مقاله پژوهشی: ارزش انعطاف‌پذیری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری و سرعت تعدیل سرمایه درگردش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حسابداری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین ارزش انعطاف‌پذیری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری و سرعت تعدیل سرمایه درگردش می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، تعداد 118 شرکت به عنوان نمونه آماری طی سال‌های 1389 تا 1395 انتخاب شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین ارزش انعطاف‌پذیری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری در خالص سرمایه درگردش و سرعت تعدیل سرمایه درگردش ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و شرکتها در تصمیمات مربوط به بهینه‌کردن سرمایه‌گذاری و سیاست سرمایه درگردش خود به سطح ارزش انعطاف‌پذیری مالی توجه کرده که این موضوع می‌تواند در بلندمدت به توانمند ساختن ارزش انعطاف‌پذیری مالی و کاراتر نمودن فرصتهای سرمایه‌گذاری سودآور برای شرکتها بینجامد. ارتباط ارزش انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سرمایه درگردش در شرکتهایی که به لحاظ مالی با محدودیت بیشتری مواجه‌اند، بالاتر است و این ارتباط در شرکتهای بدون محدودیت مالی پایین‌تر است و رابطه غیرخطی (U شکل) بین سرمایه درگردش و عملکرد شرکت برقرار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value of Financial Flexibility, Investment Efficiency and Adjustment Speed of Working Capital

نویسندگان [English]

  • Ghader Dadashzadeh 1
  • Rezvan Hejazi 2
1 PhD in Accounting, Young and Elite Researchers Club, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Professor Accounting Department, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between the value of financial flexibility, investment efficiency and adjustment rate of working capital. This research is an applied from the perspective of the purpose and descriptive-correlation research. The research community is listed companies in Tehran Stock Exchange that based on systematic elimination sampling method, 118 companies have been selected as statistical sample during the years 2010-2016. The multivariate linear regression has been used to test the research hypotheses. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between the value of financial flexibility with the efficiency of investment in net working capital and adjustment rate of working capital. And companies have focused on the level of financial flexibility value in decisions to optimize their investment and working capital policies. This can, in the long term, enhance the financial flexibility value of the company and make investment opportunities more profitable. The relationship between the value of financial flexibility and the adjustment rate of working capital in firms that are financially more restricted is higher. And this relationship is lower in companies with no financial constraints and there is no non-linear relationship (U shaped) between working capital and firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Value of Financial Flexibility
  • Investment Efficiency:Financial Constraint
- اصلانی، اکرم. زنجیردار، مجید. (1393)، «رابطه انعطاف‌پذیری مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری»، اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، اصفهان.
- بادآورنهندی، یونس. تقی‌زاده‌خانقاه، وحید. (1395)، «ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه‌گذاری»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره چهارم، شماره 3.
- دولو، مریم. محمودی، مسعود. (1395)، «مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی»، فصلنامه دانش حسابداری مالی، دوره سوم، شماره 4. ص 107-130.
- خدائی‌وله‌زاقرد، محمد. زارع‌تیموری، مهدی. (1389)، «تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری»، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره 3. ص 155-173.
- داداش‌زاده، قادر. زینالی، مهدی. (1395)، «تأثیر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد اقتصادی با تأکید بر مدیریت بهره‌وری سرمایه»، فصلنامه مدیریت بهره‌وری، سال دهم، شماره 38. ص 181-208.
- رحمانی، علی. غلامی‌گاکیه، فردین. پاکیزه، کامران. (1391)، «تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر میزان سرمایه‌گذاری و ارزش‌آفرینی»، مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره چهارم، شماره 2. ص 53-76.
- سپاسی، سحر. حسنی، حسن. سلمانیان، لیدا. (1396)، «مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی و محدودیت‌های تأمین مالی»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره 4. ص 99-116.
- ستوده‌کیا، حسین. عباسی، رضا. بصیرت، مهدی. (1395)، «ارتباط غیرخطی مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد و سرمایه‌گذاری»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره 4. ص 51-68.
- شعری‌آناقیز، صابر. قربانی، ناهید. (1394)، «رابطه انعطاف‌پذیری مالی با عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری از منظر بازار»، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره 15. ص 165-180.
- محمدزاده‌ علمداری، ثریا. محمدی، احمد. (1396)، «تأثیر کارایی سرمایه‌گذاری بر انعطاف‌پذیری مالی و عملکرد شرکت»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد تبریز.
-Aktas, N. Croci, E. Ozbas, O. Petmezas, D. (2015a). Executive Compensation and Deployment of Corporate Resources: Evidence from Working Capital. www.ssrn.com.
-Aktas, N. Croci, E. Petmezas, D. (2015b). Is working capital management value enhancing? Evidence from firm performance and investments. Journal of Corporate Finance, 30, pp.98-113.
-Alimov, A. (2014). Product market competition and the value of corporate cash: Evidence from trade liberalization. Journal of Corporate Finance, 25, pp.122-139.
-Almeida, H. Campello, M. Weisbach, M. S. (2011). Corporate financial and investment policies when future financing is not frictionless. Journal of Corporate Finance, 17, pp.675-693.
-Allisa, Ferrando. Maria-Teresa, Marchica. Roberto, Mura. (2017), Financial Flexibility and Investment Ability Across the Euro Area and the UK. European Financial Management, Vol. 23, Issue 1, pp 87-126.
-Arslan-Ayaydin, O. Florackis, C. Ozkan, A. (2014). Financial flexibility, corporate investment and performance: evidence from financial crises. Review of Quantitative Finance and Accounting, 42, pp.250-211.
-Aslani, Akram. Zanjirdar, Majid. (2014), Financial flexibility and Investment Opportunities, First National Conference on Accounting, Auditing and Management, Isfahan. (in persian)
-Atanassov, J. Han K. E. (2009). Labor and corporate governance: International evidence from restructuring decisions. Journal of Financ.64, pp.341-374.
-Badavarnahandi, Younes. Taghizadeh Khaneghah, Vahid. (2016), The Relationship Between Capital Management in Development and Inefficiency of Investment, Quarterly Journal of Asset Management and Financing, Vol. 4, No. 3. (in persian)
-Banos-Caballero, S. Garcia-Teruel, P. J. Martinez-Solano, P. (2013). The speed of adjustment in working capital requirement. The European Journal of Finance, 19, pp.978-992.
-Bates, T. W. Kahle, K. M. Stulz, R. M. (2009). Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash than They Used to? The Journal of Finance, 64, pp.1985-2021.
-Biddle, G. C. Hilary, G. Verdi, R. S. (2009), How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics 48, pp.112-131.
-Blinder, A. Maccini, L. (1991). The resurgence of inventory research: what have we learned? Journal of Economic Survey, 5(4), pp. 5291-328.
-Bolo, Qassim. Mahmoudi, Masoud (2016), Capital Expenditure Management, Company Performance and Financial Constraints, Journal of Financial Accounting Knowledge, Vol 3, No. 4. (in persian)
-Caballero, S. Garcia, P. Martinez, P. (2013). Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research, pp.332-338.
-Corsten, D. Gruen, T. (2004). Stock-outs cause walkouts. Harvard Business Review, 82, pp. 26-28.
-Dadashzadeh, Ghader. Zainali, Mahdi (2016), the effect of Working Capital Management Strategy on Economic Performance with emphasis on Capital Productivity Management, Journal of Productivity Management, Vol. 10, No. 38. (in persian)
-Ding, S. Guariglia, A. Knight, J. (2013). Investment and financing constraints in China: Does working capital management make a difference? Journal of Banking & Finance, 37, pp.1490-1507.
-Davalou, Maryam. Mahmoudi, Masoud (2016), Managing Capital in Development, Company Performance and Financial Constraints, Journal of Financial Accounting Knowledge, Volume 3, No 4, pp.107-130. (in persian)
-Fazzari, S. M. Petersen, B. C. (1993). Working capital and fixed investment: New evidence on financing constraints. The Rand Journal of Economics, 24, pp.328-342.
-Gamba, A. Triantis, A. (2008). The value of financial flexibility. The Journal of Finance, 63, pp.2263-2296.
-Harris, C. (2015). Trade Credit and Financial Flexibility. Banking & Finance Review, 7, 4757.
-Hill, M. D. Kelly, G. W. Highfield, M. J. (2010). Net Operating Working Capital Behavior: A First Look. Financial Management, 39, pp.783-805.
-Kieschnick, R. Laplante, M. Moussawi, R. (2013). Working capital management and shareholderes wealth. Review of Finance 17, pp. 1827-1852.
-Khodayi, Wael Zagarad, Muhammad. Zare Teimouri, Mehdi (2010), the effect of Financial Flexibility on Investment Decisions, Journal of Financial Engineering and Portfolio Management, No. 3. (in persian)
-Kouvelis, P. Zhao, W. (2012). Financing the newsvendor: supplier vs. bank, and the structure of optimal trade credit contracts. Operations Research, 60, pp.566-580.
-Li u Duan, Chen Shou, etc, (2011). The impact of enterprise working capital on product market competi tion effects. Working Paper Series, 12, pp.121-126.
-Mahammadzadehalamdari, Sorayya. Mahammadi, Ahmad. (2017), The effect of Investment Effeciency and Corporate Performance. M. A Thesis On Accounting, Tabriz Azad University. (in persian)
-Marchica, M. T. Mura. R. (2010), Financial flexibility, investment ability, and firm value: Evidence from firms with spare debt capacity, Financial Management, pp.1339-1368.
-Nadiri, M. I. (1969). The determinants of trade credit in the US total manufacturing sector. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp.408-423.
-Peles, Y. C. Schneller, M. I. (1989). The duration of the adjustment process of financial ratios. The Review of Economics and Statistics, pp.527-532.
-Rahmani, Ali. Gholam Goghkyee, Fardin. Pakizeh, Kamran (2012), the effect of Financial Flexibility on Investment and Value creation, Journal of Accounting Progress Shiraz University, Vol. 4, No. 2. (in persian)
-Rahmat Heru, Setianto. Addenver, Kusumaputra. (2017), Corporate Financial Flexibility, Investment Activities, and Cash Holding. Indonesian Capital Market Review 9, pp.75-85.
-Sang, Le Quang. (2016), Value of financial flexibility, investment efficiency and adjustment speed of working capital. www.ssrn.com.
-Sepasi, Sahar. Hassani, Hassan. Salmanian, Lida. (2017), Working Capital Management, Financial Performance and Financing Constraints, Journal of Asset Management and Financing, Year 5, No. 4. (in persian)
-Sheri Anaghiz, Saber. Ghorbani, Nahid. (2015), the relationship between Financial Flexibility with the Performance of Investment Companies in Iran from the Market Perspective, Journal of Empirical Accounting Researches, Vol. 4, No. 15. (in persian)
-Sotodehkia, Hossein. Abbasi, Reza. Basirat, Mehdi. (2016), Non-linear relationship between Working Capital Management and corporate performance and investment, Journal of Asset Management and Financing, Year 5, No. 4. (in persian)
-Yang, S. A. Birge, J. R. (2013). How inventory is (should be) financed: Trade credit in supply chains with demand uncertainty and costs of financial distress. www.ssrn.com.