تأثیر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک با استفاده از مدل‌های ایستا و پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

وجود مشکلات نمایندگی و تمایل مدیران برای مدیریت سود، تقارن اطلاعاتی را تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی پیش روی سرمایه‌گذاران نموده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در تخصیص بهینه منابع مالی خویش، ریسک سیستماتیک شرکت‌ها را مدنظر قرار می‌دهند. انتظار می‌رود بهبود محیط اطلاعاتی، با تأثیر بر کیفیت اطلاعات داخلی، ریسک سیستماتیک شرکت‌ها را کاهش دهد. بدین لحاظ پژوهش حاضر، باهدف بررسی اثر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک شرکت، طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، ازنظر شیوه اجرا، توصیفی-همبستگی با داده‌های پس رویدادی است. برای سنجش ریسک سیستماتیک از ضریب بتا و برای اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات داخلی از متغیر خطای پیش‌بینی مدیریت در فروش، سود عملیاتی و سود خالص استفاده شده است. تقارن اطلاعاتی شرکت نیز با استفاده از معکوس نوسانات قیمت سهام اندازه‌گیری شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از داده‌های 65 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که با روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب‌شده‌اند، استفاده شده و داده‌ها با روش رگرسیون با استفاده از رویکرد ایستا و پویا مورد آزمون قرار گرفتند. قلمروی زمانی پژوهش برای استخراج داده‌ها، سال‌های 1389 تا 1397 و برای آزمون داده‌ها، 1391 تا 1397 است. نتایج حاکی از آن است که تقارن اطلاعاتی، بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک شرکت مؤثر است. با نگاهی به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود در محیط نامتقارن اطلاعاتی، شرکت‌ها با پیاده‌سازی الزامات کنترل‌های داخلی و افشای کافی اطلاعات، گامی مؤثر در بهبود محیط اطلاعاتی شرکت‌ها بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Information Symmetry on the Relationship between Internal Information Quality and Systematic Risk Using Static and Dynamic Approaches

نویسندگان [English]

  • Mahsa Kaffashpour yazdi 1
  • Akram Taftiyan 2
  • Mahmoud Moeinadin 3
1 PhD student, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yazd Branch, Accounting Department, Yazd, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Problems of agency and managers' desire for profit management, has made Information symmetry, as one of the major challenges facing investors. On the other hand, investors consider the systematic risk of companies in optimally allocating their financial resources. Improving the information environment, by affecting the quality of internal information, is expected to reduce firms' systematic risk. So the present study, has been designed and implemented for the purpose of investigation the effect of information symmetry on the relationship between internal information quality and systematic risk. The research method in terms of purpose, is applied, and in terms of implementation, is descriptive-correlation with post-event data. To measure systematic risk, Beta coefficient is used. Management error in forecasting net income, operating income and sales is used for estimating internal information quality. The information symmetry of the company has also been measured using the reversal of stock price fluctuations. To test hypotheses, using a systematic elimination method, 65 companies were selected among listed companies in Tehran Stock Exchange. And the data were tested by regression method using static and dynamic approaches. Time domain research for data extraction, is years 2010 to 2019, and for data testing is 2012 to 2019. Results indicate information symmetry, affects the relationship between quality of internal information and firms' systematic risk. Looking at the research results, it is suggested that, by implementing the requirements of internal controls and sufficient disclosure of information, companies take an effective step in improving the corporate information environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock return fluctuation
  • internal information quality
  • Management forecast error
  • Systematic Risk
  • static and dynamic approaches