بررسی استراتژی تخصیص سهام بر اساس رویکرد ریسک برابر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تخصیص بهینه دارایی بر عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهشریسک سرمایه‌گذار تأثیرگذار است. پرکاربردترین مدل­های تخصیص دارایی عبارت‌اند از تخصیص دارایی با وزن­ برابر[1] و مینیمم واریانس[2]. این مدل­ها از ابتدا با انتقادات فراوانی روبه­رو بود. پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مدل تخصیص دارایی با سهم ریسک برابر[3]ارائه شد که در آن به عامل ریسک توجه ویژه­ای شده بود. در تخصیص دارایی با سهم ریسک برابر (ERC)، سهم ریسک هر دارایی در پرتفوی با یکدیگر برابر است. در این پژوهش عملکرد سه استراتژی فوق­ به لحاظ ریسک، بازده، معیار شارپ، تنوع­پذیری از منظر وزن و ریسک، حداکثر افت سرمایه[4]، گردش معاملات، هزینه معاملات، بازده در شوک­های بازار و بازده تجمعی با یکدیگر مقایسه می­شود. نمونه موردبررسی شامل داده­های هفتگی 25 شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا ابتدای سال 1395 می­باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استراتژی تخصیص دارایی مبتنی بر سهم ریسک برابر در اغلب موارد عملکرد میانه و در پاره­ای از مواقع هم بهترین عملکرد را در مقایسه با دو استراتژی دیگر داشته است و سرمایه‌گذاران و مدیران پرتفوی با به‌کارگیری آن از عملکرد قابل ‌اتکاتری برخوردار خواهند بود.
 [1]. Equal Weighted Portfolio


[2]. Minimum Variance


[3]. Equal Risk Contribution (ERC)


[4]. Drawdown


تخصیص بهینه دارایی بر عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهشریسک سرمایه‌گذار تأثیرگذار است. پرکاربردترین مدل­های تخصیص دارایی عبارت‌اند از تخصیص دارایی با وزن­ برابر[1] و مینیمم واریانس[2]. این مدل­ها از ابتدا با انتقادات فراوانی روبه­رو بود. پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مدل تخصیص دارایی با سهم ریسک برابر[3]ارائه شد که در آن به عامل ریسک توجه ویژه­ای شده بود. در تخصیص دارایی با سهم ریسک برابر (ERC)، سهم ریسک هر دارایی در پرتفوی با یکدیگر برابر است. در این پژوهش عملکرد سه استراتژی فوق­ به لحاظ ریسک، بازده، معیار شارپ، تنوع­پذیری از منظر وزن و ریسک، حداکثر افت سرمایه[4]، گردش معاملات، هزینه معاملات، بازده در شوک­های بازار و بازده تجمعی با یکدیگر مقایسه می­شود. نمونه موردبررسی شامل داده­های هفتگی 25 شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا ابتدای سال 1395 می­باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استراتژی تخصیص دارایی مبتنی بر سهم ریسک برابر در اغلب موارد عملکرد میانه و در پاره­ای از مواقع هم بهترین عملکرد را در مقایسه با دو استراتژی دیگر داشته است و سرمایه‌گذاران و مدیران پرتفوی با به‌کارگیری آن از عملکرد قابل ‌اتکاتری برخوردار خواهند بود.[1]. Equal Weighted Portfolio


[2]. Minimum Variance


[3]. Equal Risk Contribution (ERC)


[4]. Drawdown


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Allocation Strategy with Equal risk Contribution

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Habib Fadaei Molodi 2
  • Ali Safari Taherkhani 3
1 Associate Professor, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Finance and Accounting, Faculty of management and Accounting, Tehran, Iran
3 Department of Finance and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Optimal asset allocation affects portfolio performance and decreases investor risk. In this regard, the most widely used models include asset allocation with equal-weighted and minimum variance. These models from the very beginning have faced much criticism. Following the financial crisis in America in 2008 equal risk contribution of asset allocation model was presented where special attention is the risk factor. In equal risk contribution (ERC), the risk contribution of each portfolio is equal. In this paper, the performance of these three strategies in terms of risk, return, Sharp ratio, diversification in terms of weight and risk, maximum drawdown, turnover, cost of transactions, risk in financial crises and cumulative returns are compared with each other. Samples included weekly data of 25 main indexes in Tehran Stock Exchange from 2006 to 2014. The results of this study show that equal risk contribution of asset allocation strategy in most cases performs moderately well and in some cases performs better than the other two strategies. Likewise, the investors and portfolio managers have more reliable performance by applying it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Allocation Models
  • Equally Weighted Portfolio
  • Minimum Variance Portfolio
  • Equal Risk Contributions (ERC) Portfolio
اِنعامی، ایمان. (1394). مدل‌های تخصیص دارایی با رویکرد ترکیبی ریسک‌ برابری و بهینه‌سازی استوار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی صنابع. دانشگاه صنعتی شریف.
بیات، علی، اسدی، لیدا. (1396). بهینه‌سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (8)32، صص. 63-85.
قندهاری، مهسا، شمشیری، عظیمه و فتحی، سعید. (1396). بهینه‌سازی سبد سهام برمبنای روشهای تخمین ناپارامتریک. مدیریت تولید و عملیات، (8)1، صص. 175-184.
Asness, Clifford S. Moskowitz, Tobias J. & Pedersen, Lasse Heje. (2012). Value & Momentum Everywhere. Chicago Booth Research Paper, 80, 12-53. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2174501
Baker, M. Bradley, B. & Wurgler, J. (2011). Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly. Financial Analysts Journal, 67(1), pp.40–54.
Bayat, Ali, & Asadi, Lida. (2017). Stock Portfolio optimization: Effectiveness of particle swarm optimization & Markowitz model, Financial Engineering and Portfolio Management, 32(8), pp.63-85. (in persian).
Benartzi S. & Thaler R.H. (2001), Naive diversification strategies in defined contribution saving plans, American Economic Review, 91(1), pp.79-98.
Blitz, D.C. & Vanvliet, P. (2007). The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return. Journal of Portfolio Management, 34(1), pp.102-113.
Bruder, B. & Roncalli, T. (2012). Managing risk exposures using the risk budgeting approach. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2009778.
Chaves, D.B. Hsu, J. Li, F. & Shakernia, O. (2011). Risk Parity Portfolio vs. Other Asset Allocation Heuristic Portfolios. The Journal of Investing, 20, pp.108-118.
Chaves, D.B. Hsu, J. Li, F. & Shakernia, O. (2012). Efficient Algorithms for Computing Risk Parity Portfolio Weights. The Journal of investing, 3, pp.150-163.
Chopra, V.K. & Ziemba, W.T. (1993). The effect of errors inmeans, variances, and covariances on optimal portfolio choice. The Journal of Portfolio Management, 19(2), pp.6-11.
Clarke, R. De Silva, H. & Thorley, S. (2006). Minimum-variance portfolios in the US equity market. The Journal of Portfolio Management33(1), pp.10-24.
Clifford S. & Asness, A. F. (2012). Leverage Aversion and Risk Parity. Financial Analysts Journal. 68(1), pp.47-59.
Demiguel, V. Garlappi, L. & Uppal, R. (2009). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy? Review of Financial Studies. 22, pp.1915-1953.
Eewell, M. & Pekker, A. (2010). Rethinking Modern Portfolio Theory: New Lessons about Old Standards. Investments & Wealth Monitor, 24, pp.12-16.
Enami, Iman. (2015). Asset Allocation Models with a Combined Risk Parity and Robust Optimization Approach. Master thesis. Faculty of Industrial Engineering. Sharif University of Technology. (in persian).
Fama, E.F. (1963) Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis. Journal of Business, 36(4), pp.420-429.
Ghandehari, Mahsa; Shamshiri, Azimah & Fathi, Saeed. (2017). Portfolio Optimization Based on Nonparametric Estimation Methods. Journal of Production and Operations Management, 8(1), pp.184-175. (in persian).
Griveau-Billion, T. Richard, J. & Roncalli, T. (2013). A Fast Algorithm for Computing High-dimensional Risk Parity Portfolios. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2325255
Haugh, M. Iyengar, G. & Song, I. (2015). A generalized risk budgeting approach to portfolio construction. Journal of Computational Finance 21(2), 29–60. DOI: 10.21314/JCF.2017.329
Jagannathan, R. & Ma, T. (2003). Risk reduction in large portfolios: Why imposing the wrong constraints helps. The Journal of Finance, 58(4), pp.1651–1683.
Kallberg, J.G. & Ziemba, W.T. (1984). Mis-specification in portfolio selection problems, in Risk and Capital. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 227. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45569-8_7
Lee, W. (2011). "Risk-Based Asset Allocation: A New Answer to an Old Question? The Journal of Portfolio Management.‏ 37(4), pp.11-28.
Lizhen, Zhu. (2016). The performance of asset allocation strategies across datasets and over time. Twenty third annual conference multinational finance society MFS, Stockholm Business School.
Liinanki, C. (2015). Lessons and Experiences from the Nordic Pioneers. Nordic Fund Selection Journal.
Maillard, S. Roncalli, T. & Teiletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), pp.60– 70.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), pp.77-91.
Martellini L. (2008). Toward the design of better equity benchmarks. Journal of Portfolio Management, 34(4), pp.1-8.
Malladi, R. & Fabozzi, F. (2017). Equal-weighted Strategy: Why it outperforms value-weighted strategies? Theory and evidence. Journal of Asset Managementv, 18(3), 188–208. DOI: 10.1057/s41260-016-0033
Mausser, H. & Romanko, O. (2014). Computing equal risk contribution portfolios. Ibm Journal of Research and Development. 58(4), 1-12. DOI: 10.1147/JRD.2014.2325291
Mandelbrot, E. (1963) The Variation of Certain Speculative Prices. Journal of Business, 36(4), pp.394-419.
Merton R.C. (1980). On estimating the expected return on the market: Anexploratory investigation. Journal of Financial Economics, 8(4), pp.323-361.
Michaud, R.O. (1989). The Markowitz optimization Enigma: Is Optimized Optimal? Financial Analyst Journal, 45(1), pp.31-42.
Neukirch, T. (2008) Alternative indexing with the MSCI World Index. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1106109
Neumann, S. (2015). Statistical Modelling of Equal Risk Portfolio Optimization with Emphasis on Projection Methods, Master Thesis, Department of Mathematical Sciences, Aalborg University.
Plyakha, Y. R. Uppal, & G. Vilkov. (2015). Why Do Equal-Weighted Portfolios OutperformValue-Weighted Portfolios? Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=2724535
Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios through True Diversification. Panagora Asset Management, Boston.
Roncalli, T. & G. Weisang, (2012). Risk parity portfolios with risk factors. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2155159.‏
Roncalli, T. (2013). Introducing Expected Returns into Risk Parity Portfolios: A New Framework for Tactical and Strategic Asset Allocation. 1st edition, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/49821/ MPRA Paper No. 49821
Roncalli, T. (2013). Introduction to risk parity and budgeting. 1st edition, Chapman & Hall/CRC, USA.
Windcliff, H. & Boyle, P. (2004). The 1/npensioninvestment puzzle. North American Actuarial Journal, 8(3), pp.32-45.
Bai, X. Scheinberg, K. & Tutuncu, R. (2015). Least-squares approach torisk parity in portfolio selection, Quantitative Finance, 16(3), 1-20. DOI: 10.1080/14697688.2015.1031815