تأثیر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک با استفاده از مدل‌های ایستا و پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

وجود مشکلات نمایندگی و تمایل مدیران برای مدیریت سود، تقارن اطلاعاتی را به یکی از چالش‌های ‌پیش روی سرمایه‌گذاران تبدیل نموده است. از سویی، سرمایه‌گذاران در تخصیص بهینه منابع مالی ‌به ریسک سیستماتیک شرکت‌ها توجه می‌کنند. بنابراین، انتظار می‌رود که بهبود محیط اطلاعاتی با تأثیر بر کیفیت اطلاعات داخلی، ریسک سیستماتیک شرکت‌ها را کاهش دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربی اثر تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک ‌در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1397 به منصه ظهور رسیده است و برای این منظور تعداد 65 شرکت به روش ‌حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و فرضیه­ها به روش رگرسیون داده­های تابلویی ‌ایستا و پویا مورد آزمون قرار گرفتند که ‌نتایج نشان داد تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک شرکت تأثیر معنی­داری دارد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Information Symmetry on the Relationship between Internal Information Quality and Systematic Risk Using Static and Dynamic Approaches

نویسندگان [English]

  • Mahsa Kaffashpour yazdi 1
  • Akram Taftiyan 2
  • Mahmoud Moeinadin 3
1 PhD student, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yazd Branch, Accounting Department, Yazd, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Agency problems and managers' appetite for profit management have made Information symmetry a major challenge for investors. Investors consider the systematic risk of companies to allocate their financial resources optimally. Information environment improvement by affecting the quality of internal information is expected to reduce firms' systematic risk. So, the present study has been designed and implemented for investigating the effect of information symmetry on the relationship between internal information quality and systematic risk. The research method, in terms of purpose, is applied research, and in terms of implementation, is descriptive-correlation with post-event data. Also, to measure systematic risk,  coefficient is used. Management error is used for forecasting net income, operating income, and sales to estimate internal information quality. The information symmetry of the company has also been measured by the reversed stock price fluctuations. To test hypotheses, using a systematic elimination method yield 65 companies listed in the Tehran Stock Exchange. Data were tested by regression method using static and dynamic approaches. The time-domain for data extraction is from 2010 to 2019, and data testing is from 2012 to 2019. Results indicate that information symmetry affects the relationship between the quality of internal information and firms' systematic risk. Also, it is suggested that, by implementing the requirements of internal controls and sufficient disclosure of information, companies will take an effective step in improving the corporate information environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock return fluctuation
  • internal information quality
  • Management forecast error
  • Systematic Risk
  • static and dynamic approaches
اسعدی، عبدالرضا. (1395). حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های هلدینگ و تابعه در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 4(15)، 151-129.
حیدرپور، فرزانه و خواجه محمود، زیبا. (1393). ‌رابطه بین ویژگی‌های پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده‌نگری در تصمیم‌گیری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7(22)، 46-25.
حیدری، مهدی.، قادری، بهمن و همه‌خانی، سعید. (1396). ‌بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست‌های تأمین مالی. راهبرد مدیریت مالی، 5(19)، ‌126-93.
خاوری، حمید و حیدرپور، فرزانه. (1398). تأثیر سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیرعادی سهام. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(41)، 198-183.
خلیلی عراقی، منصور.، کبیری رنانی، محبوبه و نوبهار، الهام. (1396). تحلیل تأثیر انواع زیرساخت‌ها بر نابرابری درآمد در استان‌های ایران با بهره‌گیری از روش گشتاوری تعمیم‌یافته سیستمی. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 4(15)، 142-119.
زلقی، حسن.، بیات، مرتضی و دانش عسگری، تهمینه. (1393). بررسی تأثیر پیش‌بینی سود از جانب مدیریت بر ریسک غیرسیستماتیک. راهبرد مدیریت مالی، 2(5)، 136-121.
ساری، محمدعلی.، اعتمادی، حسین و سپاسی، سحر. (1398). نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی در کاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 23(2)، 27-1.
ستایش، محمدحسین.، مهتری، زینب و محمدیان، محمد. (1394). بررسی اثر هم‌زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(3)، 60-37.
صالح‌نژاد، سید حسن و وقفی، سید حسام. (1395). تأثیر پیش‌بینی سود توسط شرکت بر ریسک و ارزش شرکت. راهبرد مدیریت مالی، 4(12)، 124-103.
صالح‌نژاد، سید حسن.، وقفی، سید حسام و قربان‌پور، جبرییل. (1394). تأثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 4(6)، 196-171.
مهدوی، غلامحسین و رضایی، غلامرضا. (1397). اثر میانجی‌گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(39)، 36-21.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equationsThe review of economic studies, 58(2), 277-297.‏
Asadi, A. (2017). Corporate governance and holding companies and subsidiaries performance in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 4(15), 129-151. (In Persian).
Bangmek, R., Yodbutr, A. & Thanjunpong, S. (2018). Cost of equity and disclosure of management's responsibility for financial reports of firms in ThailandKasetsart Journal of Social Sciences, 41(2), 415-421.
Beyer, A., Cohen, D. A., Lys, T. Z. & Walther, B. R. (2010). The financial reporting environment: Review of the recent literature. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 296–343.
Bozanic, Z., Roulstone, D. T. & Van Buskirk, A. (2018). Management earnings forecasts and other forward-looking statements. Journal of accounting and economics, 65(1), 1-20.
Caban-Garcia, M. T., Choi, H. & Kim, M. (2020). The effects of operating cash flow disclosure on earnings comparability, analysts’ forecasts, and firms’ investment decisions during the Pre-IFRS EraThe British Accounting Review, 52(4), 100883.
Cheng, C. S. A., Johnston, J. & Li, S. (2014). Higher ERC or higher future ERC from income smoothness? The role of information environment. American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, Atlanta, GA, August2-6, 2014.
Cheng, Q., Cho, Y. & Yang, H. (2018). Financial reporting changes and the internal information environment: Evidence from SFAS 142. Review of Accounting Studies, Springer, 23(1), 347-383.
Core, J. E., Hail, L. & Verdi, R. S. (2015). Mandatory disclosure quality, inside ownership, and cost of capital. European Accounting Review, 24(1), 1–29.
Heidari, M., Ghaderi, B. & Hamekhani, S. (2018). ‌The mediation of information asymmetry on the relationship between audit quality and financing policies. Financial Management Strategy, 5(19), 93-126. (In Persian).
Heydarpour, F. & Khajeh Mahmoud, Z. (2014). The relation between characteristics of predicted earnings per share by management and risk and firm value in terms of future decision-making. Financial Knowledge of Securities Analysis, 7(22), 25-46. (In Persian).
Johnstone, D. (2016). The effect of information on uncertainty and the cost of capital. Contemp Account Research, 33(2), 752–774.
Jorgensen, B. & Kirschenheiter, M. (2003). Discretionary risk disclosures. The Accounting Review, 78(2), 449–469.
Khalili Araghi, M., Kabiri Renani, M. & Nobahar, E. (2018). Investigating the effects of different kinds of infrastructures on income distributions of provinces in Iran: A generalized method of moment approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(15), 119-142. (In Persian).
Khavari, H. & Heidarpoor, F. (2019). Impact of investments of institutional shareholders and forecast error per-share earnings and dividends the cumulative abnormal return. Accounting & Auditing Studies, 11(41), 183-198. (In Persian).
Kim, S. & Na, H. (2019). Earnings information, arbitrage constraints, and the forecast dispersion anomalyFinance Research Letters, 35(C), 101311.
Kitagawa, N. & Okuda, S. Y. (2016). Management forecasts, idiosyncratic risk, and the information environment. The International Journal of Accounting, 51(4), 487-503.
Lambert, R., Leuz, C. & Verrecchia, R. E. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45(2), 385–420.
Lintner, J. (1965). Security prices, risk, and maximal gains from diversification. The Journal of Finance, 20(4), 587-615.‏
Mahdavi, G. & Rezaei, G. (2018). The mediate effect of voluntary disclosure and earnings quality on the relationship between corporate governance and information asymmetry. Accounting & Auditing Studies, 10(39), 21-36. (In Persian).
Omokehinde, O. S., Abata, M. D., Somoye, R. O. C. & Migiro, S. O. (2017). Asymmetric information and volatility of stock returns in Nigeria. Journal of Economics and Behavioral Studies, 9(3), 220-231.
Patton, A. J. & Verardo, M. (2012). Does beta move with news? Firm-specific information flows and learning about profitability. Society for Financial Studies, 25(9), 2789–2839.
Rajgopal, S. & Venkatachalam, M. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Journal of Accounting and Economics, 51(1-2), 1-20.
Robin, A. & Wu, Q. (2015). Firm growth and the pricing of discretionary accruals. Review of Quantitative Finance and Accounting, 45(3), 561-590.‏
Roychowdhury, S., Shroff, N. & Verdi, R. S. (2019). The effects of financial reporting and disclosure on corporate investment: A review. Journal of Accounting and Economics, 68(2-3), 101246.
Salehnejad, S. & Vaghfi, H. (2016). The effect of predicting profit by management on risk and firm value. Financial Management Strategy, 4(12), 103-124. (In Persian).
Salehnejad, S. H., Vaghfi, S. H. & Ghorbanpour, J. (2015). The effect of information quality on systematic risk and cost of capital. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 4 (6), 171-196. (In Persian).
Sari, M., Etemadi, H., Sepasi, S. (2021). The Importance of the Internal Information Environment Quality for Tax Risk Reduction. Management Research in Iran, 23(2), 1-27. (In Persian).
Schoenfeld, J. (2017). The effect of voluntary disclosure on stock liquidity: new evidence from index funds. Journal of Accounting and Economics, 63(1), 51-74.‏
Setayesh, M., Mehtari, Z. & Mohammadian, M. (2016). Investigating interactive effect of firm size and information environment on value relevance of net income and operating cash flow. Financial Accounting Researches, 7(3), 37-60. (In Persian).
Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of riskThe Journal of Finance, 19(3), 425-442.‏
Shroff, N., Verdi, R. S. & Yu, G. (2014). Information environment and the investment decisions of multinational corporations. The Accounting Review, 89(2), 759-790.
Vieira, E. F. S. & Pinho, C. (2011). Financial disclosure and stock price volatility: Evidence from portugal and belgium. Portuguese Journal of Accounting and Management, 11, 77-108.‏
Xing, X. & Yan, S. (2019). Accounting information quality and systematic risk. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52(1), 85-103.
Zalaghi, H., Bayat, M. & Daneshasgari, T. (2014). The impact of management earning forecast on non-systematic risk. Financial Management Strategy, 2(5), 121-136. (In Persian).
Zeyu, S. (2016). Management forecast and risk parameter uncertainty. Doctoral dissertation, National University of Singapore.
Zhang, X., Zhang, Q., Chen, D. & Gu, J. (2019). Financial integration, investor protection and imbalanced optimistically biased information timeliness in emerging markets. International Review of Financial Analysis, 64(C), 38-56.