مقاله پژوهشی: اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده‌واری صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مالی دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم با توجه به سطح توده‌واری صنعت طراحی شده است. وجود رفتار مومنتومی در کنار هیجانات ناشی از توده‌واری و تقلید سرمایه‌گذاران از رفتار یکدیگر می‌تواند نتایج راهبرد‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مومنتوم را شدت بخشد . بنابراین با استفاده از اطلاعات بازده ماهانه سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395، رفتار پرتفوی‌های برنده-بازنده با توجه به شرایط توده‌واری صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود مومنتوم بازده کوتاه‌مدت در پرتفوی‌های برنده با توده‌واری بالا در مقایسه با پرتفوی‌های بازنده با توده‌واری پایین است، هر چند برای دوره‌های آتی یک تا دو ماه از معنی‌داری برخوردار است. همچنین مقایسه میانگین شرکت های برنده با توده‌واری بالا و پایین نیز وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت را نشان می‌دهد. مقایسه میانگین بازده آتی شرکت‌های برنده و بازنده با توده‌واری پایین نیز وجود رفتار مومنتومی را در برخی از دوره‌های کوتاه مدت نشان می‌دهد که از الگوی مشخصی برخوردار نیست. در نهایت بیشتر اثر مومنتوم مربوط به موقعیت خرید پرتفوی‌های برنده با توده‌واری بالا و موقعیت فروش پرتفوی‌های بازنده با توده‌واری پایین است که مبین تشدید مومنتوم در شرایط توده‌واری بالاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Momentum based on Industry Herding : Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi 1
  • Mojtaba Mirlohi 1
  • Maryam Abdollahi 2
1 Assistant Professor of Finance, Shahrood University of Technology
2 Master of Finance,
چکیده [English]

This research was designed to examine the profitability of the momentum strategy with regard to Industry herding. The existence of momentum, herding and imitation from each other's behavior can intensify the results of momentum strategies. Therefore, using the monthly returns of the companies listed at TSE during the period from 2008 to 2017, the behavior of winner and loser portfolios has been investigated considering the Industry herding. The results showed there is short-term returns of momentum in winner portfolios (in high level of industry herding) higher compared to loser portfolios(in low level of industry herding). Although it is significance for periods of one to two months. Also, the comparison of winner companies with high and low herding shows the short-term momentum.The comparison of the future return of loser and winner companies (with low level of industry herding) also shows that there is a momentum return in some periods, also there is not a obvious pattern. Ultimately, most of the momentum effect relates to the long position of winner (with high level of herding) and the short position of loser (with low level of herding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum
  • Industry Herding
  • Winner Stock
  • Loser Stock
 
-      حیدرپور، فرزانه، تاری وردی، یدالله. و محرابی، مریم(1392 ). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6 (17)، صص1-13.
-      رضایتی، مهدی، چاوشی کاظم، و سهرابی عراقی، محسن(1395 ).  بررسی اثر سودهای غیر منتظره براحساسات سرمایه گذار تحت پدیده شهود نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهدانشسرمایهگذاری5(19) ، صص53-66.
-      سروش یار، افسانه، و علی احمدی، سعید(1395). بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمیپژوهشیدانش سرمایهگذاری، 5 (18)، صص147_159.
-      شمس، شهاب الدین و اسفندیاری مقدم، امیر تیمور(1395). تأثیر رفتار توده­واری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس نظریه های مدرن و فرامدرن پرتفوی. مجله تحقیقات مالی، 19(1)، صص 97-118.
-      فلاح شمس، میرفیض، و عطایی، یونس(1392).مقایسه کارائی معیارهای استراتژی شتاب(مومنتوم(در انتخاب پرتفوی مناسب. مجلهمهندسیمالیومدیریتاوراقبهادار،4(16). صص109_125.
-      نوروزی ، حسین و خلیلی عراقچی ، مریم (1397) استراتژی های لحظه ای و احساس سرمایه گذاران در شرکتهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ذکر شده در بورس ، مجله تحقیقات مالی، دوره 6 ، ( 3) ، صص 167-188.
-      Barberis, N. A. Shleifer, and R. Vishny (1998). A model of investor sentiment. Journal of financial economics. Vol49. No 3, PP 307–343.
-      Bikhchandani, S. and Sharma, S. (2001). “Herd behavior in financial Markets”, IMF Staff Papers, Vol. 47, No 3, 279_310.
-      Chang, E.C., Cheng,J.W. and Khorana,A. (2000). “An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: An International Perspective”, Journal of Banking & Finance, Vol 24, No 10, PP. 1651_1699.
-      Choi, N. Sias, R. (2009). “Institutional Industry Herding”, Journal of Financial Economics, Vol. 94, No 3, PP 469-491.
-      Christie, G. and Huang, R.D. (1995). “Following the pied piper: Do Individual Returns Herd Around the Market?”, Financial Analysts Journal, Vol 51, PP. 31_ 37.
-      Daniel, K. Hirshleifer, D. Subrahmanyam, A.,(1998). “Investor Psychology and Security Market Under- and Overreaction”, Journal of Financ, No, 53, PP 1839–1886.
-      Demirer, R and Zhang, H (2016). “Industry Herding and the Profitability of Momentum Strategies During Market Crises”, Institute of Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics, www.researchgate.net/publication.
-      Demirer, R, Lien, D and Zhang, H (2015). “Industry Herding and Momentum Strategies”. Pacific-Basin Finance Journal, Vol 32, PP 95_110.
-      Fallahshams, M and Ataei, Y(2014), “Comparison of the Efficiency of Momentum Strategy in Selecting Appropriate Portfolios”, Financial Engineering and Portfolio Management, Vol 16, PP. 109-125. [In Persian].
-      Gong, Y(2017). “Does the Momentum Strategy Work at the Industry Level? Evidence from the Chinese Stock Market”, Journal of Emerging Markets Finance and Trade , Vol 53, Issue 5. PP 156-184.
-      Heydarpour, F and Tari-verdi, Y and Mehrabi, M(2014). “The Effect of Investors' Sentiment on Stock Returns”, Financial Konowledge of Securities Analysis, Vol 6, No 17, pp 1-13.[In Persian].
-      Hvidkjaer, S. (2006). “A Trade-Based Analysis of Momentum”, The Review of Financial Studies. Vol 19, PP 457–491.
-      Hong, H. Stein, J.C. (1999). “A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets”. The Journal of Finance. Vol 54, No 6, PP 2143–2184.
-      Hong, H. Lim, T. Stein, J.C. (2000). “Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage and the Profitability of Momentum Strategies”, The Journal of Finance,Vol 55, No 1, PP 265–295.
-      Koenker, Roger(2005). Quantile Regression, New York: Cambridge University Press.
-      Leippold, M. and H. Lohre (2012). International price and earnings momentum.The European Journal of Finance. Vol18 No6, PP535–573.
-      Moskowitz, T. Grinblatt, M. (1999). “Do Industries Explain Momentum?”, The Journal of Finance.Vol 54, No 4, PP 1249–1290.
-      Naughton, T. C. Truong; and M. Veeraraghavan. (2008) Momentum Strategies and Stock Returns: Chinese Evidence. Pacific-Basin Finance Journal. Vol 16, No. 4: 476–492.
-      Norouzi, Hossein and Khalili Araghi, Maryam (2018) Momentum Strategies and Investors` Sentiment in the Real Estate Investment Companies Listed in Stock Exchange, Journal of Financial Management Strategy, Volume 6, Issue 3, PP 167-188. [In Persian].
-      Rezayati, M and Chavoshi, K and Sohrabi-Aaraqi, M(2016).
“Investor Sentiment under Representativeness Heuristic: The Case of Tehran Stock Exchange”, Journal Management System, vol5. No 19. PP. 53-66.[In Persian].
-      Sadka, R. (2006). “Momentum and Post-Earnings-Announcement Drift Anomalies: the Role of Liquidity Risk”, Journal of Financial Economics, No 5290, PP 309–349.
-      Shams, S and Esfandirari Moghaddam, A (2017). “The Impact of Herding Behavior on the Performance of Investment Companies Based on Modern and Post Modern Portfolio Theory”, Journal of Financial Research, Vol 19, No 1, PP. 97-118. [In Persian].
-       Soroushyar, A; Ali Ahmadi, A (2016). “The Investigation of the Role of Momentum and Investors' Sentiments on the Herding Behavior in Tehran Stock Exchange”, Journal Management System, Vol5. No 18. PP. 147-159.[In Persian].
-      Tan, L. T.C. Chiang; J.R. Mason; and E. Nelling. (2008). Herding Behavior in Chinese Stock Markets: An Examination of A and B Shares. Pacific-Basin Finance Journal. Vol 16. PP 61–77.
-      Yao, J. and CH. Ma and Peng He,W. (2014). “Investor Herding Behavior of Chinese Stock Market”, International Review of Economics and Finance, Vol 29, PP12_29.
-      Zakamouline, V. and Koekebakker, S. (2009). “Portfolio Performance Evaluation with Generalized Sharpe Ratios: Beyond the Mean and Variance”, Journal of Banking and Finance, Vol 33, PP 1242_1254