terms of the severity of the impact, export sanctions have the opposite effect on the automotive, stock, food and sugar stocks. Also, import sanctions have a significant and significant effect on the stock index of the automotive, pharmaceutical and food industries, except for sugar and basic metals. Stock market investors use stock market indicators to get a good picture of the market trend and the ability to evaluate the past and in some cases predict the future.Import sanction has negative and meaningful effect on the stock index of Automotive, pharmaceutical, Food expect sugar and metal industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • sanctions commerciales
  • sanctions à l'exportation
  • sanctions à l'importation
  • indices boursiers