تاثیر تغییرات اهرم مالی و هزینه بدهی بر تطابق درآمد و هزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشکده‌ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، ‌دانشکده‌ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

10.22051/jfm.2021.33027.2416

چکیده

‌در قوانین حسابداری مقرر شده ‌که هزینه بدهی باید به عنوان هزینه ثبت شود. این در حالی است که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیان درج نمی‌شود. بنابراین، میزان هزینه تأمین مالی و در نتیجه سود خالص در صورت سود و زیان به نحوه تأمین مالی بنگاه‌ها بستگی دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ‌اهرم مالی و میزان هزینه بهره بر میزان تطابق درآمد و هزینه در نمونه آماری شامل 199 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1383 تا 1397 پرداخته است. ‌نتایج نشان داد ‌تطابق درآمد و هزینه در شرکت‌هایی که کاهش زیادی در اهرم مالی دارند، بیشتر است. علاوه‌بر این، تغییرات افزایشی در اهرم مالی تأثیر منفی بر رابطه بین درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی همزمان دارد. همچنین، ‌فقط تغییرات کاهشی ‌هزینه بهره به بهبود تطابق درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی همزمان منجر می‌گردد. بنابراین، بطور کلی‌ نتایج نشان داد که رفتار حسابداری متفاوت در برخورد با هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌تواند از طریق تغییر در ساختار سرمایه روی ویژگی‌های سود تأثیر بگذارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Changes in Financial Leverage and Debt Cost on Revenue-Expense Matching

نویسندگان [English]

  • Esfandyar Malekian 1
  • Hasan Hasani 2
  • Mostafa Malekian 3
1 Professor of Accounting, University of Mazandaran
2 PhD Student in Accounting, ‌Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 PhD Student in Accounting, Faculty of Management and Economics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Accounting rules mandate that the cost of debt should be recorded as an expense, while the cost of equity does not appear in the income statement. Therefore, the amount of financing expense, and thus net income, in the income statements depends on how firms finance their business. In this study, the effect of changes in financial leverage and interest expense have been studied on revenue-expense matching in the companies listed on the Tehran Stock Exchange. The sample includes 199 companies listed in the Tehran Stock Exchange from 1383 to 1397. The results show that revenue-expense matching is higher for companies with a large reduction in financial leverage. In addition, incremental changes in the financial leverage have a negative effect on the simultaneous relation between revenues and non-operating expenses matching.  Also, the results show that only reduction changes in interest expense led to an improvement in simultaneous revenues and non-operating expenses matching. In general, results indicate that differential accounting treatment of the costs of debt and equity can affect earnings attributes through a change in capital structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • revenue-expense matching
  • Capital Structure
  • financing decision
  • Financial Leverage
  • Debt Cost
‌افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. انتشارات ترمه، چاپ اول.
‌بادآورنهندی، یونس.، شریف‌زاده، غفور و خجسته، هیوا. (1395). مقایسه اثر رعایت اصل تطابق بر کیفیت گزارشگری مالی در بین شرکت‌های سالم، درمانده و ورشکسته‌مالی. حسابداری مالی، 8(‌29)، 54-27.
‌رحیمیان، نظام الدین. (1380). تأملی در شیوههای تأمین مالی در واحدهای اقتصادی. حسابدار، ‌146، 33-28.
‌فاضلی، نقی و جعفری تجن گوکه، ابوذر. (1398). کیفیت سود، کسری (مازاد) اهرم مالی و سیاست های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، ‌8(32)، 170-151.
‌کاظمی، حسین و طرینی، مصطفی. (1390). رابطه تطابق درآمد و هزینه با نوسانپذیری و پایداری سود. مطالعات حسابداری، ‌29، 170-155.
‌کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران، مظاهر. (1387). مروری بر نظریههای ساختار سرمایه. حسابدار، 23(198)، ‌48-40.
‌کرمی، غلامرضا و قربان‌زاده، علیرضا. (1392). تأثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتی. ‌دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ‌‌2(6)، 12-1.
‌طاهری نیا، مسعود.، جعفری، محمد و حسنوند، علی. (1399). بررسی تأثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، ‌13(45)، 80-65.
‌مشایخی، بیتا و پارسایی، منا. (1392). رابطه تأمین شرکت از طریق بدهیها با کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، ‌13(53)، 111-91.
Aflatoni, A. & Nikbakht, L. (2010). Application of econometrics in accounting, financial management and economics research. Termeh Press. (In Persian)
Armstrong, C. S., Guay, W. R. & Weber, J. P. (2010). The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), ‌179-234.
Badavarnahandi, Y., Sharifzadeh, G. & Khojaste, H. (2016). Comparing the matching principle effect on the quality of financial reporting for financially healthy, financially distressed and bankrupt companies. Quarterly Financial Accounting Journal, 8(29), 27-54. (In Persian)
Dichev, I. D. & Tang, V. W. (2008). Matching and the change properties of accounting earnings over the Last 40 Years. The Accounting Review, 83(6), 1425-1460.
Dichev, I. D., Graham, J. R., Harvey, C. R. & Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field. Journal of Accounting and Economics, 56(2-3), 1-33.
Donelson, D. C., Jennings, R. & McInnis, J. (2011). Change over time in the revenue-expense relation: Accounting or economics?. The Accounting Review, 86(3), 945-974.
Elton, E. (1999). Expected return, realized return, and asset pricing tests. The Journal of Finance, 54(4), ‌1198-1220.
Fazeli, N. & Jafari Tajangooke, A. (2019). Earnings Quality, Leverage Deficit (Surplus), and Financing Policy in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 8(32), 151-170. (In Persian)
Feltham, G. A. & Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating andfinancial activities. Contemporary Accounting Research, 11 (2), 689-731.
Frank, M. Z., & Shen, T. (2016). Investment and the weighted average cost of capital. Journal of Financial Economics, 119 (2), 300-315.
Froot, K. & Frankel, K. (1989). Forward discount bias: Is it an exchange risk premium?. Quarterly Journal of Economics, 104(1), 139-161.
Gaspar, J. M. & Massa, M. (2006). Idiosyncratic volatility and product market competition. Journal of Business, 79(6), 3125-3152.
Graham, J.R. Harvey, C.R. and Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (1-3): 3-73.
Graham, J. R., Leary, M. T. & Roberts, M. R. (2015). A century of capital structure: The leveraging of corporate America. Journal of Financial Economics, 118(3), 658-683.
He, W. & Shan, Y. (2016). International evidence on the matching between revenues and expenses.‌ Contemporary Accounting Research, 33(3), 1267-1297.
Hyun, J. H. & Cho, H.) 2018(. Deleveraging and decline in revenue-expense matching over time. Journal of Business, Finance & Accounting, 45(9-10), 1031-1050.
Irvine, P. J. & Pontiff, J. (2009). Idiosyncratic return volatility, cash flows, and product market competition. Review of Financial Studies, 22(3), 1149-1177.
Karami, G. & Ghorbanzadeh, A. (2013). The effect of the matching principle on information uncertainty. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 2(6), 1-12. (In Persian)
Kazemi, H. & Toreini, M. (2010). Relation between matching of revenues and expenses with earnings volatility and earnings persistence. Journal of Empirical Studies of Financial Accounting, 8(29), 155-170. (In Persian)
Kieso, D. E. Weygandt, J. J. & Warfield, T. D. (2013). Intermediary Accounting (Wiley).
Kim, D, Y., Paek, W. & Lee, B. (2017). The effect of leverage and excess investment on matching between revenues and expenses. Journal of Korean Accounting Review, 42(3), 1-36.
Kordestani, G. & Najafi Omran, M. (2008). A review of capital structure theories. Journal of Hesabdar, 23(198), 40-48. (In Persian)
Kothari, S. P., Lewellen, J., & Warner, J. B. (2014). The behavior of aggregate corporate investment. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2511268.
Laitinen, E. K. (2019). Matching of expenses in financial reporting: a matching function approach. Journal of financial reporting and accounting, 18(1), 19-50.
Mashayekhi, B. & Parsaei, M. (2014). The relation between corporate debt financing and earnings quality in Tehran Stock Exchange. Journal of Auditing Knowledge, 13(53), 91-111. (In Persian)
Michaely, R., Popadak, J. & Vincent, C. (2017). The deleveraging of U.S. firms and institutional investors’ role. Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/ abstract_id=1941902.
Ovtchinnikov, A. V. (2010). Capital structure decisions: Evidence from deregulated industries. Journal of Financial Economics, 95(2), 249-274.
Rahimian, N. (2001). Reflections on financing methods in economic units. Journal of hesabdar, 146, 28-33. (In Persian)
Strebulaev, I. A. & Yang, B. (2013). The mystery of zero-leverage firms. Journal of Financial Economics, 109(1), 1-23.
Taherinia, M., Jafari, M. & Hassanvand, A. (2020). Investigating the effect of financial decentralization on the relationship between financial leverage and cautious financial reporting in companies admitted to Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(45), 65-80. (In Persian)
Vitolla, F., Salvi, A., Raimo, N., Petruzzella, F. & Rubino, M. (2020). The impact on the cost of equity capital in the effects of integrated reporting quality. Business Strategy and the Environment, 29(2), 519-529.
Xu, J. (2012). Profitability and capital structure: Evidence from import penetration. Journal of Financial Economics, 106(2), 427-446.
Zimmerman, A. B. & Bloom, R. (2016). The matching principle revisited. Accounting Historians Journal, 43(1), 79-119.