رویداد پژوهی اثر رقابتی عرضه‌های عمومی اولیه‌ در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

2 دانشجو دکترا مهندسی مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا.

چکیده

عرضه‌های عمومی اولیه به‌عنوان یک رویداد مهم و مستمر در بازارهای سرمایه در حال رخ دادن هستند و پژوهش‌های متعددی در خصوص چرایی، قیمت‌گذاری و بازده غیر نرمال عرضه‌های عمومی اولیه انجام‌گرفته است. در نگاه دیگر عرضه اولیه شرکت‌ها به همانند یک رویداد اقتصادی و یا یک خبر (منفی یا مثبت) تلقی می‌شود و تأثیر آن بر رفتار سرمایه‌گذاران موردبررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش رفتار سرمایه‌گذاران حول رویداد‌های عرضه اولیه و تأثیر آن بر بازده کوتاه‌مدت سهام موجود در بازار سرمایه ایران، موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور تعداد 235 عرضه اولیه در بازه زمانی 1383 تا 1397 بر اساس اندازه شرکت، نوع صنعت و نسبت‌های  و   درگروه‌های مختلف طبقه‌بندی و اثر رقابتی آن‌ها با استفاده از روش رویداد پژوهی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، رویداد عرضه ‌اولیه‌ را به‌عنوان یک عامل منفی بر سهام فعلی در نظر می‌گیرند. تأثیر رقابتی عرضه‌های عمومی اولیه بر کل بازار و سهام انفرادی تنها در صورتی تائید می‌شود که عرضه‌های عمومی اولیه بزرگ باشند یا نسبت  پایین داشته باشند. عرضه‌های عمومی اولیه بزرگ در هر صنعت نیز تأثیر منفی بر بازده سهام موجود در همان صنعت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive Effect of IPO's in Tehran Security Exchange: An Event Study Analysis

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghalibafasl 1
  • Hadi Gharehbaghi 2
  • Zahra Rahimi 3
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, AlZahra University
2 PhD Student in Financial Engineering, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
3 Master of Financial Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University.
چکیده [English]

IPOs are acknowledged as an important and continuous event in stock markets. A lot of research investigated the reasons why any company go public, how to price a new company and the abnormal return of IPOs in the short and long term. In another aspect, we can consider IPOs as an economic event or even critical news and examine its effects on the existing companies' return. In this paper, we attempted to investigate investors' behavior around an IPO and the competitive effect of IPO's in the Tehran Security Exchange using event study methodology. In so doing, we classified 235 IPO for 14 years based on their size, industry, P/E, and B/M. The results indicate that investors consider the big size and low P/E IPOs as a negative event on the existing portfolio. We also find that the initial filing of an IPO has a negative price impact on existing firms in the same industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IPO
  • Stock Return
  • Competitive Effect
  • Event Study
خلیلی عراقی، مریم و اسماعیلی، بهمن.(1392). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بیش واکنشی کوتاه‌مدت در عرضه اولیه سهام (IPO) بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه‌گذاری، (11)3،  صص. 64-47.
رضازاده، الهه و فلاح شمس، میرفیض.(1392). اثر تمایلی زیان گریزی سرمایه‌گذاران بر اساس حجم معاملاتIPO در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1(17)،صص. 75-86.
مهرانی، ساسان؛ محمدرضا عسگری، آرش تحریری و حمیدرضا گنجی.(2010). بررسی وجود بازده غیرعادی در سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی و تعیین عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 2(8)، صص. 115-132.‎
صادقی شریف، سیدجلال و اکبرالسادات، سید محمد.(1391). بررسی تأثیر مدیریت سود بر بازدهی بلندمدت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 13(32)، صص. 57-72.
قالیباف اصل، حسن؛ صادقی دمنه، رحیم و کلانتری دهقی، مهدیه.(1391). رابطه قیمت‌گذاری کمتر از حد و نقدشوندگی سهام بعد از عرضه‌ عمومی اولیه در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 3(15)، صص. 13-29.
کرمی فخرآبادی، مهران؛ تاتایی، پیمان، سهرابی عراقی، محسن و بولو، قاسم.(1392). مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه‌های عمومی اولیه شرکت‌های مشمول واگذاری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با سایر عرضه‌های عمومی اولیه و بازدهی بازار، مدیریت دارایی و تأمین مالی. (19)2. صص.102-87.
گرکز، منصور؛ وکیلی فرد، حمیدرضا و یمرعلی، اکتای.(1390). شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی در عرضه‌های عمومی اولیه سهام شرکت‌های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران،  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،  4(12)، صص. 53-69.
نادری، شیرزاد، اسپوکه، جلال.(1395). شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه زیر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(31)، صص. 97-109
Akhigbe, A. Borde, S. F. & Whyte, A. M. (2003). Does an industry effect exist for initial public offerings? Financial Review. (4)38, pp.531-551
Baker, M. & Wurgler, J. (2000). The equity shares in new issues and aggregate stock returns. The Journal of Finance, (5)55, pp.2219-2257.    
Black, B. S. & Gilson, R. J. (1998). Venture capital and the structure of capital markets: banks versus stock markets1Journal of financial economics. (3)47, pp.243-277.
Bollerslev. T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of econometrics. (3)31, pp. 307-327.
Braun, M. & Larrain, B. (2008). Do IPOs affect the prices of other stocks? Evidence from emerging marketsThe Review of Financial Studies, (4)22, pp.154-1505.
Campbell, J. Y. Lo, A. W. & MacKinlay, A. C. (1997). The econometrics of financial markets (Vol. 2, pp.180-149). Princeton, NJ: Princeton University press.
Chan, S. H. Chen, J. and Wang, K. (2019), Does A Firm's Entry or Exit Affect Competitors’ Value? Evidence from the REIT Industry. Real Estate Economics, 47. pp.214-262.
Cochrane, J. F. Longstaff, and P. Santa-Clara. 2007. Two Trees: Asset Price Dynamics Induced by Market Clearing. Review of Financial Studies. forthcoming.
Cox, J. C. Ingersoll Jr, J. E. & Ross, S. A. (1985). An intertemporal general equilibrium model of asset pricesEconometrica: Journal of the Econometric Society, pp.363-384.
Fadai Nezhad, ME. Chavoshi, B. (2007). Investigate the relationship between the cold and warm capital market and the short-term returns of IPO. Journal of Stock Exchange, No.1. pp.133-166. (in Persian)
Gargaz, M. Vakili Fard, H.R. Oktay, Y. (2011). Identification of factors affecting the abnormal returns in the IPO of shares in new stock companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial knowledge of securities analysis, (12)4. pp.53-69. (in Persian)
Ghalibaf asl, H. Sadeghi Damne, R. Kalantari Dehghi, M. (2012). The relationship between lower pricing and liquidity of stocks after the initial public offering in companies admitted to Tehran Stock Exchange. Journal of Financial knowledge of securities analysis. (15)3. pp.13-29. (in Persian)
Hsu, H. C. Reed, A. V. & Rocholl, J. (2011). The new game in town: Competitive effects of IPOsThe Journal of Finance, (2)65, pp.495-528.
Karami Fakhr Abadi, M. Tatai, P. Sohrbi Araghi, M. and Bolu, Gh.(2013) Comparison of the short and long term yields of the IPO of companies subject to the constitutionality of Article 44 of the Constitution with other basic public offerings and market returns. Journal of Asset management and financing, 1(2). pp.87-102 (in Persian)
Khalili araghi, M. Esmaili, B. (2013). Investigating the effect of factors affecting more short-term response in IPO Tehran stock exchange. Journal of Investment knowledge, (11)3, pp.64-47.(in Persian)
Kolari, J. W. & Pynnonen, S. (2011). Nonparametric rank tests for event studiesJournal of Empirical Finance, (5)18, pp.971-953
Kolari. J. W. and S. Pynnonen (2011). Nonparametric rank tests for event studies. Journal of Empirical Finance, (5)18, pp.971-953.
Kothari. S. and J. Warner (2007). Econometrics of event studies. Handbook of empirical corporate finance. 36-3 :1.
Li, l. Sun, Q. and Tian, S. (2018), the impact of IPO approval on the price of existing stocks: Evidence from China. Journal of corporate finance, 50, pp.109-127.
Lucas Jr, R. E. (1978). Asset prices in an exchange economyEconometrica: Journal of the Econometric Society, pp.1429-1445.
Maksimovic, V. & Pichler, P. (2001). Technological innovation and initial public offeringsThe Review of Financial Studies, (2)14, pp.459-494.
Mehrani, S. Asgari, MR. Tahriri, A. (2010). Investigation of abnormal returns on the stock market in the Tehran Stock Exchange in the presence and absence of price bubbles and determining the factors affecting it. Journal of Stock Exchange, (8)2. pp.115-132. (in Persian)
Naderi, Sh. Espoke, J. (2016). Identification of effective factors on the supply of stock prices of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial knowledge of securities analysis, (31)9. pp.97-109. (in Persian)
Nelson. D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, Journal of the Econometric Society, pp.347-370.
Pagano, M. Panetta, F. & Zingales, L. (1998). Why do companies go public? An empirical analysisThe Journal of Finance, (1)53, pp.64-27.
Patell, J. M. (1976). Corporate forecasts of earnings per share and stock price behavior: Empirical testJournal of accounting research, pp.246-276.
Reza Zadeh, E. Falah Shams, M. (2013). The Likely risk of investors' losses based on the volume of IPO transactions in the Tehran stock exchange. Journal of Financial knowledge of securities analysis, (17)1, pp.86-75. (in Persian)
Ritter, J. R. & Welch, I. (2002). A review of IPO activity, pricing, and allocationsThe journal of Finance, (4)57, pp.1828-1795.
Sadeghi Sharif, SJ. Akbar Sadat, SM. (2012). The effect of earnings management on long-term output of IPO using fama & franch's model in Tehran stock exchange. Journal of Financial research. (32)13, pp.72-57. (in Persian)
Scholes, M. & Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. Journal of financial economics, (3)5, pp.327-309.
Scholes. M. and J. Williams (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. Journal of financial economics. (3)5, pp.327-309.
Schultz, P. & Zaman, M. (2001). Do the individuals closest to internet firms believe they are overvalued? Journal of Financial Economics, (3)59, pp.381-347.
Shi, S. Sun, Q. & Zhang, X. (2018). Do IPOs affect market price? Evidence from ChinaJournal of Financial and Quantitative Analysis, 53(3), pp.1391-1416.
Strong. N. (1992). Modelling abnormal returns: a review article. Journal of Business Finance & Accounting. (4)19:553-533.
Zingales, L. (1995). Insider ownership and the decision to go publicThe review of economic studies, (3)62, pp.448-425.