مقاله پژوهشی: شواهد تجربی از نقش خوش بینی مدیریت بر بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور،ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور، بهشهر، ایران

چکیده

فایده مندی مطالعه بازده سهام از این بابت است که تغییرات بازده سهام به عنوان معیاری از ریسک می باشد و می توان از آن به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده کرد. ویژگی‌های شخصیتی مدیران، یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری در خصوص بازده سهام به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی مدیران، خوش بینی بیش از حد است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری خود خوش‌بین و چشم‌انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی شواهد تجربی از نقش خوش بینی مدیریت بر بازده سهام است. روش پژوهش مورد استفاده در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و نمونه ای متشکل از 159 شرکت طی دوره زمانی 1391-1396 با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشد مخارج سرمایه ایی با بازده سهام رابطه منفی و معنادار، و بین مقدار سرمایه‌گذاری مازاد در دارایی‌ها با بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین اختلاف سود پیش‌بینی‌شده هر سهم با سود واقعی با بازده سهام هیچ گونه رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Evidence of The Role of Management Optimism on Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmoud Mousavi Shiri 1
  • Ehsan Ghadrdan 2
  • Rojin Salehiazad 3
1 Associate Professor. of Accounting Payame Noor University, Iran
2 Instructor of Accounting Payame Noor University
3 MSc. of Accounting, Payame Noor University, Behshahr, Iran
چکیده [English]

The usefulness of studying stock returns is that stock returns change as a measure of risk and can be used as a tool to measure the extent of stock market vulnerability. Personality traits of managers are one of the important factors in decision making about stock returns. One of the most important personality characteristics of managers is the excessive self-confidence; managers are optimistic about future corporate earnings and future cash flows and have a positive outlook on future risks and returns. Therefore, the purpose of this study is to examine the empirical evidence of the role of management optimism on stock returns. The research method used among the companies listed in Tehran Stock Exchange is a quasi-experimental, post-event quasi-experimental design, and a sample of 159 company was investigated using multivariate regression during the period of 2012-2017. The results of the research showed that there is a negative and significant relationship between capital expenditure growth and stock returns, and there is a positive and significant relationship between the amount of surplus investment in assets and stock returns, but there is no significant difference between the earnings forecast of each share and the actual profit with stock returns. No significant relationship was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overconfidence Management
  • Investment Risk
  • Stock Return
- احمدپور، احمد و غلامی جمکرانی، رضا (1384). بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار. پیشرفت‌های حسابداری، شماره بیست و دوم، دوره دوم، صص 18-30.
- افلاطونی، عباس (1395). تجزیه‌وتحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، انتشارات ترمه.
- خواجوی، شکرالله، دهقانی سعدی، علی اصغر و گرامی شیرازی، فرزاد (1395). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی، مجله پیشرفت‌های حسابداری، شماره هشتم، دوره 2، صص 123-149.
- دارابی، رویا و زارعی، علی (1396). تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی محافظه‌کاری حسابداری. مجله دانش حسابداری مالی، دوره چهارم شماره اول، صص 121-139.
- دیدار، حمزه و بیکی، خدیجه (1396). بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 2، صص 197-220.
- رحیمیان، نظام‌الدین و حسنی القار، مسعود (1394). بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و استفاده از حسابرسی متخصص صنعت. مجله دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره 4(7)، صص 71-88.
- سپاسی، سحر و اسدی وصفی، مهدی (1395). بیش اعتمادی مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش کمیته حسابرسی. مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال پنجم، شماره 19، صص 129-138.
- سلیمانی امیری، غلامرضا و گروه ای، پگاه (1396). بررسی اثر اطمینان بیش‌ازحد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک. مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره نهم، شماره اول، صص 99-124.
- عبدلی، محمدرضا و امیری اسفندقه، ملیحه (1395). بررسی ارتباط بین اطمینان بیش‌ازحد مدیران و پیش‌بینی سود مدیریت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال نهم، شماره 35، صص 5-25.
- مشایخ، شهناز و بهزادپور، سمیرا (1394). تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، صص 485-504.
- مهربان پور، محمدرضا، محمدی، منصور و رجب بیگی، محمدعلی (1396). بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی. مجله دانش حسابداری، دوره هشتم، شماره 4، صص 119-140.
- هاشمی، عباس و طباطبایی، زهرا (1395). تأثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش‌ازحد مدیریتی و دقت پیش‌بینی سود. مجله دانش حسابداری مالی، دوره سوم، شماره 4، صص 1-22.
- Abdoli, M. & Amiri Esfandgheh, M. (2016). The Relationship between Overconfidence and Management Profit Forecasts at Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Securities Exchange, 9(35),pp. 5-25. (in Persian)
- Aflatooni, A. (2016). Statisical Analysis in Accounting and Financial Management by EViews, Termeh Publishers. (in Persian)
- Ahmadpour, A. Gholami Jamkarani, R. (2006). Investigate the relationship between accounting information and market risk. Journal of Accounting Advance, 22(2) , pp. 18-30. (in Persian)
- Ahmed, A. S. & Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51, pp. 1-30.
- Aktas. N, Louca. CH, Petmezas. D. (2015). Is Cash More Valuable in the Hands of Overconfident CEOs? Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2692324
- Baker, M. Ruback, R.S. Wurgler, J. (2007). Behavioral Corporate Finance: A Survey. In:Eckbo, (Ed). The Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Elsevier, New York, pp.145–186
- Ben-David, I. Graham, J.R. & Harvey, C.R. (2010). Managerial miscalibration,Working paper,Duke University.
- Ben-David, I. Graham, J.R. Harvey, C.R. (2013). Managerial miscalibration. Quarterly Journal of Economics, 128(4), pp. 1547-1584.
- Bertrand, M. & Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. Quarterly Journal of Economics, 118(4) , pp. 301–330.
- Bharati, R. Doellman, T. & Fu, X. (2016). CEO confidence and stock returns. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12, pp. 89-110.
- Bouwman, C. H. S. (2014). Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, pp. 283-303.
- Campbell, T. C. Galleyer, M. Johnson, S. A. Rutherford, J. & B. W. Stanley (2011). CEO Optimism and Forced Turnover. Journal of Financial Economics, 101, pp. 695-712.
- Chen, S. Lai, S. Liu, C. McVay, S. (2014). Overconfident managers and internal controls. Working Paper, National Taiwan University and University of Washington.
- Darabi, R. & zareie, A. (2017). Impact of overconfidence management on the crash risk of stock price: Emphasizing on the mediating role of accounting conservatism. Empirical Research of Financail Accounting, 4(1) , pp. 121-139. (in Persian)
- Dessi, R. & Zhao, X. (2018). Overconfidence, stability and investments. Journal of Economic Behavior & Organization, 145, pp. 474-494.
- Didar, H. & Beiki, Kh. (2017). Reviewing the Effect of Corporate Governance Quality on Relationship between Capital Structure and Additional Return on Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of The Accounting And Auditing Review, 24(2) , pp. 197-220. (in Persian)
- Duellman, S. H. Hurwitz, and Y. Sun. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2) , pp. 148-165.
- Giang, F. Zhang, M. Lu, Z. and Chen, C. (2009). Managerial Overconfidence, Firm Expansion and Financial distress. Economic Research journal, 1, pp. 131-143.
- Greene, W. (2011). Econometric Analysis. Seventh ED. United states of America: Prentice-hall publication.
- Hackbarth, D. (2008). Managerial traits and capital structure decisions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(4) , pp. 843–882.
- Hashemi, A. & Tabatabaei, Z. (2017). The Effect of Selected Criteria on the Relationship between Managerial Overconfidence on the Accuracy of Earning Prediction. Empirical Research of Financail Accounting, 3(4) , pp. 1-22. (in Persian)
- Hirshleifer, D. Low, A. & Teoh, S. (2012). Are Overconfident CEOs Better Innovators? Social Science Research Network Journal, Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1598021.
- Huang, W. Jiang, F. Liu, Z. and M. Zhang. (2011). Agency Cost, top executives’ overconfidence, and investment-cash flow sensitivity: Evidence from listed companies in China. Pacific-Basin Finance Journal, 19, pp. 261-277.
- Hutton, A.P. Marcus, A. J. & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports,R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 18 (4) , pp. 8-10.
- Khajavi, Sh. Dehghani Sa'di, A. & Gerami Shirazi, F. (2017). CEO narcissism impacts on earnings management and financial performance. Journal of Accounting Advance, 8(2) , pp. 123-149. (in Persian)
- Kramer, L.A. & Liao,C. M. (2016). The spillover effects of management overconfidence on analyst forecasts. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 12, pp. 79-92.
- Lewellen, W. G. & Badrinath, S. G. (1997). On the measurement of Tobin’s q. Journal of Financial Economics, 44(1) , pp. 77-122.
- Li, J. and W. Tong. (2012). Managerial Overconfidence, CEO Selection and Corporate Investment: An Empirical Analysis. Working paper, available at: www.ssrn.com.
- Lin, Y. Hu, S. Chen, M. (2005), Managerial optimism and corporate investment: some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 13, pp. 523-546.
- Malmendier, U. & Tate, G. (2005). CEO Overconfidence and CorporateInvestment. European Financial Management, 11(5) , pp. 649-659.
- Malmendier, U. G. Tate, and J. Yan. (2011). Overconfidence and Early Life experiences: The effect of managerial traits on corporate financial policies. The Journal of Finance, 66(5) , pp. 1687–733.
- Malmendier, Ul. Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO optimism and the market’s reaction. Journal of Financial Economics, 88, pp. 323–354.
- Mashayekh, Sh. & Behzadpur, S. (2015). The effect of managers' overconfidence on dividend policy in the firms listed in Tehran stock market. Journal of The Accounting And Auditing Review, 21(4) , pp. 485-504. (in Persian)
- Mehrabanpour, M. Mohammadi, M. & Rajabbeyki, M.A. (2018). Relationship between Managerial Overconfidence and Internal Controls over Financial Reporting. Journal of Accounting Knowledge, 8(4) , pp. 119-140. (in Persian)
- Pikulina, E. Renneboog, L. & Tobler, P.N. (2017). Overconfidence and investment: An experimental approach. Journal of Corporate Finance, 43,pp. 175-192.
- Presley, T.J. Abbott, L.J. (2013). CEO Overconfidence and the Incidence of Financial Restatement. Advances in Accounting, 29(1) , pp. 74-84.
- Presson, P.K. Benassi, V.A. (1996). Locus of control orientation and depressive symptomatology: A meta-analysis. Journal of Social Behavior and Personality, 11(1) , pp. 201-212.
- Rahimian, N. & Hasani Alghar, M. (2016). An Investigation into the Relationship between the Managerial Overconfidence and Using Industry Specialist Auditor in the Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Empirical Research of Financail Accounting, 2(4) , pp. 71-88. (in Persian)
- Scherand, C.M. & Zechman, S.L. (2012). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53(2) , pp. 6-12.
- Sepasi, S. & Asadi Vasfi, M. (2016). Effect of Managerial Overconfidence on Audit fee with emphasis on Audit fee Role. Journal of Accounting Advance, 5(19, pp. 129-138. (in Persian)
- Soleimany Amiri, Gh. & Gerveie, P. (2017). The Impact of Managerial Overconfidence on Systematic and Unsystematic Risk. Journal of Accounting Advance, 9(1) , pp. 99-124. (in Persian)
- Statman, M. Thorley, S. & Vorkink, K. (2005). Investor Overconfidence and Trading Volume. The Review of Financial Studies, 19, pp. 1531-1565.